HET NIEUWE JERUZALEM


Openbaring 21
En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel


Zoals het aardse Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, een realititeit is, zo is ook het hemelse, nieuwe Jeruzalem een realiteit. Het nieuwe Jeruzalem wordt in Openbaring 21 beschreven:

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is.

Iedere Christen zou een gezond verlangen moeten hebben naar de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. In Openbaring 21 lezen we verder:

En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn.

Wat mensen nu niet kunnen, namelijk in vrede samenwonen, zal in het nieuwe Jeruzalem gebeuren! Het beste ligt nog voor jou, als jij Jezus als God en Verlosser aanvaard hebt:

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Al het leed, dus ook het individuele leed, wordt door God persoonlijk uit de weg geruimd. Dat bewijst dat Hij jouw tranen kent. God gaat niet aan het leed van de gelovigen voorbij. Wanneer God al onze tranen afwist komt tegelijkertijd iets heerlijks tevoorschijn:

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

De hele stad wordt dus overstroomd door een licht, dat van een Persoonlijkheid uitstroomt, en dat komt volledig overeen met de woorden van Jezus, toen Hij op aarde leefde (Johannes 8):

Ik ben het licht der wereld

En dit wordt in het nieuwe Jeruzalem zichtbaar. Het complete universum, dus ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, zal door Christus verlicht worden. De zon en maan zullen volkomen overbodig zijn!

Het nieuwe Jeruzalem is bijna onvoorstelbaar groot en heeft de vorm van een kubus. Besef dat Openbaring 21 nadrukkelijk over aardse maten handelt. Het zijn dus geen 'geestelijke maten', want die zouden in deze context niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. Het nieuwe Jeruzalem is ongeveer 2200 km lang, breed en hoog (12000 stadiën en één stadie is ongeveer 185 meter). De stad wordt omringd door een 75 (144 el) meter hoge muur, die gemaakt is van en versierd met allerlei edelgesteenten. De bouwstof van de stad is zuiver goud, gelijk zuiver glas:

En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op: twaalfduizend stadiën. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op: honderdvierenveertig el, een mensenmaat, die ook de maat van een engel is.

Wil jij later ook wonen in de toekomstige hoofdstad van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde? Sta jij geschreven in het boek des levens?

Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn." en "Al wat onrein is, zal er niet inkomen, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam.

In het nieuwe Jeruzalem is slechts plaats voor diegenen die geschreven staan in het boek des levens. Jij kan jouw plaats gratis en voor niets ontvangen door het Bloed van Jezus Christus, vergoten aan het kruis ter vergeving van onze zonden. Aanvaard dus het aanbod van Jezus Christus! Aanvaard Hem als God en Verlosser!

Johannes 1
Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden, hun, die in zijn naam geloven.

Johannes 3
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Openbaring 20
En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.

Openbaring 3
Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren en Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook