EGYPTISCHE CHRONOLOGIE EN DE BIJBEL


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


De zondvloed wordt in de Bijbel (Genesis 6 - Genesis 8) beschreven. Overigens komt de zondvloed niet slechts in de Bijbel voor. In verschillende culturen zijn soortgelijke verhalen bekend, wat er toch op duidt dat er daadwerkelijk een grote vloed, de zondvloed, geweest is!

De zondvloed beschrijft geen lokale vloed, of een grote overstroming. De Bijbel is duidelijk: "En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden"

Alleen Noach en zijn familie hebben de zondvloed overleefd. Critici beweren dat de farao's voor en na de zondvloed geleefd hebben, en dus de zondvloed ook overleefd hebben. Maar, is dat zo??

Egyptologen zijn het niet over de datering van de eerste dynastie eens. De zgn. Mizar-Kochab-methode is niet perfect en berust op flinterdunne aannames. Koolstofdatering staat ter discussie. Het principe van deze methode klopt. Echter, er zijn teveel aannames en onzekerheden die de methode onbetrouwbaar maken (magneetveld aarde, concentratie C14 in atmosfeer, is de vervalconstante wel constant? Leeftijd aarde? evenwichtsprobleem kan genegeerd worden).

We beschouwen eerst de zondvloed, zoals die in de Bijbel beschreven wordt. Wanneer de zondvloed precies heeft plaatsgevonden, is niet helemaal met zekerheid bekend en te berekenen, maar we kunnen een redelijke schatting geven! Aangenomen dat de geslachtsregisters in Genesis hoofdstuk 5 en 11 compleet zijn en dat er een "vader-zoon" relatie is bij hen die in de geslachtsregisters genoemd worden, dan heeft de zondvloed plaatsgevonden in 2459 voor Chr., ofwel 1656 jaar na de schepping en Adam zou geschapen zijn in 4115 v.Chr.

Wat weten we over de farao's?

De Bijbel noemt ook farao's, maar niet voor de zondvloed! Hier vinden we dus geen tegenspraak! Nu naar de historische feiten:

• Farao is de titel die wordt gebruikt om koningen of koninginnen (met zgn. goddelijke status) van Boven en Beneden-Egypte vanaf ongeveer 1500 voor Chr. aan te geven. De term is afgeleid van de woorden per aa, hetgeen Groot Huis ofwel paleis betekent. De 'per' was oorspronkelijk het domein rondom de tempel en kon tienduizend hectaren of meer beslaan. Er is geen enkel bewijs dat vele duizenden jaren voor het gebruik van deze titel er koningen of koninginnen waren in Egypte.

• De chronologie van diverse onderzoekers is onjuist! Beschouw bijvoorbeeld de chronologie die door David Rohl opgesteld is. Volgens zijn chronologie zou Farao Seti I (1294-1279 v. C.), vader van Ramses II, een tijdgenoot van koning Salomo (972-931 v. C.) zijn en meerdere malen met zijn leger door diens rijk getrokken zijn en er steden veroverd hebben. Onmogelijk!

• De 12e Dynastie leefde ca. 1976 - 1793 v.Chr. Eerdere dynastieën kunnen niet of lastig bepaald worden! De meeste data uit de 12e, 18e en 19e Dynastie zijn zeker door de combinatie van regeringsjaren met astronomische gegevens in Oud-Egyptische bronnen. Alle data vanaf 664 v.Chr. zijn absoluut doordat deze data verbonden zijn aan data in andere geschreven bronnen uit het Nabije Oosten. Er zijn op basis van absolute gegevens geen farao's aangetroffen die voor de zondvloed leefden! Eerdere dynasties zijn speculatief, en uiterst dubieus!

• De grootste piramide van Gizeh is naast de grootste ook de oudste piramide. Het is niet bekend wanneer deze piramide gebouwd is. De schattingen lopen uiteen van 15000 v.Chr. tot 2000 v.Chr. In november 2000 publiceerde Kate Spence een artikel, waarin zij beschrijft hoe de Egyptenaren aan de hand van de sterren Mizar en Kochab in respectievelijk het sterrenbeeld Grote en Kleine Beer het exacte noorden bepaalden. Zij had berekend (Skymap Pro 7) dat in 2467 BC deze twee sterren, op het moment dat ze verticaal aan de hemel staan, het exacte noorden aanwijzen. Op grond van de afwijking welke de piramiden hebben ten opzichte van het noorden kon zij vervolgens bepalen in welk jaar met de bouw van de piramiden werd begonnen. Echter, de Mizar-Kochab-methode is niet perfect. Door de veranderende stand van de as van de Aarde, levert de Mizar-Kochab-methode fouten op, die van eeuw tot eeuw anders zijn. Daarnaast baseert de methode zich op de aanname dat de Egyptenaren zich aan de hand van Mizar en Kochab het noorden bepaalden, uiteraard een flinterdunne aanname, omdat er tal van andere methoden zijn om het exacte noorden te berekenen. Tevens lijkt hier sprake van een cirkelredenering. Wanneer de eerste primade in bijvoorbeeld 2000 v. Chr. gebouwd zou zijn, zouden de Egyptologen een andere methode gebruikt hebben. Met alle respect voor Kate Spence, haar methode biedt geen uitsluitsel! Historische bronnen en koolstofdatering bieden eveneens geen uitsluitsel.

Het bouwen van een piramide duurde naar schatting 10 - 30 jaar. Het is nog steeds niet duidelijk hoe de Egyptenaren deze piramiden bouwden. De bouw van de oudste piramide tussen 2400 v.Chr. en 2000 v.Chr. en de zondvloed zijn twee historische feiten die prima naast elkaar stand houden!

• Narmer (=Menes?) was de eerste farao van Egypte? Hierover is nog steeds zeer veel onduidelijkheid! Volgens anderen is Osiris de eerste farao. Bijna alle farao's dragen in de Bijbel geen naam. Ook de Egyptenaren noemden hun naam niet. Bij voorkeur noemde men hen "de goede god" of "Horus in het paleis". Waarom er veel gespeculeerd wordt over de naam van de eerste farao is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er absoluut geen overeenstemming is over de geschiedenis van de farao's, laat staan dat er een bewijs is dat deze voor de zondvloed leefden! In de Bijbel worden farao's genoemd:

• De eerste Farao die in de Bijbel genoemd wordt is de Farao die Abraham ontmoette (Gen. 12: 18).
• Farao der gastvrijheid.
• Farao van het verdrinkingsbevel (Ex. 2 :5 en 10). De mummie van Thutmoses bevindt zich in het museum van Cairo. Volgens medici zou hij een ernstige bekkenbreuk gehad hebben die weer genezen is. Let er op dat de naam van de kleine Mozes van Hatsjepsoet dezelfde twee laatste lettergrepen heeft als de vader van Hatsjepsoet: Tutmoses of thotmoses. Mozes is een echt Egyptische naam!
• De Farao die Mozes wilde doden. Dit zou Farao Thutmoses III kunnen zijn.
• Farao van de uittocht. Farao van de uittocht is wellicht Amenhotep II (1447-1421) geweest.
• De Farao van de intocht. De Farao van de intocht is zeer waarschijnlijk Amenotep of Amenophis IV geweest. Hij wordt ook genoemd Achnaton , die het heiligdom van Thebe verplaatste naar Tel-el-Amarna.
• Farao van de tempelroof. In de tijd van Rehabeam. Hij heette Sesjonk of Sisak. Hij was de Farao die de tempel van Salomo heeft leeggeroofd. We lezen uitvoerig over hem in II Kron.12.
• Farao Nekaoe II. Hij regeerde van 610-595 v.Chr. Hij werd bij de bekende slag bij Karkemis beslissend verslagen door Nebukadnezar.

• De eerste dynastie van Egypte: Uiteraard moet er een eerste dynastie geweest zijn. Het beginjaar van de eerste dynastie van Egypte is lastig of niet te achterhalen. Toch zijn er tal van pogingen gedaan, door bijvoorbeeld op een eenvoudige manier de regeringsperioden van de farao's van de zogenaamde Sothislijst op te tellen. Op die manier komt men op 2183 v.Chr. voor het begin van de regering van farao Menes, volgens sommigen de eerste farao van Egypte. We krijgen dan de volgende lijst, met tussen haakjes het aantal regeringsjaren:

Menes (35) 2183/2148 v.Chr.
Kurodes (63) 2148/2085 v.Chr.
Aristarchos (34) 2085/2051 v.Chr.
Spanios (36) 2051/2015 v.Chr.

Samengevat: De geschiedenis van de farao's kennen we met zekerheid vanaf 664 v.Chr. Vanaf 1976 v.Chr. is de geschiedenis redelijk zeker. De zondvloed vond plaats 2459 v.Chr, ruim voor de zekere bestaansgeschiedenis van de farao's!

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook