HOE KONDEN ALLE DIEREN IN NOACH'S ARK PASSEN? EN WAAR LEEFDEN MENS EN DIER VAN?


Genesis 7
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden.

De zondvloed wordt in de Bijbel (Genesis 6 - Genesis 8) beschreven. Overigens komt de zondvloed niet slechts in de Bijbel voor. In verschillende culturen zijn soortgelijke verhalen bekend, wat er toch op duidt dat er daadwerkelijk een grote vloed, de zondvloed, geweest is!

De zondvloed beschrijft geen lokale vloed, of een grote overstroming. De Bijbel is duidelijk: "En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden" (Genesis 7:19). Critici stellen al snel de vraag: "Waar kwam al dat water vandaan?" (Overigens, diezelfde critici vinden het zeer logisch dat miljarden jaren geleden niks is geexplodeerd (Big Bang theorie), waaruit in miljoenen jaren sterren en planeten ontstonden. Een van die planeten was de aarde, waar het miljoenen jaren regende, om vervolgens spontaan leven voort te brengen, dat evolueerde tot de mens, en hebben geen antwoord op veel gestelde vragen (eerste wet van de thermodynamica en wet van behoud van moment zijn in tegenstrijd met de gangbare theorieën, om slechts twee voorbeelden te geven!). Daarom proberen wij het juiste voorbeeld te geven door kritische vragen wel te beantwoorden!

Terug naar de vraag: Zondvloed. Hoe konden alle dieren in Noach's Ark passen? En waar leefden mens en dier van?

Hoe groot was de Ark van Noach eigenlijk?

In Genesis 6 lezen we de afmeting van de Ark: "driehonderd ellen zij de lengte der ark, vijftig ellen haar breedte, en dertig ellen haar hoogte", ofwel, uitgaande van de hedendaagse afmeting van een el, ongeveer 150 x 25 x 15 meter. Om ons een beeld te schetsen, dit komt overeen met het volume van ruim 500 standaard (VS) treinwagons voor veevervoer. En iedere wagon kan 240 schapen vervoeren! De Ark was dus groot genoeg om en alle dier(soorten) te herbergen en opslagruimte te bieden voor voedselvoorraden.

Veel sceptici stellen dat de Bijbel het fout heeft, want zij beweren dat het onmogelijk is dat de ark alle verschillende dieren heeft kunnen meenemen. Dit heeft sommige Christenen overreed tot het ontkennen van de vloed zoals beschreven in Genesis, of te geloven dat het slechts een locale vloed betrof, waarbij slechts een relatief kleine groep locale dieren betrokken was. Over het algemeen hebben zij echter nooit de betreffende berekeningen uitgevoerd!

Toch is er al vanaf 1961 een creationistisch boek The Genesis Flood (J.C. Whitcomb, en H.M. Morris, The Genesis Flood, Phillipsburg, New Jersey, USA, Presbyterian and Reformed Publishing Co., 1961.), dat een gedetailleerde analyse bevat. Een meer gedetailleerde en herziene technische studie over deze en andere vragen vinden we in het boek Noah's Ark: a Feasibility Study (Woodmorappe, J., Noah's Ark: A Feasibility Study, Institute for Creation Research, El Cajon, CA, USA, 1997) van John Woodmorappe. Woodmorappe heeft zeven jaar gewijd aan deze wetenschappelijke methode om antwoorden te geven op bijna ieder denkbaar 'anti-ark argument' of op vermeende moeilijkheden met de bijbelse beschrijving. Daarnaast behandelt het ook andere relevante vragen. Er is nog nooit eerder een soortgelijk boek verschenen - een krachtige 'rehabilitatie' van het Genesisverslag over de Ark. Dit artikel is gebaseerd op bovengenoemde boeken en daarnaast nog enkele onafhankelijke berekeningen. Er zij twee vragen te stellen:

1.  Hoeveel diersoorten moest Noach meenemen?
2.  Was de ark groot genoeg om alle benodigde dieren te herbergen?

Vraag 1: Hoeveel diersoorten moest Noach meenemen?

De relevante Bijbelpassages zijn Genesis 6:19-20 en Genesis 7:2-3.

"En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden: mannetje en wijfje zullen zij zijn; Van het gevogelte naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard, twee van elk zullen tot u komen, om die in het leven te behouden" (Genesis 6:19-20)

"Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelte des hemels zeven en zeven, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde" (Genesis 7:2-3)

In het originele Hebreeuws is het gebruikte woord voor 'vee': behemah, wat refereert aan gewervelde landdieren in algemene zin. Het woord voor 'kruipende dieren' is remes, wat een aantal verschillende betekenissen heeft in de Schriften, maar hier refereert het waarchijnlijk aan reptielen. (Tip: A.J. Jones, 'How many animals on the Ark?' Creation Research Society Quarterly) Noach hoefde geen zeedieren mee te nemen want deze waren niet noodzakelijkerwijs met uitsterving bedreigd door de vloed. Echter, het onstuimige water zou een massale slachting aanrichten, zoals we zien in de fossielenafzetting, en veel oceaandieren stierven waarschijnlijk ook uit als gevolg van de vloed.

Als God besloten had om sommige oceaandieren niet te behouden, dan was dat niet Noach zijn zaak! Noach hoefde ook geen planten mee te nemen, aangezien velen zouden kunnen overblijven als zaad en anderen zouden het gered kunnen hebben op matten van drijvende vegetatie.

Veel insecten en andere ongewervelde dieren waren klein genoeg om te kunnen overleven. De vloed vernietigde alle door hun neus ademende landdieren behalve diegene aan boord van de ark, lezen we in Genesis 7:22: "Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven". Insecten ademen niet door neusgaten maar maken gebruik van kleine buisjes (tracheolen en tracheeën) die hun toevoer krijgen via openingen (stigma's) in hun uitwendige skelet!

Wat is een type?

God schiep een aantal verschillende diersoorten met veel variatiemogelijkheden binnen zekere grenzen. Een algemene misvatting die door evolutionisten wordt opgeworpen is dat variatie binnen een soort, op een of andere wijze bewijs zou zijn, voor de evolutie van stof tot mensen. Veel geciteerde voorbeelden zoals antibiotica-resistentie in bacteriën zijn inderdaad voorbeelden van natuurlijke selectie. Maar dit is geen evolutie. Evolutie vereist vorming van nieuw genetische informatie, die niet ontstaat uit natuurlijke processen, zoals mutaties en natuurlijke selectie! Paarden, zebra's en ezels bijvoorbeeld zijn waarschijnlijk afstammelingen van een equine-(paard-achtige) type, want zij kunnen gekruist worden. Hun nakomelingen zijn echter onvruchtbaar. Honden, wolven, coyotes en jakhalzen komen waarchijnlijk van een canine-(hond-achtige) type, enz. enz. Er waren waarschijnlijk maximaal zeven (of veertien) stuks vee aan boord. De Oerossen op hun beurt, zouden kunnen afstammen van een vee-type waartoe ook de bizon en waterbuffels behoren. We weten dat tijgers en leeuwen onderling nakomelingen kunnen voortbrengen (ook wel 'lijgers' genoemd), het is dus waarschijnlijk dat ook zij, van één enkel origineel type afstammen.

Om hoeveel dieren gaat het?

Woodmorappe komt op een totaal van 8.000 geslachten, inclusief de uitgestorven geslachten. Dit betekent dat er ongeveer 16.000 dieren aan boord moesten. Bij uitgestorven geslachten zien we een tendens bij sommige paleontologen om iedere nieuwe vondst een nieuwe geslachtnaam te geven. Maar dit is nogal willekeurig, waardoor de genoemde aantallen uitgestorven geslachten waarschijnlijk erg overdreven zijn. Neem bijvoorbeeld de sauropoden. Dit waren de grootste dinosauriërs - de groep van kolossale planteneters zoals de Brachiosaurus, Diplodocus, Apatosaurus, enz. Er worden nu 87 sauropod-geslachten geopperd waarvan er maar 12 werkelijk erkend en gevestigd zijn, 12 anderen worden beschouwd als redelijk erkend (Zie: McIntosh, Sauropoda, in Wieshampel, D.B. et al., The Dinosauria, University of California Press, Berkeley, p. 345, 1992).

Dinosauriërs

Een van de standaard vragen is: "Hoe passen al die grote dinosauriërs in de ark?"

Allereerst zijn er van de 668 veronderstelde geslachten slechts 106 die op volgroeide leeftijd meer wogen dan 10 ton. Ten tweede, zoals hierboven vermeld, is het aantal dinosauriër-geslachten waarschijnlijk erg overdreven. Toch heeft Woodmorappe er voor gekozen om deze aantallen te honoreren ten behoeven van de sceptici. Ten derde, de Bijbel zegt niet dat de dieren volgroeid moesten zijn. De grootste dieren waren wellicht vertegenwoordigd door jonge dieren of misschien pas geboren exemplaren! Volgens de volledig herziene rangschikking van Woodmorappe zou de mediaan-grootte van al deze dieren op de ark in feite overeenkomen met die van een kleine rat, terwijl slechts 11% veel groter dan een schaap geweest zou zijn.

Vraag 2: Was de ark groot genoeg om alle benodigde diertypen te herbergen?

Eerder hebben we de grootte van de ark vermeld. Uitgaande daarvan en wanneer de dieren gehuisvest waren in kooien met een gemiddelde afmeting van 50 x 50 x 30 centimeter, dan zouden 16.000 dieren minder dan 3% van de ruimte in beslag nemen! Zelfs al hadden er een miljoen insectsoorten mee moeten gaan dan was dit geen probleem geweest want zij vereisen maar weinig ruimte!

Het op deze wijze rangschikken van het totaal volume is redelijk want het geeft inzicht om te zien dat er meer dan genoeg ruimte op de ark is en genoeg ruimte overlaat voor voedsel, beweegruimte, enz. enz. Het was mogelijk om de kooien te stapelen, met voedsel bovenop of vlakbij (om gesleep met voedsel voor de mensen te minimaliseren), om de ark verder te vullen, terwijl ondertussen voldoende ruimte bleef voor luchtcirculatie. We hebben te maken met een noodsituatie, niet noodzakelijkerwijs een luxe onderkomen! Hoewel er voldoende bewegingsruimte is, hebben sceptici de benodigde bewegingsruimte vaak overdreven. Zelfs als we geen kooien stapelen om vloerruimte te besparen, dan zou dit nog geen probleem zijn. Woodmorappe toont met gestandaardiseerde vloeroppervlak aanbevelingen voor dieren aan, dat zij met elkaar minder dan de helft van het beschikbare vloeroppervlak nodig hadden van de drie dekken van de ark. Een dergelijke indeling staat maximale opslagmogelijkheden toe voor voedsel en water boven de kooien dicht bij de dieren.

Voedsel voorziening

De ark heeft waarschijnlijk ook samengeperst en gedroogd voedsel aan boord gehad, en waarchijnlijk ook geconcentreerd voedsel. Misschien voedde Noach het vee hoofdzakelijk met graan samen met wat hooi voor vezels. Woodmorappe heeft berekend dat het totaal volume voor voedselopslag slechts 15% van de het totaalvolume van de ark zou zijn. Drinkwater zou maar 9,4% van het totaalvolume bedragen. Dit volume kon teruggebracht worden als er ook regenwater verzameld en opgeslagen werd.

Sanitaire eisen

Het is twijfelachtig of de mensen iedere morgen de kooien schoon moesten maken. Mogelijk hadden ze aflopende vloeren of kooien met spleten in de vloer, zodat de mest weg kon vallen en weggespoeld kon worden (genoeg water voorhanden!). Een andere verwerkingsmogelijkheid is vermicomposteren (compostmethode met wormen) waarbij de aardwormen dan ook als voedsel gebruikt konden worden. Een hele diepe onderlaag kan soms tot een jaar ongemoeid gelaten worden zonder verversing. Absorberend materiaal (zoals zaagsel, houtkrullen en met name turfmolm) zou het vocht kunnen opnemen en daarmee ook de stank.

Winterslaap / hiberneren

De ruimte, voedsel en sanitaire voorzieningen waren voldoende, zelfs wanneer de dieren een normale dag/nacht slaapcyclus hadden. De mogelijkheid van een winterslaap zou dit nog verder vergemakkelijken. Het is waar dat de Bijbel dit niet specifiek noemt maar het sluit het daarmee ook niet uit.< Sommige creationisten suggereren dat God het instinct voor hiberneren bij dieren heeft geschapen voor de dieren op de ark maar we moeten hoe dan ook, hier niet dogmatisch over doen. Sommige sceptici geven aan dat het aan boord nemen van voedsel een winterslaap uitsluit maar dat is niet waar. Hibernerende dieren slapen niet de gehele winter, in tegenstelling tot populaire beschrijvingen, dus hebben ze toch af en toe nog voedsel nodig.

Vind je de Bijbelse zondvloed een sprookje? Geloof je niet in de Bijbel, laat staan in de zondvloed? Vind je het aannemelijker dat de mens ontstaan is uit één of ander macromolecuul doordat water op een steen drupte (ofwel we zijn van een steen afkomstig)? Vind je het veel waarschijnlijker dat miljarden jaren geleden niks ontplofte en dat uit dit niks een oneindig zware punt spontaan ging ronddraaien, zich niks aantrok van de wet van behoud van moment en de eerste wet van de thermodynamica negeerde, om uiteindelijk te evolueren tot sterrenstelsels en planeten? Mail ons dan de harde bewijzen voor dit onwaarschijnlijke sprookje, en mail ons tevens de harde bewijzen tegen de Bijbelse zondvloed!

De Ark van Noach en de zondvloed worden in de Bijbel beschreven.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook