HET GEVAAR VAN AVATARS


1 Korintiërs 3
Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God

De letterlijke betekenis van avatar is 'de neerdalende'. Tot ongeveer veertig jaar geleden had het woord avatar alleen een spirituele betekenis vanuit het hindoeïsme.

DE BETEKENIS VAN EEN A-VATAR IN HET HINDOEÏSME
Een avatar is de incarnatie van een godheid, of ook wel een hemelwezen genoemd, in een menselijk of dierlijk lichaam met het doel dit lichaam te overschaduwen en te verlichten. Zo'n godheid of hemelwezen komt, volgens het hindoeïsme, op aarde als de gerechtigheid (dharma) bedreigd wordt en het kwaad de overhand dreigt te krijgen. Veel heilige goeroes worden beschouwd als avatar van de godheden Shiva of Vishnu. De bekendste avatar van Vishnu is Krishna, de blauwe god. Dat was de achtste avatar. De negende avatar van Vishnu is Boeddha. Op deze manier raken het hindoeïsme en het boeddhisme elkaar.

Vanuit Gods Woord kunnen we heel duidelijk de hindoeïstische avatar als afgoderij en toverij betitelen: het trekt demonen aan i.p.v. de zogenaamde goede hemelwezens die via een mens of dier vrede willen brengen.

2 Korinthe 6:14-18 Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovige met den ongelovige? Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want gij zijt de tempel des levenden Gods; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een Volk zijn. Daarom gaat uit het midden van hen, en scheidt u af, zegt de Heere, en raakt niet aan hetgeen onrein is, en Ik zal ulieden aannemen. En Ik zal u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Heere, de Almachtige.

HET GEBRUIK VAN AVATARS IN ONZE HUIDIGE, WESTERSE SAMENLEVING
Buiten de goeroes en meesters die zich als avatar in bepaalde oosterse religies manifesteren bestaan er in onze westerse samenleving aanverwante vormen via:

1.  DE AVATAR - BEWEGING EN CURSUSSEN
De avatar-beweging werd in 1986 opgericht door de Amerikaan Harry Palmer. Harry Palmer had in de jaren '70 en '80 een hoge functie bij de Scientology Church. De cursussen, die deze beweging wereldwijd aanbiedt, zijn bewustzijns-trainingen. Men wil mensen leren om als avatar een planetaire verantwoordelijkheid te dragen om een universele broederschap te vormen die tot wereldvrede leidt. In werkelijkheid wordt de deur opengezet voor demonische machten om de desbetreffende cursist te gebruiken voor duistere plannen. Zorgwekkend is te zien dat de infiltratie van avatars op vele gebieden te zien is, ook in het onderwijs en de gezondheidszorg, bij de politie en politiek.

Efeziërs 5: 6-13

Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mee. Want gij waart vroeger duisternis, Maar nu zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, en toetst wat de Here welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt , komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

2.  AVATARS IN DE VIRTUELE WERELD
Sommige mensen beginnen een cyberleven (Second Life, Games, enz.) en stappen als een avatar (virtuele ik) de virtuele wereld in, waar ze een dubbelleven gaan leiden. Ineens lijkt in een cyberleven alles te kunnen dat in het fysieke (echte leven) niet kan. Er kan "disembodiment" gaan plaatsvinden, waardoor mensen zich los zouden maken (van de beperkingen) van het fysieke lichaam en zich niet langer hoeven te conformeren aan de wetten van de natuur en de beperkte maakbaarheid van het lichaam. Ook wordt een manier ontwikkeld waarmee mensen na hun dood in een virtuele wereld "doorleven". De overledene krijgt dan een avatar die op hem of haar lijkt en op dezelfde manier praat en beweegt. De nabestaanden kunnen zgn. het contact met hun overleden geliefde voortzetten. Die avatar moet steeds realistischer lijken naarmate de technologie zich ontwikkelt.

Een misschien onschuldig lijkende vorm van een avatar is de miniatuurafbeelding (illustratie of foto) in een forum, chat-gesprek, sociaal netwerk of programma waarmee een persoon wordt aangeduid. Het plaatje staat meestal naast of onder de naam van de deelnemer en wordt ook wel profielfoto genoemd, geschikt voor gaming, virtual en augmented reality en videoconferenties.

Maar er bestaat geen dubbelleven of "second life"! Het is misleiding en een duivelse, subtiele infiltratietechniek om vat te krijgen op mensen om ze zo te laten verwijderen van de fysieke wereld en een gezond contact met God te verstoren.

1 Korinthe: 18-19
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.

3.  AVATAR - SPEELGOED EN FILMS
Een Amerikaanse mediafranchise, gecreëerd door James Cameron, heeft een geplande reeks epische, "avatar" sciencefictionfilms geproduceerd door Lightstorm Entertainment en gedistribueerd door 20th Century Studios, evenals bijbehorende merchandise, computerspellen en attractieparken. Ook is er veel avatar-speelgoed, van knuffels tot lego.

HET DEMONISCHE GEVAAR VAN AVATAR
Mensen die op welke manier dan ook met avatars in aanraking komen, komen bewust of onbewust onder invloed van duistere machten en kunnen demonisch gebonden raken, ofwel, men wordt een speelbal van demonen. In de meeste gevallen is demonische gebondenheid of occultisme een ernstige hindernis om tot levende relatie met Jezus Christus te komen. Het veroorzaakt vaak een "deken van duisternis" over relaties, families en zelfs geslachten (Exodus 20). Eén van de gevolgen is een afgestomptheid of geslotenheid voor het Woord van God. Iemand die gebonden is door demonen kan een geweldige strijd ervaren op geestelijk terrein, zoals een grote hindernis bij het lezen en verstaan van Gods Woord, ongevoeligheid bij het horen en lezen van de Bijbel, concentratie problemen, enz. enz. Tevens kunnen er grote problemen ontstaan in het gebedsleven of komt men er zelfs niet aan toe om te bidden.

VERLIES JEZELF NIET IN EEN ZOGENAAMDE, MAAKBARE, VIRTUELE IDENTITEIT, MAAR BLIJF JEZELF ZOALS GOD JOU GESCHAPEN HEEFT! VERLIES NIET HET CONTACT MET DE FYSIEKE WERELD EN MENSEN OM JE HEEN, EN NOG ERGER VERLIES NIET HET GEZONDE CONTACT MET DE LEVENDE GOD VAN DE BIJBEL!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook