GENADE


Hebreeën 13
Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel; zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden.


Genade, één van de minst begrepen aspecten van Gods karakter...

Derek Prince definieert genade als volgt: Genade is gratis; ze kan niet verdiend worden op basis van goede werken. Met andere woorden, op het moment dat wij eigenlijk straf verdienen, schenkt God ons het goede door zijn genade. Genade is het concept waarin God zijn aangezicht toont, zijn gunst verleent aan wat wij op dat moment nodig hebben in ons leven.

Genade komt altijd door geloof "Want uit genade bent u zalig geworden en dat niet uit uzelf, het is de gave (NBG: "genade") van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen."

(Efeze 2:8,9). We kunnen genade dus niet verdienen. De enige basisvereiste om Gods genade te ontvangen, is op te houden ervoor te werken. Voor veel christenen is dit één van de moeilijkste opgaven. De wet vereist werken, oftewel dat we goed ons best doen om "goed genoeg" te zijn; Christus biedt genade aan. En die genade hebben we als mensen ook allemaal nodig, want Jakobus 2:10 leert dat als je je aan 99% van de wet houdt, maar je faalt in 1%, dan heb je de hele wet overtreden.

In Romeinen 10:4 legt Paulus de relatie uit tussen Christus als middel om gerechtigheid te verkrijgen voor God, en de wet als middel voor gerechtigheid "Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft." Toen Christus aan het kruis stierf en de zonden en schuld droeg voor hen die onder de wet waren, maakte Hij dus een einde aan de wet als middel om door God gerechtvaardigd te worden "Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel..." (Romeinen 3:25a). Hij is de enige weg om met God in het reine te komen.

Het is genade in Christus, of niets!

..." de nederigen geeft Hij genade" (Jakobus 4:6). Derek waarschuwt dan ook dat we op onze hoede moeten zijn voor de barriere van trots (vaak is de wortel daarvan eigengerechtigheid), we vinden onszelf eigenlijk best goed genoeg: "we doen toch ons best"... De enige voorwaarde om genade te kunnen ontvangen is echter niet dat we ons best doen, maar dat ons volledig onderwerpen aan God. Het gevolg is dat we dan opnieuw geboren worden (een samenvatting van zijn boek "Bekering & Wedergeboorte" staat ook op deze site). De beslissende factor ligt dus niet in ons harde werken, maar de beslissende factor is onze volkomen overgave aan Jezus op alle terreinen van ons leven, zonder enige reserve. Dan kan Hij zijn karakter in ons doen groeien.

En dan vergelijkt Derek Gods genade met een diamant met haar ontelbare kleurschakeringen. Als we die diamant, Jezus, aanvaarden, dan is de weg open voor alle genade, dat die in al haar schakeringen in ons leven zal gaan stralen. Hij roept op om onze tijd niet te verspillen aan problemen en zorgen, maar onze ogen juist van de zorgen en problemen af te richten en ons over te geven aan de vorm van Jezus' genade die we nodig hebben voor elke dag. Hoe kunnen we steunen op die sprankelende genade? Dat doen we concreet door:

a.Te bevestigen dat Christus in je leeft (Galaten 2:20) en dat in Hem alles mogelijk is (Filippenzen 4:13).

b.Geen vertrouwen te stellen op het "vlees", dat zijn je eigen mogelijkheden, je eigen kracht of je eigen gerechtigheid want: "wij dienen Hem door de Geest Gods en roemen in Christus Jezus en vertrouwen niet op eigen vlees" (Filippenzen 3:3). Als we aan het eind zijn gekomen van ons eigen kunnen, onze eigen gerechtigheid en onze eigen kracht, dan zal Gods genade door ons heen stromen naar anderen toe.

c. Geloof steeds meer in Jezus' kracht in jou - zo kun je je eigen pogingen, successen en fouten loslaten en je helemaal aan Hem overgeven.... want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht... ik zal dus meer in mijn zwakheden roemen, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen, zegt Paulus in 2 Korinthe 2:9,10. En in Romeinen 3: 27 zegt hij "... Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof."

De essentie van genade is: we hebben niets van onszelf. Het is niet onze eigen gerechtigheid, onze eigen heiligheid of verlossing, maar Zijn genade produceert dat alles in ons leven. "Door de genade van God echter ben ik wat ik ben.... " ( 1 Korinthe 15:10).

Genade is een leraar

Een ander aspect van Gods genade is dat het een leraar is. Genade onderwijst ons. In de brief aan Titus legt Paulus uit wat hij moet onderwijzen, als instrument van Gods genade.

Genade leert ons in deze brieven:

a. Nee te zeggen tegen verleidingen door het kwade, of tegen een compromis of een makkelijke weg die niet van God is.

b. Gedisciplineerd, rechtvaardig en vroom (godvruchtig) te leven en ons te richten op het goede.

c. Dat Jezus stierf om ons vrij te maken van onze ongerechtigheid, ons te reinigen.

d. Het uitzien naar de wederkomst van Christus.

Het is belangrijk te beseffen dat genade geen lagere standaard neerzet dan de wet, maar juist een hogere. De wet onderwijst van buitenaf en legt ons zo een juk op, maar de genade onderwijst ons van binnenuit. De wet zegt: doe dit en doe dat... En wij antwoorden: "Goed, dat zal ik doen." Maar vervolgens ontdekken we dat in ons een rebel woont die zich niet wil buigen voor de wet. Maar dan komt de genade en ze verandert die rebel van binnenuit. En de genade begint die opstandeling aan te spreken en zegt hoe hij moet reageren op allerlei situaties.

Geen misbruik van genade

In het Nieuwe Testament staan ook verschillende waarschuwingen dat we Gods genade niet moeten misbruiken. "En als medewerkers roepen wij u er ook toe op dat u de genade van God niet tevergeefs ontvangen hebt" (2 Korinthe 6:1). In dit voorbeeld waarschuwt Paulus mensen die zich niet door genade laten onderwijzen en gewoon hun eigen leven blijven leiden.

In de Kerk heerste toen veel losbandigheid en was verleiding tussen mannen en vrouwen aan de orde van de dag - mensen leidden een ijdel en immoreel leven. Ondanks dat gelovigen claimden te wandelen in Gods genade, hadden ze die veranderd in een vrijbrief voor immoraliteit. Dat vandaag helaas niet anders. Dat is misbruik van Zijn genade, toen en nu!

Dankbaarheid en genade

Dankbaarheid is een duidelijke vrucht van genade. In de Griekse taal voor die tijd betekende "genade hebben" (uit het basiswoord "charis" hetzelfde als "dankbaar zijn". Het is verstandig onszelf te oefenen in dankbaarheid, door onze mond te vullen met dankzegging en lofprijs > Wees geen mopperaar of klager, door het negatieve steeds te benadrukken, maar laat dankbaarheid je vertrekpunt zijn, zodat we medegelovigen kunnen helpen Gods genade vast te houden.

Genade maakt gul

Genade maakt ook vrijgevig. In 2 Korinthe 9:8,9 legt Paulus uit dat de genade van God én de motivatie én de middelen beschikbaar stelt om te kunnen geven. Uit deze teksten blijkt dat genade zorgt voor totale voorziening in al onze noden en dat tevens onze gerechtigheid bevestigt, zoals eerder al aan de orde is behandeld. Ook hier geeft Derek ons de raad ons te oefenen in het geven, want "Geef en aan u zal gegeven worden."

Gods genade is altijd meer dan voldoende. Als illustratie voor deze waarheid, kijken we naar het leven van de apostel Paulus. God had een bepaalde kwelling (een scherpe doorn in het vlees) toegelaten, om ervoor te zorgen dat hij niet trots of zelfingenomen werd. Hij smeekte dat die weggenomen werd maar de Heer zei: "mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht." ( 2 Korinthe 12:7-10).

Paulus had zelfs behagen in deze zware omstandigheden, omdat die hem zwak maakten. Als we namelijk zwak zijn en het niet van eigen kracht verwachten, en we zorgen dat we ons wel in Gods wil bevinden, dan komt zijn genade ons leven binnenstromen. En Gods genade tilt ons dan uit boven onze natuurlijke mogelijkheden. Die overvloedige rijkdom verwoordt Paulus in Efeze 1:7 en in Efeze 2:7.

Als je de vele aspecten van Gods genade begrijpt, diep tot je door laat dringen en er vaak bij stilstaat, dan manifesteert Gods genade zich in je leven als een verfrissende, verkwikkende regen!

De wil van God zal je nooit in een positie brengen waar de genade van God je niet uit kan redden.

Bron: GENADE of NIETS, Derek Prince (samenvatting)

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook