WAAROM BESTRAFT GOD ONS?


Hebreeën 12
Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.

Als Jezus voor onze straf heeft betaald, waarom bestraft God ons dan nog? In sommige vertalingen komen we ook het woord "kastijding" tegen. Wanneer we in Hebreeën 12 over de kastijding of bestraffing van en door God lezen, is het belangrijk om te begrijpen dat het boek Hebreeën in het Grieks is geschreven en dat het woord "kastijden" het Griekse woord paideu is. De betekenis van dit woord is "kinderen trainen, opvoeden". Daarom moet Gods tuchtiging gezien worden in de context van onze Hemelse Vader die Zijn kinderen onderwijst of disciplineert.

We weten dat we een goede Hemelse Vader hebben die veel van ons houdt, zie bijvoorbeeld Johannes 3:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Jezus Zelf toont hoe goed onze Hemelse Vader is toen Hij vroeg in Mattheüs 7:

Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.

Dus als aardse vaders hun kinderen niet onderwijzen of disciplineren met ziekte en armoede, des te meer zal onze Hemelse Vader ons nooit onderwijzen door ons met slechte dingen te straffen. Dus hoe kastijdt of traint God Zijn kinderen? In Hebreeën 12 lezen we:

En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

Deze verzen maken een vergelijking tussen "onze aardse vaders" en "Vader van de geesten", onze Hemelse Vader. "Vaders van ons vlees" disciplineren ons vlees, terwijl de "Vader van de geesten" ons in onze geest bestraft, door Zijn woord. Dit betekent dat als je de Bijbel leest, of als je luistert naar Gods Woord dat wordt gepredikt, je wordt getraind en onderwezen door de Heilige Geest. De schrijver van Hebreeën zegt verder dat wanneer God ons bestraft, we weten dat we zonen zijn, niet onwettig en dat we geliefd zijn, en dat we leven ontvangen (dus geen dood, armoede of ziekte!):

Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen.

Het kastijden van de Heer verwijst dus niet naar (een) God die ongelukken of ziekte veroorzaakt, want als God je disciplineert met dood, armoede en ziekte, waar is dan ons leven en onze overvloed? Jezus is niet gekomen om ons ziek te maken of ellende te geven. Hij is gekomen om ons te verlossen, leven en overvloed te geven. Besef dat de tegenstander (satan) steelt en doodt, terwijl God leven en overvloed geeft:

De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Ofwel: God traint ons, Hij disciplineert ons, Hij stuurt ons. Dat is Gods kastijding!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook