GELOOF EN ONGELOOF


Markus 9
Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp.


Geloof en ongeloof
Genezing is een deel van het verzoeningswerk van Jezus Christus. Daarom is het niet slechts een mogelijkheid, maar een volbrachte zaak. Er zijn mensen die de doorn in het vlees van Paulus gebruiken om te beweren dat het Gods wil zou zijn dat we ziek zijn, en dat God het zou gebruiken om iets goeds in ons leven te bewerken. Echter, de Bijbel leert ons heel duidelijk dat deze doorn een engel (= boodschapper) van satan is, dus niet van God! Satan misleidt mensen door ze te laten geloven dat het Gods wil is dat mensen ziek zijn, en dat het ziek zijn een doel in heeft, en dat God het om een of andere reden gebruikt. Dan is het niet mogelijk werkelijk weerstand te bieden, zoals Jakobus 4:7 ons leert:

Onderwerpt u dus aan God en weerstaat de duivel en hij zal van u wegvluchten

Als het Gods wil is om te genezen, als Hij dus niet degene is die ziekte op ons legt, hoe komt het dan dat niet iedereen genezen wordt? Toen Jezus hier op aarde was, werd ieder persoon die Hem toestond hem te bedienen genezen. En Jezus is niet veranderd. Hebreeën 13:8:

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid

De mens is veranderd! Wij vertegenwoordigen Jezus niet op de manier zoals Hij dat van ons vraagt! Het is dus niet God die de zieken tegenwoordig niet geneest, maar het zijn Zijn volgelingen die het niet doen. Er zijn mensen die beweren dat wonderbaarlijke genezingen (ook) van de duivel kunnen zijn. Maar, dit is slechts een uitvlucht en een zelfrechtvaardiging voor eigen machteloosheid. Het is een manier om zichzelf recht te praten en diegenen te veroordelen die het voorbeeld volgen van Jezus Christus! En, eigenlijk geeft de Bijbel al antwoord op de vraag "waarom niet iedereen geneest" in Mattheüs 17:

Toen kwamen de discipelen tot Jezus alleen, en zeiden: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen?

Jezus beantwoordt deze vraag, en Zijn antwoord is keihard:

En Jezus zeide tot hen: Om uws ongeloofs wil; want voorwaar zeg Ik u: Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tot deze berg zeggen: Ga heen van hier derwaarts, en hij zal heengaan; en niets zal u onmogelijk zijn.

Veel mensen zullen kritiek hebben op de leer dat het Gods Wil is om ieder individueel persoon te genezen. Geloven we God echt? Veel mensen functioneren helaas in ongeloof. Hoe reageerde Jezus? Toen Jezus merkte dat de discipelen dit niet af konden handelen, antwoordde Hij:

O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier

Zou Jezus op ons tegenwoordig met "meer begrip" reageren? Is Jezus veranderd en wil Hij nu niet meer dat wij genezing aan mensen bedienen? Absoluut niet! Wij schieten tekort en helaas geneest niet iedereen. Iedereen heeft wel zijn of haar verhaal. Dierbaren zijn doodziek, genezen niet en sterven soms zelfs. En, daar moeten wij (Christenen) gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor aanvaarden. Er is een schuldvraag, maar wiens schuld het is, is niet altijd duidelijk. Christenen zullen zich geestelijk blijven ontwikkelen, maar feit is dat het Gods Wil voor mensen is dat mensen zouden en zullen genezen!

Tegenwoordig, als mensen naar de kerk komen en ze hebben een financieel probleem dan stuurt de kerk ze naar de bank voor een lening. Als mensen depressief of ontmoedigd zijn, krijgen ze een pilletje. Met andere woorden: de kerk heeft in feite de autoriteit en verantwoordelijkheid afgezworen. Jezus was helemaal niet tevreden dat de discipelen een genezing niet tot stand konden brengen. En zo is Jezus tegenwoordig ook niet tevreden dat Zijn discipelen niet alle zieken genezen. Het is Gods wil dat ieder individueel persoon geneest, iedere keer. En de reden dat het niet gebeurt is niet omdat God in gebreke blijft, maar dat Zijn vertegenwoordigers niet functioneren in de volheid van wat Hij heeft verworven!

Soms kwam er iemand naar Jezus, zoals de vrouw in Markus 5:

Als ik maar de zoom van Zijn kleed aanraak zal ik genezen zijn

En zij raakte Zijn kleed aan. Het geloof was er en deze vrouw werd genezen. En Jezus sprak tot deze vrouw:

Uw geloof heeft u genezen

Dát is een sterk geloof. Dat is een geloof dat zich uitstrekt, en grijpt wat God beschikbaar heeft gemaakt!

Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt

Ofwel: spreken en niet twijfelen in je hart!

Wat te doen bij ongeloof?

Ook nu geeft de Bijbel weer een antwoord! In bijvoorbeeld In Markus 9 lezen we dat een man met zijn zieke zoon naar Jezus komt:

Meester, ik heb mijn zoon tot U gebracht, die een stommen geest heeft

Echter, de man twijfelde, zoals velen kunnen en zullen twijfelen. Toch maakte Jezus de man duidelijk dat alle dingen mogelijk zijn, zoals die ook voor ons mogelijk zijn:

En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft

Jezus beweerde dus niet dat als iemand gelooft er geen ongeloof kan zijn. Ervaar je ongeloof? Ervaar je twijfel? Bid dezelfde woorden die de man sprak:

En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere! kom mijn ongelovigheid te hulp

Het is belangrijk dat geloof niet wordt tegengewerkt door ongeloof. Zelfs een klein geloof als een mosterdzaadje is genoeg om de berg te verzetten. God komt ons ongeloof te hulp! De sleutel is dus niet "hoe ontwikkelen wij dit enorme sterke geloof", maar de sleutel is "leren hoe we het ongeloof in ons leven kunnen verminderen". Slechts weinig Christenen hebben dit denkbeeld. We hebben helemaal niet een enorm geloof nodig. We hebben puur geloof nodig, dat niet door alle andere dingen wordt tegengewerkt. Er zijn verschillende soorten ongeloof:

1. Ongeloof uit onwetendheid (sommigen lezen de Bijbel niet meer).

2. Ongeloof door verkeerd onderwijs, verkeerde leer. Het is veel moeilijker om ongeloof te overwinnen dat voortkomt uit verkeerde leer dan ongeloof dat voortkomt uit onwetendheid. Want je moet éérst de verkeerde leer weerleggen en dan de Waarheid onderwijzen. Het tegengif is de waarheid van Gods Woord!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook