HET GEVAAR VAN CHAKRA-HEALING


1 Korintiërs 3
Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God

De gevaarlijke Chakra-healing is ontstaan uit het tantristische hindoeïsme (vooral uit de hatha-yoga). Het is een valse genezingsmethode en behoort daarom tot het koninkrijk van satan!

Wat zijn de zogenaamde chakra's volgens de dwaze, valse leer achter de Chakra-healing?
In je lichaam zouden verschillende energiepunten aanwezig zijn die eruit zien als draaiende wielen. Deze energiepunten, die chakra's genoemd worden, zijn de zeven zenuwknooppunten die zich tussen staartbeen en kruin in het menselijke lichaam bevinden. Volgens de leer bepaalt de toestand van ons energetisch lichaam ons hele zijn, onze fysieke gezondheid en emoties en hoe wij ons voelen en hoe we in het leven staan. Door invloeden van buitenaf kunnen we uit balans raken, met als gevolg disharmonie en uiteindelijke ziekte. Het is van het allergrootste belang dat we in balans zijn met ons zelf. Met een Chakra-healing is het de bedoeling om de chakra's te reinigen en terug in balans te brengen.

1 Korintiërs 1:20
Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt?

1 Korintiërs 3:18-19
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.

Volgens de Bijbel bestaan er twee koninkrijken: het Koninkrijk van God en het koninkrijk van satan. Beide koninkrijken hebben macht en kracht!

Lucas 10:17-19
En de zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden; Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen; Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen

Mattheüs 4:8-11
Wederom nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem; Dat alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem; Ga weg satan! Er staat immers geschreven; De Here, Uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Weet jij met welk koninkrijk je samenwerkt?
Met een Chakra-healing word je niet op een gezonde manier terug in balans gebracht, zoals wordt beweerd. Je wordt blootgesteld aan occulte machten, waardoor men gebonden kan raken aan boze geesten. Chakra-healing handelt niet in Naam Van Jezus en het brengt je ook niet tot Jezus! De zogenaamde healing is niet uit de Heilige Geest! Chakra-healing valt onder toverij. Toverij is van alle tijden. Bijvoorbeeld in Handelingen 8 wordt gesproken over Simon de tovenaar. Met zijn toverwerk verbijsterde hij het volk van Samaria en zij noemden hem de grote kracht Gods. Hij werd wel zo genoemd maar was het niet! Satan doet zich voor als een engel des lichts, maar hij wil met Chakra-healing mensen zijn duisternis intrekken. Veel patiënten zijn onwetend, waaronder ook Christenen, en beseffen niet dat er tijdens een Chakra-healing demonische machten overgedragen kunnen worden. Wanneer je een Chakra-healer bezoekt, betreed je het gebied van satan. En dit is niet zonder gevaar! Satan is een nabootser en een leugenaar, hij kent de kracht van bovennatuurlijke genezing en dat het een Bijbels principe is, alleen gebruikt hij Chakra-healing voor zijn koninkrijk om te vernietigen, te stelen en te doden. Wanneer je een Chakra-healer bezoekt kunnen er zelfs in eerste instantie genezingen plaats vinden, maar je zal er een prijs voor moeten gaan betalen. Chakra-healing is occult en heeft niets te maken met het Woord van God. Neem er geen deel aan! En, bezoek jij een Chakra-healer? Stop ermee!

Efeziërs 5:6-13
Laat niemand u misleiden met drogredenen (o.a. de dwaze, valse leer achter de Chakra-healing), want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mee. Want gij waart vroeger duisternis, Maar nu zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, en toetst wat de Here welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt , komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

Doe afstand van Chakra-healing of nog beter: begin er nooit aan! Ben je op zoek naar bovennatuurlijke verlossing, genezing of bevrijding? Richt je dan op Jezus Christus en op Hem alleen! Leer Hem kennen als De Ware Geneesheer. De Bijbel leert ons dat Zijn Liefde en Genade werkelijk vrij maakt op alle gebieden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook