GAP-THEORIE


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


Wat zegt de Bijbel over de GAP-theorie?

Billions of years ago, God created the heaven and earth in a state of perfection (Genesis 1:1). He placed Satan (then known as "Lucifer," an angel of God) and the other angelic beings upon the earth. It was at this time that He created and placed dinosaurs, 'cave-men,' and other such species upon the earth as well. He had declared 'Lucifer' to be ruler of this planet, but 'Lucifer' got puffed up in his beauty and wisdom and desired the Throne of God and tried to ascend to Heaven (Isaiah 14). Satan sways one-third of the angels to revolt with him. Thus, there was a 'war in the heavens' (Revelation 12) and Satan and his demons were cast back to earth. There was sent forth a flood from God upon the earth (II Peter 3:5,6; "the deep" of Genesis 1:2 is evidence of it). The heavens were destroyed in this battle and darkness fell upon the earth (Genesis 1:2; and Jeremiah 4:23)--introducing the ice age. All life was destroyed upon the earth (Jeremiah 4:23-29), so God had to remake the earth and create new life (Gen 1:3 onward).

Is dit Bijbels? Is dit de Waarheid?

Het antwoord luidt kort en krachtig NEE! Er zijn dan wel verschillende versies van deze theorie (in sommige versies is er ruimte voor de evolutietheorie!), maar geen van deze versies komt overeen met de Waarheid!

De Restitutieleer staat voor velen bekend als de 'Gap Theory'.

De restitutieleer houdt in dat er tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2 een kloof (GAP) van miljoenen of mogelijk miljarden jaren zit. Volgens die theorie wordt in vers 1 van Genesis 1 de schepping van hemel en aarde vermeld, waarna er een lange kloof volgt, tot we in vers 2 de toestand en toebereiding krijgen voor de bekende scheppingsdagen.

Vanaf Genesis vers 3 zou dan pas de eerste scheppingsdag beginnen. De aarde zou al eerder levende wezens gekend hebben, waarna dit alles werd vernietigd (cataclysme). Daarna kwam er, zoals beschreven vanaf Genesis 1 vers 3, een herschepping, in zes dagen. In het gat tussen vers 1 en 2 zou van alles gestopt kunnen worden. In sommige varianten past zelfs de evolutieleer in dit gat.

Volgens deze theorie zouden we dus van herschepping (ofwel restitutie) moeten spreken.

Wanneer, hoe en waarom is de theorie ontstaan?

Deze theorie werd populair tijdens de bedieningen van Thomas Chalmers, een Schots geleerde en vrijmetselaar (en.metapedia.org/wiki/List_of_Freemasons) en George H. Pember (1876). In 1917 nam C.I. Scofield (Scofield Reference Bible) deze theorie op in zijn aantekeningen en haar populariteit was verzekerd. Deze laatste twee datums zijn belangrijk, omdat rond 1880 Darwins evolutietheorie algemeen aanvaard werd door de wetenschappelijke wereld. Deze theorie leerde dat de wereld miljarden jaren oud is. De Christen werd toen geconfronteerd met een groot probleem. Hoe kon dit alles verzoend worden met de Bijbel? Het antwoord werd gegeven door de restitutieleer: Miljarden jaren kunnen geplaatst worden tussen de verzen 1 en 2 van Genesis. De restitutieleer kan dus deels gezien worden als een poging van Christelijke geologen, om de niet-Christelijke evolutionisten tegemoet te komen!

Bezwaren tegen de GAP-theorie

De restitutieleer leert ons dat de dood er was voor Adams zonde. Adam werd zondig geschapen.

De Bijbel leert ons dat de dood het gevolg is van de zonde. Adam werd perfect geschapen!


De Bijbel plaatst de dood na de zonde. De restitutieleer keert dit om:

Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben (uit Romeinen 5)

Als de restitutieleer klopt, dan betekent het dat de Bijbel niet klopt. Zelfs het offer dat Jezus heeft gebracht zou dan zinloos zijn geweest, omdat de dood al op aarde geheerst heeft. De Bijbel leert ons dat door de zonde van Adam de dood in de wereld is gekomen. En, daarom was het noodzakelijk dat Jezus al onze zonden op het kruis gedragen heeft om de straf voor ons te betalen (anders was er immers geen redding mogelijk!).

Laat u niet misleiden door de mooie woorden van bekende leraren die een hele hoop wereldse wijsheid hebben. Echte wijsheid komt van God. Want de Bijbel zegt het al. Wat dwaas is in de ogen van de wereld heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen:

Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven (uit 1 Korinthiërs 1)

De restitutieleer leert ons dat Adam zondig werd geschapen.

De Bijbel leert ons dat Adam perfect werd geschapen!


Adam is perfect geschapen, net zoals de hele Schepping perfect gemaakt is:

En God zag al wat Hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed (uit Genesis 1).

Adam heeft volledig uit vrije wil gezondigd. Niemand heeft hem daartoe verplicht! Adam had geen enkel excuus om te zondigen. Verder uitgediept

Hoewel deze twee punten al reden genoeg is om de restitutieleer te verwerpen, zijn er nog tal van andere argumenten!

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat de uitdrukking "woest en ledig" in Genesis 1:2 elders voorkomt in Jesaja 34:11 en 45:18 en daar spreekt van oordeel.

Echter, elders in de Bijbel betekent het gewoon lege ruimte. Zie Job 6:18; 12:24 en 26:7, Deuteronomium 32:10, Psalmen 107:40.

Laten we het woord woest in de Hebreeuwse grondtekst eens beschouwen:

woest tohuw tohuw, van niet voorkomende stam, i.d. betekenis van "braak liggen"
AV - vain, vanity, confusion, without form, wilderness, nought, nothing, empty place, waste
Statenvertaling - ijdelheid, het woeste, woest, ijdel een-ding, ledig dat zij- zouden zijn, onnuttelijk, vergeefs te-, woestigheid
NBG - ijdelheid, woest, baaierd, wildernis ongebaande-, ijdel, ij- dele beweringen, niets voor, tevergeefs, wildernis, woestheid, woest land

1) vormloosheid, verwarring, onwerkelijkheid, leegte
1a) vormloosheid (van juist geschapen aarde)
1a1) het niets, lege ruimte
1b) dat wat leeg is, onwerkelijk (van afgoden) (fig)
1c) braakland, woestenij (van eenzame plaatsen)
1d) plaats waar chaos heerst
1e) ijdelheid

• Aanhangers van de restitutieleer beweren dat het werkwoord, vertaald als "was" in Genesis 1:2 vertaald zou moeten worden als "werd".

Het Schriftbewijs spreekt dit echter tegen! Het Hebreeuwse werkwoord wordt 264 keer in de eerste vijf Bijbelboeken gevonden, en in 258 van de gevallen wordt het woord correct vertaald als "was".

Aanhangers van de restitutieleer zeggen dat er een verschil is tussen de werkwoorden "bara" ("scheppen", Gen. 1:1) en "asah" ("maken", Gen. 1:7). Echter, deze woorden worden als synoniemen gebruikt. In Gen. 1:26 wordt het woord "asah" gebruikt voor de schepping van de mens, terwijl in vers 27 voor dezelfde schepping het woord "bara" wordt gebruikt!

Genesis 2:4: Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.

Genesis 1:26-27: En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

Volgens de aanhangers van de restituleer staat de "duisternis" in Genesis 1:2 symbool voor het kwaad, het boze. Dat is echter niet altijd het geval, zoals te zien in Psalmen 104:20, 24:

Gij beschikt de duisternis, en het wordt nacht, in denwelken al het gedierte des wouds uittreedt ... Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen.

• Volgens de aanhangers van de restitutieleer toont Gods bevel aan Adam en Eva: "vervult de aarde" in Gen. 1:28, dat de aarde voorheen bewoond was en nu herbewoond moest worden. Echter, het woord "vervult" in Gen. 1:28 betekent gewoon "vullen". Het is hetzelfde Hebreeuwse woord (male') dat vertaald wordt met "vervult" in vers 22!

 • Aanhangers van de restitutieleer gebruiken Jeremia 4:23 en Jesaja 24:1 om hun positie te ondersteunen. Deze verzen verwijzen naar de Grote Verdrukking, vlak voor de aardse wederkomst van Christus en niet op de schepping!

 • • Aanhangers van de restitutieleer ontkennen dat 2 Petrus 3 over de zondvloed handelt, eveneens om hun positie te ondersteunen. 2 Petrus 3 verwijst zonder enige twijfel naar de zondvloed, en niet naar een vloed voor de Schepping:

  Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.

  • De aarde werd woest en ledig doordat satan samen met een deel van de engelen in opstand kwam. In deze theologie gaat men ervan uit dat de eerste aarde het domein van satan was. Op die aarde zouden dan ook de grote dinosauriërs geleefd hebben. Maar toen satan in opstand kwam werd deze schepping verwoest en spreekt men dus van woest en ledig. We weten dat dinosauriërs gewoon grote reptielen waren!

  • Volgens de Bijbel kwam de dood door zonde ( 1 Korinthiërs 15: 21- 22 ) in de wereld. Volgens de restitutieleer was de dood er al. De Bijbel leert ons dat alles in zes dagen is gemaakt, zie Exodus 20: Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage.

  Volgens de restitutieleer kan dit dus ook in miljarden jaren gebeurd zijn.

  Ofwel: de GAP-theorie (of restitutieleer) is niet slechts onhoudbaar, maar ook onnodig!

  VIDEO'S
  6 Literal Days Debunking the Gap Theory
  Dr. Kent Hovind: Refuting the Gap Theory
  Gap Theory - an idea with holes? (Creation Magazine LIVE! 1-08)
  "The Gap Theory" "Theistic Evolution" & "The Day Age Theory" DEBUNKED!

  LINKTIPS
  Om het eerste vers van de Bijbel

  In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

  Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

  Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

  Vragen? Gebed of hulp nodig?
  Bel of mail ons →


  info@gelooft.com | Facebook