ZES DAGEN


Exodus 20
in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.


Hoe vaak horen of lezen we "miljoenen jaren geleden...."? Deze zin klinkt als een mantra door de hoofden van veel mensen. In musea, films, documentaires, zelfs in kinderprogramma's baseren mensen hun denken op dit mantra.... "miljoenen jaren geleden...". Maar, hoe zit het nu werkelijk??

In Exodus 20 lezen we:

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.

En eigenlijk is daarmee alles gezegd! Wat maakte God? Antwoord: de hemel, de aarde, de zee en alles daarin! Hoe lang deed God hierover? Antwoord: zes dagen. Wanneer schiep God de hemel en de aarde? Antwoord: zes dagen voordat Hij Adam schiep. En, omdat we met behulp van de geslachtregisters kunnen narekenen hoe lang geleden Adam geschapen is, weten we dus precies wanneer de aarde geschapen is. Het antwoord verbaast je misschien? Geen miljarden jaren, geen miljoenen jaren, maar slechts (ongeveer) zesduizend jaar geleden! En, hoe zit het dan met al die fossielen, dinosaurussen, en bewijzen dat de aarde veel ouder zou zijn? Die vragen behandelen we in diverse wetenschappelijke artikelen.

Nu we weten dat de hemel, aarde, zee en alles daarin ongeveer zesduizend jaar oud is, kunnen we ook eens nagaan op welke dag God wat maakte. We lezen in Genesis 1:

In het begin schiep God de hemel en de aarde...... Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag.

Het hele verslag kan je uiteraard in de Bijbel lezen. We concluderen op basis van Genesis 1 dat de schepping plaatsvond volgens onderstaand overzicht:

dag 1:  Tijd, ruimte, plaats, hemel, aarde, licht, (engelen?)
dag 2:  dampkring, (engelen?)
dag 3:  zeeën, planten, bomen
dag 4:  zon, maan, sterren
dag 5:  zeedieren, waterdieren, vogels
dag 6:  landdieren, de mens

Wanneer maakte God de engelen?

We lezen in Genesis 1 niet precies wanneer de engelen gemaakt zijn. Toch zegt de Bijbel er iets over. We lezen in Genesis 2:

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

Onder "legermacht" vallen alle bewoners, dus zowel de engelen, als de aardse bewoners. Paulus bevestigt dit in Kolossenzen 1, wanneer hij naar de schepping verwijst. Paulus noemt Jezus Christus de Schepper:

door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Paulus bevestigt dus dat de engelen (het onzichtbare deel) vallen onder de schepping, zoals genoemd in Genesis 2. We weten nu dus dat de engelen geschapen zijn in de eerste zes dagen. Dan de vraag wanneer ze geschapen zijn?

In Job 38 lezen we:

Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? .... Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?

De genoemde morgensterren zijn de engelen. Deze juichten dus toen God de aarde grondvestte. Het zou dus kunnen dat God de engelen schiep onmiddellijk nadat hij de hemel schiep (Genesis 1) en voordat hij de aarde schiep. Andere mogelijkheid is dat God schiep voordat Hij de fundamenten van de aarde legde (grondvesten). In de verzen 9 en 10 van Genesis 1 lezen we (dag 3):

En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Hieruit kunnen we concluderen dat de engelen er al waren. Ofwel: de engelen zijn op de eerste of tweede dag geschapen.

Een andere interessante Bijbeltekst, waaruit blijkt dat de engelen gewoon onderdeel waren van de zesdaagse schepping vinden we in Psalm 148:

Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen. Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten. Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is. Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Híj het gebood, werden zij geschapen.

Wanneer we deze tekst vergelijken met Exodus 20 (in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.) kunnen we niet anders dan concluderen dat ook op basis van Psalm 148 de legermachten, de engelen, de zon, maan, de sterren onderdeel waren van de oorspronkelijke zesdaagse schepping, (ongeveer) zesduizend jaar geleden.

Video's
• Fossils: evidence something happened quickly, not slowly. (Creation Magazine LIVE! 6-12)
• Why i believe in a young earth by ex-evolutionist Dr.Grady McMurtry


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook