BEPROEVING EN VERLEIDING


Jakobus 1
Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt

Het woord "verzoeking" is het woord "peirasmos" (G3986) (synoniem = verleiding in vers 13), en het woord "valt" is het woord "peripipto" (G4045) dat vallen of overvallen betekent. Jezus gebruikt ditzelfde woord (overvallen) in Lukas 10:30:

Als antwoord gaf Jezus hem dit voorbeeld: 'Een man reisde van Jeruzalem naar Jericho. Onderweg werd hij door rovers overvallen. Zij rukten hem de kleren van het lijf, sloegen hem bont en blauw en lieten hem halfdood langs de weg liggen.'

We zien dus dat satan (de dief, moordenaar en leugenaar) ons wil overvallen met verzoekingen, tot we halfdood zijn. Nu beweert Jakobus dat we verheugd moeten zijn als we verleidingen hebben, maar de blijdschap hebben we niet, omdat we verleidingen of moeilijkheden op zich hebben, maar we verheugen ons omdat we er niet aan onderdoor gaan! In Filippensen 4 lezen we de woorden van Paulus:

Wees blij in de Here. Ik zeg het nog eens: verheug u in Hem! Laat uw vriendelijkheid bij iedereen bekend zijn. De Here is dicht bij u. Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet.

En in Mattheüs 13 spreekt Jezus over verdrukking:

Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort, en dat terstond met vreugde ontvangt; Doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt, om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.

De duivel wil ons verzoeken! En, de duivel heeft maar één doel: vernietigen, stelen, moorden, om een wig tussen ons en God te drijven. Dit kan op elk gebied. Er zijn zelfs mensen die gaan bidden en ineens veel pijn in hun lichaam ervaren: een verzoeking om te kijken of jij gelooft wat je bidt, en vooral om jou te ontmoedigen! Wij moeten dan vasthouden in geloof! In Jakobus 1 (vers 12) lezen we tevens:

Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen, die Hem liefhebben.

Het woord verzoeking (verleiding!) is exact hetzelfde woord als in vers 2 (G3986: peirasmos). We lezen verder:

Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders!

Ook nu wordt weer het woord "peirazo" (G3985) gebruikt, zoals in de verzen 2 en 12, waaruit we kunnen concluderen dat God geen verleidingen of verzoekingen geeft!

Beproevingen van God

We zien, dat als God ons beproeft, dat het om geloofs- of vertrouwenszaken gaat! Hebreeën 11 geeft een overzicht van gelovigen die door God beproefd werden, zoals Noach die een ark moest bouwen, Abraham, enz. Opvallend is dat Job niet genoemd wordt! Ziekte is namelijk geen beproeving! Job wordt wel geprezen om zijn standvastigheid in het geloof in God, in Jakobus 5:

wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben standgehouden. Gij hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job en gij weet hoe de Heer hem in het eind behandeld heeft, want Hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming.

Bron: John Jairo Jaimes Edens, Youtube-kanaal Bijbelstudies

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.
info@gelooft.com | Facebook