KERSTMISSommige Christenen denken of geloven dat Kerstmis een heidens of zelfs duivels feest is, en dat de kerstboom in dezelfde categorie valt als een boeddhabeeld of een ander afgodsbeeld. In dit artikel ontdekken we de oorsprong van de Kerstboom en beantwoorden we diverse vragen.

1.  Wat vieren we met Kerst?

Met Kerst vieren we de geboorte van niemand minder dan Degene die het hele universum gemaakt heeft! De Schepper Zelf is mens geworden, een hulpeloos kind, om de mensheid te redden! In Johannes 1 lezen we:

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

Ons bestaan is geen toeval! Het hele universum is door de Drie-ene God geschapen.

Waarom moest Jezus als mens geboren worden?

Het geslachtsregister uit Lukas 3 volgt de menselijke afstamming van Jezus, vanaf Maria helemaal terug tot aan Adam. Er is geen enkele aanwijzing voor een breuk die laat zien waar historische karakters eindigen en mythische figuren beginnen. Adam werd rechtstreeks door God geschapen, en ontstond niet via een lange reeks aapachtige voorouders. Jezus is de "laatste Adam", een afstammeling van een echte eerste mens, Adam. In de Bijbel wordt uitgelegd hoe Jezus de aard van een mens op zich nam om de mensheid te redden. In Johannes 3 lezen we:

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

2.  Waarom 25 december?

In de meeste westerse landen wordt Eerste Kerstdag gevierd op 25 december als de traditionele geboortedag van Jezus, hoewel niemand met zekerheid weet op welke dag Jezus precies werd geboren, ook al weten we redelijk goed wanneer Hij hier op aarde was. In Galaten 4 lezen we:

Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw,... Toen deze juiste tijd was aangebroken, stuurde God een engel genaamd Gabriël naar een jonge vrouw genaamd Maria, die in Nazareth woonde, om haar te vertellen dat ze een zoon zou krijgen en dat ze Hem Jezus moest noemen (Lukas 1). Maria was enorm verrast toen ze dit hoorde, omdat ze niet getrouwd was en dus maagd was. De engel zei echter tegen haar (Lukas 1):

De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden.

De reden dat de vroege Christenen 25 december kozen als de geboortedag van Jezus is afkomstig uit de Joodse traditie: de levensduur van een profeet zou een exact aantal jaren zijn vanaf de conceptie tot aan de dood. De dood van Jezus werd door de Westerse Kerk berekend op 25 maart en door de Oosterse Kerk op 6 april. Daarom werd dezelfde datum gevierd als de datum waarop Christus werd verwekt. Negen maanden later is het 25 december of 6 januari, en deze laatste datum wordt nog steeds gevierd in de oosters-orthodoxe kerk (en veel takken van de westerse kerk vieren Driekoningen op dezelfde dag, om de komst van de wijzen en hun drie geschenken te herdenken). We komen de viering op 25 december al tegen in het jaar 202 (Hippolytus van Rome), Christenen vierden dus de geboorte van Christus op 25 december, al meer dan zeventig jaar voordat de Romeinen die datum kopieerden voor hun Sol Invictus (winter-zonnewende), want pas in het jaar 274, dus 72 jaar later, riep de Romeinse keizer Aurelianus een viering van Sol Invictus uit. Hoewel het niet waarschijnlijk is dat 25 december de werkelijke datum van Jezus' geboorte is geweest, is het wel zeker dat deze datum volledig is voortgekomen uit de inspanningen van vroege Latijnse Christenen om de historische datum van Jezus' dood vast te stellen. En het heidense feest dat keizer Aurelianus op die datum in het jaar 274 instelde, was niet alleen een poging om de winter-zonnewende te gebruiken om een politiek statement te maken, maar ook vrijwel zeker een poging om een heidense betekenis te geven aan een datum die al van belang was voor de wereld. Het is dus duidelijk dat de heidense viering op die datum een vervalsing is, en niet het origineel.

Ofwel: 25 december (of 6 januari) is gebaseerd op de Joodse traditie en NIET op een Romeins feest!

Bezwaren tegen 25 december

Wij beweren dus niet dat Jezus precies op 25 december werd geboren (we betwijfelen zelfs of het mogelijk is om het zeker te weten). Maar we zeggen wel dat veel gangbare argumenten tegen deze datum bedrieglijk zijn. Eén bewering is dat eind december te koud is voor herders om in hun velden te zijn. Maar zelfs als herders in het noorden van de wereld in december 's nachts niet op hun velden zijn, betekent dit niet dat ze dat in Bethlehem ook niet doen. Een "witte kerst" in Bethlehem is zeldzaam! Ter vergelijking: Jacob, die veel noordelijker in Paddan-Aran woonde, hoedde de kudden van zijn oom Laban zelfs tijdens ijskoude nachten buiten (Genesis 31).

Anderen beweren dat Jezus geboren moet zijn tijdens het Loofhuttenfeest, in september. Het is echter onwaarschijnlijk dat Jezus op een Joodse feestdag werd geboren. Als Jezus daadwerkelijk op een feestdag geboren zou zijn, zou tenminste één van de evangelieschrijvers dit vermeld hebben.

3.  Wat heeft de Kerstman met Kerstmis te maken?

In de landen waar Kerstmis wordt gevierd, zijn het alleen Christenen die Jezus werkelijk aanbidden omdat hij als God naar de aarde is gekomen. Iedereen heeft gewoon een feestje en misschien een vakantie. En inderdaad: kerstbomen, lichtjes, versiering, kerstkaartjes, cadeautjes uitwisselen, familiereünies en genieten van een heerlijk kerstdiner zijn allemaal leuke dingen om te hebben of te doen. Dit alles betekent echter dat Kerstmis voor de meeste mensen slechts een gigantische koopwoede is, waarbij mensen elkaar geschenken geven, maar geen eerbetoon aan Jezus brengen zoals de herders en de wijzen deden. Ook is er tegenwoordig bij de viering van Kerstmis vaak een vrolijke dikke man in een rood pak betrokken, die zogenaamd op de Noordpool woont en op kerstavond per slee de hele wereld over reist om cadeautjes uit te delen aan kinderen die braaf zijn geweest. Dit is natuurlijk een sprookje, maar het is ook afgoderij als het gebruikt wordt als vervanging voor het aanbidden van Jezus. God, en niet de Kerstman, is Degene die alles weet wat we zeggen en doen. De moderne Kerstman (Santa Claus) is een verbastering van de naam van een echte historische Christelijke figuur, Nicolaas (270 - 343). Hij was bisschop van Myra in het hedendaagse Turkije en beroemd om zijn vrijgevigheid. Nederlandse immigranten brachten hun Sinterklaastradities begin 19e eeuw naar New York en kleedden hem zelfs als een traditionele Nederlander van die tijd, inclusief een rood pak. De echte Nicolaas verdedigde in zijn tijd de Godheid van Christus.

Dus terwijl we mogen genieten van alle leuke dingen van Kerstmis, moeten we vooral onthouden en beseffen dat de werkelijke betekenis van Kerstmis is dat Jezus naar de aarde kwam om geboren te worden, te leven en te sterven voor de zonden van de wereld, en vervolgens op te staan uit de dood om het eeuwige leven te geven aan allen die Jezus Christus als God en Verlosser aanvaarden!

4.  De kerstboom

Zowel Letland als Estland werpt zich op als de bakermat van de kerstboom. In Letland wordt de kerstboomtraditie tot het jaar 1510 herleid, toen een koopmansgilde de boom in optocht door de stad Riga meedroeg, hem vervolgens optuigde en later verbrandde. Estland bestrijdt deze aanspraak met bewijzen voor een feest van hetzelfde gilde in de hoofdstad Tallinn, maar dan in 1441. In de volgende eeuw voerden Christenen in wat nu Noord-Duitsland is mysteriespelen op met een groenblijvende "Paradijsboom" waaraan appels hingen, en één appel werd geplukt.

Sommigen doen een beroep op Jeremia 10 om kerstbomen te verbieden:

Zo zegt de HEERE: U mag u de weg van de heidenvolken niet aanleren, en u niet ontstellen door de tekenen aan de hemel, omdat de heidenvolken zich daardoor ontstellen. Want de gebruiken van die volken zijn onzinnig: het is immers een stuk hout, iemand heeft het uit het bos gekapt, vakwerk met de bijl. Met zilver en met goud maken ze het mooi, met spijkers en met hamers zetten ze het vast, zodat het niet kan wiebelen.

Maar dit werd 500 jaar vóór de geboorte van Christus geschreven, en ongeveer 2000 jaar vóór de eerste kerstbomen, en verwijst naar een boom die omgehakt werd om als afgod te dienen. Dit heeft dus niets te maken met moderne kerstbomen, die niet worden aanbeden. Een kerstboom op zich is dus geen afgodsbeeld, zoals een boeddhabeeld dat wel is, omdat het verwijst naar een afgod. Een kerstboom is een neutraal object dat op zich niet verkeerd is, mits het natuurlijk niet aanbeden wordt, net zoals vele andere voorwerpen.

5.  Wat hebben kadootjes te maken met Kerstmis?

Het geven van kadootjes is gebaseerd op enerzijds de geschenken van de wijzen en anderzijds op het Sinterklaas-verhaal. En als mensen elkaar tijdens Kerst geschenken geven (niet geboden of verboden door de Bijbel!), dan zou je ook kunnen denken aan een Christelijk kado. Geef iemand een Bijbel of een goed Christelijk boek.

Een op de Bijbel gericht geschenk zal veel meer goeds doen dan veel van de rommel die mensen vaak ontvangen. Het feit dat Kerstmis helaas een tijd kan zijn van vraatzucht en commercialisering, betekent niet dat het geven van geschenken op zichzelf een slechte zaak is. Dit is op zichzelf eerder moreel neutraal en mag niet worden veroordeeld omdat sommigen er misbruik van kunnen maken. Zo veroordelen we lekker eten niet, omdat sommige mensen zich niet kunnen beheersen.

6.  Chanoeka en conclusie

Chanoeka is een Joods feest. Het duurt acht dagen en heet ook wel "feest der lichtjes". Elke dag steken Joodse gelovigen een kaars aan in een speciale kandelaar. Ze gedenken daarmee de bevrijding van hun heilige tempel in Jeruzalem en het wonder dat de kandelaar bij de herinwijding acht dagen lang bleef branden.

In Johannes 10 lezen we dat Jezus tijdens Chanoeka op de Tempelberg was, waarbij hij dit Lichtfeest of Chanoeka (Hebreeuws voor toewijding, van het werkwoord hanak) gebruikt om uit te leggen hoe Hij het Licht van de wereld is:

En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.

Jezus zag dus niets verkeerds in het vieren van een "door mensen gemaakt" feest om het goede nieuws van Zijn komst te verkondigen!

Conclusie

Er is niks verkeerd aan het vieren van Kerstmis. Een enorm gezelschap engelen zong toen Jezus werd geboren, en de herders waren blij. De wijzen reisden meer dan een jaar om Jezus te aanbidden en Hem dure geschenken te geven. Onder de Wet van Christus zijn we allemaal vrij om te kiezen of we Kerstmis vieren of ervan afzien. De bewering dat Kerstmis heidens is faalt op objectieve historische en logische gronden, en de datum van 25 december kwam oorspronkelijk uit een Joodse traditie. Niet-gelovigen kopieerden deze datum.


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook