PLATTE AARDE? DOET HET TER ZAKE?


Jesaja 40
Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde.


Met enige tegenzin heb ik toch besloten een artikel te schrijven over de "platte-aarde-theorie". We leven (helaas) in een tijd waarin het woord "respect" slechts één kant uit lijkt te werken, en waarin er geen grens meer is tussen leugen en waarheid. Hoe vaak horen we dat ieder mens zijn of haar eigen waarheid heeft, en dat we dié waarheid moeten respecteren, en zo staat de mens centraal, en niet de waarheid.

Velen stellen dan ook de vraag of we dit soort gesprekken of discussies wel zouden moeten willen voeren? Het gaat toch om het evangelie? En waarschuwt de Bijbel niet voor discussies? Je zou dat kunnen denken op basis van Romeinen 14, maar, Paulus spreekt hier over bijzaken, zoals hetgeen we eten of drinken, en of we een bepaalde dag boven een andere dag stellen. Daarin zouden we elkaar moeten respecteren. We twisten niet over hetgeen we eten, we maken ook geen ruzie over onze favoriete sportclub of muzieksoort. Maar, deze zelfde Paulus zegt ook:

Zo dan een iegelijk van ons zal voor zichzelven Gode rekenschap geven.

En in 2 Timotheüs 4:

Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer.

En, dat men in de laatste dagen liever in sprookjes gelooft:

Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

Een veelgestelde vraag is of we dan niet gewoon het evangelie moeten verkondigen, en ons niet moeten bezig houden met een platte-aarde-leer? Dezelfde vraag kunnen we ook stellen m.b.t. de evolutieleer, maar ook zaken als yoga, reiki, waarzeggerij. Maakt het uit wat we geloven, zolang we Jezus maar als Verlosser aanvaard hebben?

Als we beseffen dat de Bijbel Gods heilige Woord is, van Genesis tot Openbaring, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat we de Bijbel in alle opzichten serieus moeten nemen, dus ook het Scheppingsverhaal. Wanneer een gelovige dus beweert dat de aarde plat is, maakt hij niet alleen zichzelf belachelijk, maar ook de Bijbel en God. De Bijbel leert ons dat dit zaken uit de duisternis zijn, en dat die bestraft moeten worden:

En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

Veel mensen kampen met psychische problemen, en, het lijkt wel of het er iedere dag alleen maar meer worden. De Bijbel leert ons dat de Waarheid vrij maakt. Waarom zouden we dan in leugens willen leven en blijven hangen? Ook diegenen die werkzaam zijn in een bevrijdingspastoraat zullen moeten beseffen dat veel problemen tot stand komen door verwarring, en verwarring weer door het geloven in leugens. Jezus zegt in Johannes 8:

Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.

En als we dan vervolgens Johannes 1 lezen:

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.

beseffen we dat God (Jezus) het Woord is, dat we in deze waarheid moeten blijven, en dat het eerste dat Johannes noemt de schepping is! Immers, alle dingen zijn door Hem gemaakt. Het antwoord op de vraag of het belangrijk is hoe de aarde geschapen is, welke vorm deze heeft, enz, is dus zonder enige twijfel JA!

De Bijbel leert dat de aarde een bol is!

In Jesaja 40 lezen we:

Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde.

En in feite is daarmee alles al gezegd. Een kloot is een bol, rond, en niet vierkant, driehoekig of plat. Maar, helaas, voor velen is de Bijbel te simpel. Velen willen interessant doen of lijken, door (weer) een nieuwe theorie te poneren. Naast de Bijbelse visie, weten we ook door logisch denken, dat de aarde een bol is. De Israëlieten wisten dat de maan, de zon en de planeten anders bewegen dan de sterren. Ook was al bekend dat er seizoenen waren, iets dat volgens de platte-aarde-theorie niet mogelijk is. En, denk ook eens aan de maansverduisteringen, waaruit blijkt dat zowel zon als maan bolvormig zijn! Het idee dat 2000 jaar geleden iedereen in een platte aarde geloofde is onjuist. De Grieken en Romeinen beschouwden de aarde gewoon als een ronde bol. Op een munt staat de zoon van keizer Domitianus afgebeeld als een Jupiter gezeten op een globe, met zijn handen opgeheven naar de zeven sterren van de Grote Beer. Om de gedachte van een platte-aarde te ondersteunen worden er veel leugens de wereld in geholpen. Zo zou Columbus bang geweest zijn om van de aarde te vallen, hetgeen bewezen onjuist is. Zo zou men 2000 jaar geleden in een platte aarde geloven, hetgeen bewezen onjuist is. Wiskundigen konden al redelijk precies de omtrek van de aarde berekenen, nog voordat Jezus een voet op aarde gezet had! Het is een misvatting dat de kerk eeuwenlang geloofd heeft dat de aarde plat is. De mythe van het geloof in een platte aarde is in de 19e eeuw bedacht door antichristelijke wetenschappers, waar helaas steeds meer Christenen in gaan geloven. Het zijn tekenen van de tijd waarin we leven, waarin men zich steeds meer tot fabelen wendt, en niet tot het ware evangelie. De eerste kerk geloofde in een bolle aarde, zoals de Bijbel dit ons leert. De kerkvaders gingen hier ook van uit!

Linktips:
logos.nl/aarde-is-niet-plat-in-de-bijbel
logos.nl/kerk-geloofde-niet-in-platte-aarde/

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook