GELOVEN ALS EEN KIND?


Mattheüs 18
Voorwaar Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.

Een veel gehoorde uitdrukking in Christelijk Nederland is dat we moeten "geloven als een kind". De uitdrukking is zo ingeburgerd dat de meeste gelovigen ook nog denken dat deze zin in de Bijbel staat. Maar, is dat ook zo?

Laten we de Bijbel eerst eens goed citeren zowel uit NBG51 als SV:

Mattheüs 18:1-4 (NBG51):
"Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen."

Mattheüs 18:1-4 (SV)
"Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in 't Koninkrijk der hemelen? En Jezus een kindeken tot zich geroepen hebbende, stelde dat in 't midden van hen, en zeide: Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zoo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Zoo wie dan zichzelven zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen."

Laten we vervolgens eens kijken welke vraag aan Jezus wordt gesteld; "Wie is wel de grootste, de meeste of de eerste in het Koninkrijk der hemelen?" Deze vraag is Hem door de discipelen vaker gesteld, bijvoorbeeld in Marcus 9:34, Lucas 9:46 en Lucas 22:24. Jezus geeft op verschillende manieren, met steeds dezelfde boodschap, antwoord, maar niet één keer zegt Hij dat je moet geloven als een kind!

Dus de zin "geloven als een kind" is NIET correct geciteerd, maar wel de wereld in geslingerd. Wat we vervolgens zien is dat men daaruit verkeerde conclusies trekt. De twee meest gangbare onjuiste conclusies zijn:

1.  Wij moeten geloven als een kind, dus we moeten het geloof lekker simpel houden, niet te moeilijk doen. We hoeven de Bijbel niet uit te diepen en te bestuderen, want dat kan een kind niet eens. Moeilijke onderwerpen gaan wij vermijden, en opgroeien tot volwassenheid in het geloof is niet nodig." Zo krijg je dus gelovigen die zich in de relatie tot God altijd op het niveau van een kleuter blijven gedragen en niet verder komen dan het verdragen van melkspijs. Dit impliceert dat vleselijk blijven wel oké is. Toch zegt de Bijbel hier iets anders over in bv. 1 Kor. 3:1-2 en 1 Kor. 13:11, Hebr. 5:11-14.

2.  Wij moeten geloven als een kind, dus we moeten God op die manier vertrouwen, zoals een kind op zijn aardse vader vertrouwt." Als jij dit concludeert, denk dan aan de (helaas vele) mensen die een aardse vader hebben of hebben gehad die niet te vertrouwen is of was (denk aan huiselijk geweld, (seksueel) misbruik, alcoholisme, intimidatie, manipulatie, enz. enz). Ook zijn er velen die hun aardse vader nooit hebben ontmoet of amper gekend. Deze onjuiste conclusie impliceert ten onrechte dat het vertrouwen op een mens als een voorbeeld gesteld mag worden als het vertrouwen op God. De Bijbel zegt hier iets anders over in bijvoorbeeld Jer. 17:5-8 en Psalm 91.

Maar, wat staat er dan wel? Allereerst stelt Jezus een voorwaarde, n.a.v. de vraag die de discipelen Hem stellen, om überhaupt het Koninkrijk der hemelen binnen te gaan. Namelijk je te bekeren en veranderen en te worden als de kinderen. Hier wordt gesproken over de wedergeboorte. Je zou hier het gesprek dat Jezus heeft met Nikodemus uit Johannes 3 er eens bij kunnen halen met als belangrijke zin; "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien." Vervolgens geeft Hij antwoord op de vraag wie dan, als wedergeborene, de grootste, de meeste of de eerste in het Koninkrijk der hemelen is. Het antwoord van Jezus luidt: "diegene die zichzelf gering zal achten / zichzelven zal vernederen als dit kind." Dus in het kort: Nergens staat GELOVEN als een kind, wel staat er BEKEREN/VERANDEREN en te WORDEN als een kind (als een kind van God) en jezelf VERNEDEREN/GERING ACHTEN als een kind. Dus eerst de wedergeboorte en dan een nederige houding aannemen richting anderen.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook