HET GEVAAR VAN EMDR


1 Korintiërs 3
Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God

Bijna alle mensen zijn op zoek naar een vorm van geluk, bevrijding, rust en vrede. Ook de wereld.......maar helaas vaak buiten Gods Wijsheid om.

WAT IS EMDR PRECIES?

Binnen het wereldje van de psychologie en psychiatrie wordt heel wat "afgedokterd". Dit wil niet zeggen dat er nooit wat goeds gebeurt, maar men is wel wanhopig op zoek naar bevrijding van trauma's, depressies, angsten, slaapproblemen, verslavingen, enz. Veel mensen zijn bereid te experimenteren met allerlei medicijnen (bijvoorbeeld anti-psychotische en anti-depressie middelen, die gebruikt worden door meer dan een miljoen Nederlanders!) en therapieën. Maar hoe vaak hoor je of lees je wel niet dat velen na jarenlang uitproberen de problemen aanhouden of zelfs verslechteren.

Eén van deze hedendaagse therapieën, veel gebruikt bij traumaverwerking, is EMDR (Eye Movement Desensization and Reprocessing). Naar het Nederlands vertaald: "door oogbewegingen het desensitiseren (minder gevoelig worden) en (opnieuw) verwerken van gebeurtenissen".

Deze therapie is in de jaren '80 ontwikkeld door Francine Shapiro die, zo gezegd, door toeval erachter kwam dat je negatieve gedachtes in je hersenen zou kunnen omleiden en dragelijker kan maken door je ogen heel snel van links naar rechts te bewegen. Bij deze therapie wordt tijdens de herbeleving van het trauma een paar vingers heel snel van links naar rechts bewogen, die je vervolgens met je ogen moet volgen.

Het is weer één van de vele, niet sterk wetenschappelijk bewezen theorieën binnen de manipulatieve psychotechnologie en gerelateerd aan hypnose-technieken en mindcontrol.

EMDR is geen genezingsproces. Na gebruik van deze therapie zou je moet kunnen omgaan met je trauma's door je hersenen te manipuleren via een vernieuwen van het denken. En dit alles geschiedt op ziels, vleselijk niveau en met vertrouwen op wereldse wijsheden van mensen.

In Jeremia 17:5-8 staat duidelijk geschreven:

"Zo zegt de Here; Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt.......Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is....."

HET WARE GOEDE VERNIEUWEN VAN HET DENKEN

De Bijbel leert ons ook het vernieuwen van het denken, maar dan op geestelijk niveau, geïnspireerd door de (Wijsheden van de) Heilige Geest en Zijn Woord (Romeinen 12:1-2).

"Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. (Dat wil zeggen dat het hier niet gaat om een godsdienst die bestaat uit het offeren van dieren, zoals in het Oude Testament, maar in een geestelijk offer waarbij met rede begaafde mensen zichzelf geheel aan God toevertrouwen.) En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is."

De realiteit bestaat niet alleen uit de zichtbare dingen. Het zgn. positieve denken, visualisering, hypnotisering of het manipuleren van het bewustzijn of de hersenen "krikt" het zielse gevoel misschien even op. Maar ware genezing of bevrijding vindt vaak niet plaats. Maar is het bewustzijn van de gemeenschap met God, door het Leven en de Geest van Jezus Christus niet de alles-genezende methode? Brengen Zijn Wijsheden ons niet tot de ware verlossing en genezing van trauma's, angsten, depressies, verslavingen, slaapproblemen, enz?

In begeleiding van bijvoorbeeld PTSS zullen Bijbelse Wijsheden zoals genade, vergeving, reiniging en heiliging praktisch toegepast kunnen worden. Er moet door de Kracht van de Heilige Geest een weg worden gevolgd, waarbij de overgave aan en volharding in geloof plaats vindt. En Jezus niet alleen als Verlosser te leren kennen, ter vergeving van onze zonden, maar ook als Geneesheer draagt sterk bij aan de bevrijding van trauma's. Ook het zelf leren vergeven om een bitter hart te voorkomen is een methode voor een gezonder leven zoals God ons leert (Filippenzen 4:6-9).

"Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn."

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen." (Jesaja 53:5)

"Genees mij, Here, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn. want Gij zijt mijn lof." (Jeremia 17:14)

"Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33)

In Hebreeën hoofdstuk 11 wordt duidelijk uitgelegd dat geloof en vertrouwen op God een zaak is die de hele mens naar geest, ziel en lichaam beïnvloedt en daardoor leidt tot ontwikkeling, genezing en gedragsverandering. Op die wijze zullen ook mensen met bijvoorbeeld PTSS bevrijding kunnen ontvangen en niet meer gevangen zijn in trauma's, en te hoeven leven met de stress die het oplevert. De Ware Vrijheid in Jezus Christus is voor een ieder mens mogelijk (Mattheüs 11:28-30)!

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht."

SAMENVATTING

Vanuit Bijbels perspectief is EMDR hoogst verdacht. Het is weer één van de vele therapieën, gebaseerd op een niet sterk wetenschappelijk bewezen theorie binnen de manipulatieve psychotechnologie en gerelateerd aan hypnose-technieken en mindcontrol. Het is een zielse methode om het denken te vernieuwen met als doel het leren omgaan met trauma's. Mensen (ook Christenen) die EMDR ondergaan herkennen dit vaak niet (en dat zegt iets over het niveau van het geestelijk leven). Waarom wordt er niet gekozen voor een praktisch, geestelijk leven in relatie met de Ware God van de Bijbel? Waarom wordt er meer heil gezocht in wereldse, zielse therapieën (die meestal niet werken en ook wetenschappelijk onbewezen zijn), dan in de alles-genezende methodes van Jezus Christus en de Wijsheden vanuit de Heilige Geest en Gods Woord? Waarom wordt er niet gezocht naar het ware goede vernieuwen van het denken op geestelijk niveau?

Wij willen een ieder oproepen het vertrouwen te stellen op De God van de Bijbel, De Liefde van Jezus Christus en De Waarheden en Wijsheden vanuit de Heilige geest en Zijn Woord om jouw hardnekkige problemen op te lossen. PSALM 23:1: "DE HEER IS MIJN HERDER, MIJ ONTBREEKT NIETS"

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook