DE DRIE-ENE GOD (DE DRIE-EENHEID)De Bijbel spreekt over de Drie-ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat Jezus God is, blijkt uit tal van teksten, zoals Romeinen 9:

Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!

De Drie-ene God, of de Drie-eenheid wordt door velen niet goed of niet volledig begrepen. Maar, zelfs als jij (het concept van) de Drie-ene God niet (volledig) begrijpt, dan is er nog geen reden om te twijfelen aan deze Bijbelse Waarheid! De Bijbel leert ons dat de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. Toch leert de Bijbel ons ook dat er maar één God is. Dat lijkt een tegenstrijdigheid.

De termen "Drie-eenheid", "Drievuldigheid", "Triniteit" of "Drie-ene God" komen niet in de Bijbel voor. Het zijn termen die gebruikt worden om God te beschrijven: drie Personen, die tegelijkertijd, eeuwig bestaan en samen God vormen, waarbij ieder Persoon uit de Triniteit ook nog God is! Het betekent niet dat er drie Goden zijn! De Drie-eenheid is één God die bestaat uit drie Personen. We kunnen en mogen dus gewoon de termen "Drie-eenheid", "Triniteit" of "Drie-ene God" gebruiken, ondanks het feit dat ze niet letterlijk in de Bijbel voorkomen.

Bijbelteksten

Dat er inderdaad één God is lezen we in o.a:

1 Korinthe 8
en dat er geen andere God is dan Eén.

1 Timotheüs 2
Want er is één God.

Deuteronomium 6
De HEERE, onze God, de HEERE is één!

Galaten 3
En de middelaar is niet middelaar van één partij, maar God is één.

Dat de Drie-ene God uit drie Personen bestaat lezen we al in Genesis 1: "In het begin schiep God de hemel en de aarde." en in vers 26 "En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld." In het Hebreeuws wordt God hier "Elohim" genoemd. "Elohim" en "ons" hebben betrekking op meer dan twee, omdat in het Hebreeuws (in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Nederlands) drie vormen bestaan: enkelvoud, tweevoud en meervoud. Tweevoud wordt uitsluitend voor twee gebruikt (denk aan ogen, handen, oren, enz). "Elohim" en "ons" in Genesis zijn meervoudsvormen, dus drie of meer (Vader, Zoon, Heilige Geest!).

Maar, er zijn (veel) meer teksten die de Drie-ene God beschrijven en bevestigen. Enkele voorbeelden:

Genesis 3
Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons.

Genesis 11
Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren

Jesaja 6
Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal er voor Ons gaan?

Mattheüs 3
En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

Mattheüs 28
Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest

Mattheüs 3 beschrijft de doop van Jezus, waar God de Heilige Geest neerdaalt op God de Zoon, terwijl God de Vader Zijn vreugde over de Zoon uitspreekt!

Ieder afzonderlijk Lid van de Drie-eenheid is God!

Dat de Vader God is lezen we in bijvoorbeeld 1 Petrus 1 (uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader), Johannes 6 (want Hem heeft God de Vader verzegeld) en Romeinen 1 (genade zij u en vrede van God, onze Vader).

Dat de Zoon God is, lezen we bijvoorbeeld in 1 Johannes 5 (wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven), Hebreeën 1 (maar tegen de Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid), Johannes 1 (In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God en En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond), Kolossenzen 2 (Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk), Romeinen 9 (wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is).

Dat de Heilige Geest God is lezen we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 (Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?), Handelingen 5 (En Petrus zei: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u, en toen het verkocht was, bleef de opbrengst dan niet tot uw beschikking? Waarom toch hebt u deze daad in uw hart voorgenomen? U hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God), Johannes 14 (En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn)

De Bijbel leert ons dat er is sprake van een interne relatie binnen de Drie-ene God, terwijl de Godheid van de Personen van de Drie-eenheid op geen enkele manier ontkend wordt! Het is één van de aspecten van de oneindige God die ons eindige, menselijke verstand niet, moeilijk of niet volledig kan bevatten:

1 Johannes 4
En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld.

Johannes 5
de werken die de Vader Mij gegeven heeft om die te volbrengen, juist die werken die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij gezonden heeft.

Johannes 14
En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,

Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.


Johannes 16
Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

Johannes 20
Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Lukas 22
Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden.

Samengevat

Hoewel de term Drie-ene God niet direct in de Bijbel voorkomt, is het volkomen duidelijk dat de Bijbel ons leert dat de Vader God is, dat Jezus God is en dat de Heilige Geest God is. De Bijbel leert ons ook dat er maar één God is! We kunnen en mogen dus gewoon de termen "Drie-eenheid", "Triniteit" of "Drie-ene God" gebruiken, ondanks het feit dat ze niet letterlijk in de Bijbel voorkomen.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook