EEN DAG IS ALS DUIZEND JAAR


2 Petrus 3
Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

De wereldberoemde tekst uit 2 Petrus 3 wordt door velen verkeerd begrepen en zelfs misbruikt om de Bijbel compleet verkeerd uit te leggen. Als één dag bij God als duizend jaar is, dan zou Hij volgens velen dus ook in zesduizend jaar alles geschapen kunnen hebben, en zo denkt men een schepping in zes dagen van 24 uur, ongeveer 6000 jaar geleden, te kunnen omzeilen. Het tegendeel is waar... In dit artikel zullen we uitleggen dat deze gedachtengang tot zeer grote problemen leidt! Ten eerste moet beseft worden dat de bron van deze redenatie te vinden is in het gedachtengoed van de evolutietheorie. Het is volgens deze theorie immers "bewezen" dat de aarde veel ouder moet zijn dan zesduizend jaar. Dat gelovigen bedrogen uitkomen, beseffen ze eigenlijk niet. Ten eerste staat er duizend jaar, en geen miljoenen of miljarden, die volgens evolutionisten nodig zijn. De handreiking richting de evolutieleer is dus niet alleen misplaatst, maar ook onvoldoende. Ten tweede, en dit punt is nog veel belangrijker, getuigt de hele gedachtengang van ongeloof! De Bijbel leert ons duidelijk in Exodus 20 dat God de hemel, aarde, zee, en alles daarin (dus ook de engelen en dinosaurussen!) in zes dagen geschapen heeft:

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.

En eigenlijk zou het artikel hier kunnen eindigen. De Bijbel is eigenlijk best eenvoudig te begrijpen. Misschien is het zelfs té eenvoudig voor velen? Zou God de hemel, aarde en zee werkelijk in zes dagen geschapen hebben?? Als jouw pastor of dominee beweert dat de schepping ook een periode kan zijn van duizenden of misschien miljoenen jaren, laat hem of haar dan dit artikel lezen en verwijs jouw voorganger naar het onderwijs van Creation Ministries!

Helaas, er zijn veel mensen die denken of zeggen dat God er miljoenen of zelfs miljarden jaren over deed, of dat Hij het evolutieproces gebruikte om het heelal te scheppen zoals we dat vandaag de dag kennen. Dus, waarom geloven we dat volgens Genesis 1 God de wereld in zes normale dagen schiep? Om het antwoord hierop te begrijpen, moeten we een beetje Hebreeuws kennen - de taal die Mozes gebruikte om het eerste Bijbel-boek (Genesis) te schrijven. Het is belangrijk dat we begrijpen wat Mozes oorspronkelijk schreef, want dat zijn de geïnspireerde woorden van God.

Het Hebreeuwse word voor dag is "yom". Dit woord kan veel betekenissen hebben: een periode van daglicht, tijd, een specifiek moment in de tijd, een jaar, of een periode van 24 uur, zoals ons woord dag. "Yom" is het woord dat werd gebruikt in Genesis 1 toen God beschreef wat Hij op elke dag schiep. Dus, hoe weten we nu wat Mozes bedoelde met het woord "yom" in Genesis 1? De betekenis hangt af van de context. Ofwel, als de zin "avond en morgen" of een getal wordt gebruikt bij "yom", wijst het door het hele Oude Testament op een periode van 24 uur, dus een normale dag, en geen tijd in het algemeen of een jaar of miljoenen jaren. In Genesis 1 worden zowel de woorden "avond en morgen" gebruikt en daarnaast ook getallen bij het woordje "yom" (zie de verzen 5, 8, 13, 19, 23, 31 in Genesis 1), dus dan weten we dat het gaat over een dag van normale lengte. Het is alsof God elke twijfel voor ons weg wil nemen, want Hij definieerde het woord "yom" alle zes de keren dat Hij het gebruikte. Door dit woordgebruik kunnen we er zeker van zijn, dat God er geen miljoenen jaren over deed of de evolutie gebruikte, maar Hij schiep het universum in zes echte dagen en Hij rustte op de zevende dag.

Maar, hoe zit het dan met de duizend jaar waar Petrus over spreekt?

Uit de context zouden we eigenlijk al moeten begrijpen dat deze uitspraak niks met scheppingsdagen te maken heeft. Petrus definieert ook geen dag, omdat er niet wordt gezegd "één dag is duizend jaar". Het juiste begrip kunnen we afleiden uit de context: de lezers moeten de moed niet verliezen, omdat God traag lijkt te zijn in het nakomen van zijn beloften omdat hij geduldig is, en ook omdat hij niet gebonden is aan de tijd zoals wij. We lezen immers direct na Petrus' uitspraak:

De Heere vertraagt de belofte niet Vers 15; 1 Petr. 3:20(zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. De tekst zegt: 'één dag is als duizend jaar". Het woord als laat zien dat het een spraakfiguur is, een simile genoemd, om te leren dat God buiten de tijd is en staat, omdat Hij de Schepper van tijd is! Het feit dat de passage in contrast staat met een korte en lange periode kan worden aangetoond door het feit dat Petrus Psalm 90 citeert. Laten we eens lezen wat hier staat:

Want duizend jaren zijn in Uw ogen als de dag van gisteren, wanneer die voorbijgegaan is, of als een wake in de nacht.

En hier lezen we dat de duizend jaren als een wake in de nacht zijn. In Psalm 119 lezen we:

Mijn ogen zijn de nachtwaken voor geweest om Uw woord te overdenken.

Is hier sprake van duizend jaar? En, hoe zit het met Jona? Was hij drieduizend jaar in de buik van een vis, of gewoon drie dagen, zoals we in Jona 1 kunnen lezen:

Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis.

En op welke dag stond Jezus op uit de dood? De drieduizendste dag, of gewoon de derde dag, zoals we bijvoorbeeld in 1 Korinthe 15 kunnen lezen:

Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften.

Wanneer we willen begrijpen wat een "dag" in Genesis 1 inhoudt, moeten we de definitie hanteren die daar gegeven wordt, zoals eerder uitgelegd: het Hebreeuwse woord voor dag, "yom", wordt gebruikt met de woorden "avond" en "ochtend", en de dagen zijn genummerd (eerste dag , tweede dag, enz.). Wanneer "dag" in een dergelijke context wordt gebruikt, is het altijd een gewone dag, nooit een lange periode. De betekenis van de scheppingsdagen als gewone dagen wordt ook bevestigd door Exodus 20, waar God de Israëlieten beval om zes dagen te werken en op de zevende te rusten, omdat God alle dingen in zes dagen had gemaakt en op de zevende rustte.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook