HOE IS HET LEVEN ONTSTAAN?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


De Bijbel leert ons dat God hemel en aarde en al het leven gemaakt heeft:

Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven
(uit Exodus 20)

En God zeide: Dat de wateren overvloediglijk voortbrengen een gewemel van levende zielen; en het gevogelte vliege boven de aarde, in het uitspansel des hemels!

En God zeide: De aarde brenge levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wild gedierte der aarde, naar zijn aard! En het was alzo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was.

En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze.

(uit Genesis 1)


Volgens de evolutietheorie en ook door daaropvolgend onderzoek aan fossielen en onderlinge vergelijking van het DNA van vele levensvormen zou het het meest waarschijnlijk zijn dat leven van eenvoudige cellen is opgeklommen tot de huidige waaier van vele verschillende soorten. Hoe dat eerste begin dan is ontstaan, is nog altijd een onduidelijk punt. Men gaat ervan uit dat dit eerste leven in een soort 'oersoep' is ontstaan en de experimenten van Stanley Miller en Ilya Prigogine hebben wel enig licht hierop geworpen. Deze experimenten toonden aan dat organische verbindingen kunnen ontstaan door eenvoudige fysische processen uit simpele anorganische chemische bouwstenen. Echter, tegenwoordig is het bekend dat organische moleculen niet zeldzaam zijn buiten de Aarde. Kometen zijn bedekt met een teerachtige substantie, rijk aan organische moleculen. Inslaande kometen kunnen een voldoende hoeveelheid organische moleculen op aarde hebben gebracht. Ook zijn er polycyclische aromatische koolwaterstoffen ontdekt in een nevel in deruimte. Het vraagstuk blijft dus onopgelost.

Echter, deze experimenten tonen bij lange na niet aan hoe leven ontstaan is. Hoe is een zichzelf reproducerend molecuul ontstaan? Spontane generatie (Generatio spontanea), ook wel abiogenese van Aristoteles, autogenese of heterogenese genoemd, beweert dat leven vanzelf ontstaat. De klassieke opvatting van spontane generatie is volgens moderne inzichten een onmogelijkheid. Een andere theorie, abiogenese, beschrijft het (hypothetische) ontstaan van leven uit niet-levende materie, zonder bovennatuurlijke of metafysische inbreng. De vraag is echter hoe het eerste leven ooit begonnen is, het leven waar al het andere leven uit is voortgekomen. Er bestaan verschillende modellen van abiogenese, maar geen ervan is erg gedetailleerd en empirische ondersteuning is schaars. Alle modellen gaan uit van processen die zich over een tijdspanne van honderden miljoenen jaren hebben voltrokken. Op dit punt zwijgt de wetenschap.

Leven kan niet ontstaan uit niet-levende materie

Voor deze stelling is veel meer wetenschappelijk bewijs! Ten eerste is het tegendeel nooit bewezen of zelfs aannemelijk gemaakt. In de tweede plaats bewijzen experimenten de onmogelijkheid van spontaan ontstaan van leven.

Louis Pasteur beweerde dat leven slechts uit leven kan ontstaan. Leven kan onmogelijk uit dood materiaal ontstaan. Evolutie was onmogelijk. Pasteur raakte bij de discussie over de "Generatio Spontanea" betrokken. Generatio spontanea wil zeggen dat organismen spontaan ontstaan uit dode organismen of uit levenloze materie. Echter, Pasteur had een rivaal: Félix-Archimcde Pouchet. Félix-Archimcde Pouchet was een Frans bioloog en pleitbezorger voor de theorie van spontane generatie van leven uit niet levend materiaal. Als zodanig was Pouchet de opponent van Louis Pasteur en diens theorie. Hij was de vader van Georges Pouchet (1833-1894), een professor op het gebied van vergelijkende anatomie.

Pouchet meende te hebben aangetoond dat primitieve levende organismen spontaan ontstaan in mengsels van niet-levende organismen. Pasteur daagde Pouchet uit om een openbare demonstratie te geven, in het bijzijn van de pers en van de commissie van de Franse Academie. Pasteur wilde laten zien dat microben (bacterien) pas beginnen te groeien in ontsmette oplossingen, nadat deze aan de buitenlucht zijn blootgesteld. Pouchet zelf echter werkte niet met bouillon, maar met een aftreksel van hooi. Het is de vraag of gesteriliseerde hooi-oplossing hetzelfde resultaat oplevert als gesteriliseerde bouillon. Alle experimenten van Pouchet hebben nooit enig resultaat opgeleverd!

De enige juiste conclusie is dat leven slechts kan ontstaan uit levende materie, en dat duidt op een Schepper. Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbelse God de Schepper is!

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook