WAT BETEKENT MESSIAS?


Johannes 14
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


Christus: Wat betekent die naam ? Wat betekent Messias?

In de Hebreeuwse Bijbel van de Joden, de Tenach (het Oude Testament van de Christenen), komt de naam Messias voor. Deze naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord Masjiach en betekent Gezalfde.

In het Nieuwe Testament, dat oorspronkelijk in het Grieks geschreven is, komt het Griekse woord Christos voor, dat is afgeleid van chrioo, dat zalven betekent. De Latijnse vorm Christus betekent dan ook (de) Gezalfde.

In het Nieuwe Testament wordt Christus gehanteerd als eigennaam, maar ook in de combinatie Jezus (de) Christus.

In het Evangelie naar Johannes wordt het Oudtestamentische begrip Messias gelijkgesteld aan Christus (Joh. 1:41). Jezus zegt ook zelf, dat Hij de Messias / Gezalfde is (Joh. 4:25-26).

In Handelingen wordt gesproken over '(...) de Heer en zijn Gezalfde' (Hand. 4:26) en in de Openbaring van Johannes over '(...) onze Heer en zijn Messias' (Openbaring 11:15). Deze passages worden binnen de exegese als volgt geïnterpreteerd: Jezus is de door God gezalfde. In Openbaring is ook te lezen: '(...) Hij zal als koning heersen tot in alle eeuwigheid' (Openbaring 11:15). Jezus wordt namelijk ook als koning gezien en reeds in het OT werden koningen door God gezalfd. De koning wordt dus een Gezalfde van God genoemd (Samuel 1 en 2).

In het Oude testament staat dat Aäron, de broer van Mozes tot hogepriester werd gezalfd (Ex40:15). De hogepriester volgde zijn voorganger op en werd door hem gezalfd. Alle zonen van het geslacht van Aäron werden tot priester gezalfd. De hogepriester van Israël is gewoon een mens, die de speciale taak heeft om zijn medemensen bij God te vertegenwoordigen. Hij biedt God hun gaven aan en offert Hem de dieren die zijn gegeven om niet alleen de zonden van de mensen, maar ook die van hemzelf te bedekken {Hebreeën 5:1}. Het was nodig dat Jezus Christus, aan ons (Zijn broeders) gelijk werd. Anders had Hij niet onze genadige en trouwe Hogepriester voor God kunnen worden; een priester die, als Hij met onze zonden afrekent, zowel genadig voor ons als trouw aan God is {Hebreeën 2:17}. Maar Jezus, de Zoon van God is onze grote Hogepriester, die naar de Hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij geen ogenblik aan Hem twijfelen (Hebreeën 4:14). Deze Hogepriester begrijpt onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleidingen heeft gekend als wij, maar Hij heeft er geen ogenblik aan toegegeven, Hij heeft nooit gezondigd (Hebreeën 4:15).

Profeten werden soms ook gezalfd. De zalfolie was het teken van de Geest van God, de Heilige Geest. Door die Heilige Geest spraken de profeten: Zo zegt de Heer ...... Ze zeiden dus hetgeen de Geest van God hun ingaf. Daarom zien we dat Jezus bij Zijn doop in de Jordaan, gezalfd wordt met de Heilige Geest (Mattheüs 3:16).

Het woord Christus betekent dus Gezalfde. In Jezus Christus zien we de Koning van het Koninkrijk van God, het Hemelse Koninkrijk. Hij treedt op als de Hogepriester en we zien Hem als Profeet. Daarmee stijgt Hij boven alles uit en wordt Hij beleden als het licht van de wereld (Joh. 8:12 en 9:5).

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook