PAULUS WAS TOCH ZIEK?


Lukas 9
En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.


Mensen die bestrijden dat God niet iedereen wil genezen komen bijna altijd met het argument dat Paulus ook ziek was, omdat hij een doorn in zijn vlees had die God niet wilde verwijderen. Maar wie zegt dat het hier om ziekte gaat? Laten we kijken wat de Bijbel daar over zegt. In 2 Korinthe 12 lezen we:

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden: in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Het woord 'doorn' wordt een aantal keer genoemd in het Oude Testament, en altijd in figuurlijke zin. Elke keer staat er bij wat die doorn is, zoals in Numeri 33 (Maar als u de inwoners van het land niet van voor uw ogen verdrijft, dan zal het gebeuren dat zij die u van hen liet overblijven, als dorens zullen worden in uw ogen en tot prikkels in uw zijden; zij zullen u benauwen in het land waar u woont.). Het gaat hier dus om personen en niet om een ziekte! Paulus beschrijft zijn doorn als een engel van satan die hem kwelt. Het Griekse woord dat hier voor boodschapper wordt gebruikt is het woord 'angelos', dat 188 keer in de Bijbel voorkomt, waarvan het 181 keer vertaald wordt als 'engel' en zeven keer als 'boodschapper'. Op één keer na worden hier altijd mensen mee bedoeld, het gaat nooit om een ziekte. Dat het ook bij Paulus om een persoon gaat blijkt uit het feit dat hij God tot drie maal toe vraagt om van 'hem' bevrijd te worden. Een ziekte zou je niet als 'hem' omschrijven. Paulus noemde herhaaldelijk hoeveel hij heeft doorstaan en wat hij allemaal niet over heeft voor zijn toehoorders: armoe, honger, zweepslagen, stenigingen, lijfstraffen, volkswoede, gevangenschap, vervolgingen, beledigingen, mishandelingen, bespottingen, enzovoorts, vooral zaken die mensen hem aandoen (een engel van satan?), maar nooit noemt hij ziektes! En, zijn zwakte benoemt hij ook als 'beledigingen, nood, vervolging en ellende'. Ook zijn zwakte was geen ziekte. Al deze zaken zijn ook voorspeld door Jezus, toen Hij zei dat we vervolgd en verdrukt zullen worden omwille van het Evangelie, nooit heeft Hij gezegd dat we ziek gemaakt zullen worden. We worden wel bespot, uitgescholden en soms zelfs gediscrimeerd omwille van het Evangelie!

Als er iemand was die vol van geloof en de kracht van de Heilige Geest was, dan was het Paulus wel. Overal waar hij kwam gebeurden grote wonderen. Zelfs de kleren die hij gedragen had werden naar de zieken gebracht, zodat ze genazen en de boze geesten hen verlieten. Toen Paulus op Malta schipbreuk leed, lezen we dat alle zieken door Paulus genezen werden. Toen de verlamde man in Lystra naar Paulus keek en luisterde, kreeg hij geloof om genezen te worden.

Het klopt dat Paulus wel eens mensen ziek achter moest laten. De eerste keer dat hij bij de Galaten kwam om het Evangelie te verkondigen was hij zelf mogelijk ook ziek, zoals we in Galaten 4 lezen (U weet toch dat ik u de eerste keer het Evangelie heb verkondigd in lichamelijke zwakheid). De vraag is of deze lichamelijke zwakheid een ziekte was. In ieder geval heeft het niks te maken met Paulus' doorn in het vlees. En, helaas geneest niet iedereen direct na gebed. Soms is het een proces. Soms weten we niet waarom. We kunnen en moeten wel altijd bij Christus te rade gaan. Hij zal de reden openbaren. De vraag is in hoeverre we bereid zijn naar Hem te luisteren!

Maar dat betekent niet dat God niet iedereen geneest en wil genezen! En daarom strekken we ons er ook naar uit dat dat gaat gebeuren. Als iedere Christen zou doen wat Jezus ons opdraagt en zieken de handen zou opleggen, zouden er veel meer mensen genezen worden! Eén van de redenen waarom mensen dus ziek zijn of ziek blijven is omdat Christenen hun taken niet uitvoeren! We hebben het gratis ontvangen, om het ook weer gratis weg te geven!

En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.

Doe jij mee? Voer jij de taak uit die God jou gegeven heeft?

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook