DE OPNAME VAN DE GEMEENTE. ONZE GEZEGENDE HOOP IN DUISTERE TIJDEN!


1 Thessalonicenzen 4
Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht.


De duivel speelt zijn laatste kaarten uit. Hij focust op Israël, en helpt daarmee Bijbelse profetie uitkomen. 100 Jaar geleden was Israël geen land. 2000 jaar geleden was Israël wel een land, maar in 70 AD kwamen de Romeinen en namen het land in. Bijbelse profetie kwam uit. De tempel werd vernietigd, de Joden verspreidden zich over de gehele aarde. Maar, de Bijbel zegt dat ze terug zullen keren! In 1948 werd Israël weer een land, tegen alle verwachtingen in! Jesaja profeteerde het! We moeten goed beseffen dat we ons in de laatste dagen bevinden. Jezus Christus is de Bruidegom die spoedig terugkeert voor Zijn Bruid! Christus zal terugkeren, na de grote verdrukking van zeven jaar. Hij zal terugkeren voor Israël, niet voor de kerk. De kerk, of gemeente, zal worden opgenomen! In Mattheüs 24 lezen we:

En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden.

We weten dat dit gebeurd is, in 70 AD, door de Romeinen. In Israël zien we het. Overal stenen, geen steen op een andere steen. De muur is niet de tempelmuur, er is geen tempel meer.

In hetzelfde hoofdstuk lezen we:

Toen Hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar Hem toe toen zij alleen waren, en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?

Er zijn dus drie vragen, en daarbij moeten we beseffen dat Mattheüs 24 aan de Joden gericht is:

1. Wanneer zullen deze dingen gebeuren?
2. Wat is het teken van Uw komst? Hier is geen sprake van de opname, daar wisten ze niks van!
3. Wat is (het teken van) de voleinding van de wereld?

Mattheüs 24:1-35 is niet voor de kerk. Mattheüs 24:1-35 is voor Joodse gelovigen in de laatste dagen, na de opname van de gemeente. Bij de opname komt Jezus voor ons, bij Zijn tweede komst, komt Hij met ons, na de grote verdrukking, voor Israël. De kerk is niet een gebouw, de kerk zijn de gelovigen; heidenen en Joden.

Waar wordt over de opname gesproken?

In Johannes 14 spreekt Jezus, en nu dus tegen de gemeente, de gelovigen:

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Dit is de opname van de gemeente! Voor de eerste keer openbaart Jezus dit aan de gelovigen! Bij de opname krijgen we een nieuw, perfect lichaam. De opname van de gemeente kan ieder moment gebeuren! Er is geen enkele profetie meer die moet uitkomen voordat de opname van de gemeente plaatsvindt! In het laatste boek van de Bijbel zegt Jezus drie keer dat Hij haastiglijk komt. Sommige vertalingen spreken over "spoedig", terwijl haastiglijk bedoeld wordt. Sommigen zullen zeggen: "2000 jaar is verstreken, dat klinkt niet als "haastiglijk" of spoedig". Wat mensen vergeten is dat Jezus niet over tijd spreekt. In het Grieks lezen we tachu, dat plotseling betekent, in een ondeelbaar moment. 1 Korinthe 15 spreekt over "een ondeelbaar ogenblik, een oogwenk". Bij de opname zal je een bazuin horen, en het volgende moment ben je in de hemel, met een nieuw lichaam. Je zult er geweldig uit zien! Je zult je fantastisch voelen! Als Jezus dus zegt dat Hij haastiglijk komt, bedoelt Hij, zoals we in 1 Korinthe 15 kunnen lezen, dat Hij in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk komt. Hij spreekt niet over tijd!

In Titus 2 lezen we:

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.

Dat is wat genade ons leert! Wij moeten genade onderwijzen. Genade onderwijst vervolgens mensen!

In hetzelfde hoofdstuk lezen we:

terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Een onderdeel hiervan is dus dat mensen, door genade, moeten uitzien naar de zalige hoop.

Niet-gelovigen zullen niet worden opgenomen. Echter, als je wedergeboren bent, als je dus een nieuwe schepping in Christus bent, zal je worden opgenomen. We hebben gezien dat Israel een eenheid is, de Joden keren terug naar hun land. De kans is groot dat we in de laatste dagen leven! De grote verdrukking van zeven jaar, het laatste deel van Daniels profetie, gegeven door de engel Gabriel, is de periode van Gods toorn. Echter, in 1 Thessalonicenzen 1 lezen we:

Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

De grote verdrukking staat ook bekend als de dagen van Gods toorn!

De Christenen zijn verlost van deze komende toorn, van deze komende grote verdrukking! Er wordt niet gesproken over de eeuwige straf. We zijn immers al gered. Er wordt gesproken over de grote verdrukking!

In 1 Thessalonicenzen 4 lezen we:

Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Het is dus een woord van God! De Heilige Geest wil niet dat we onwetend zijn!

De wereld zal de opname niet eens zien. Deze komt in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk! De gelovigen zullen Zijn stem horen, de wereld niet! De wereld zal slechts zien dat velen verdwenen zijn! En daarom zijn er allerlei films. De duivel heeft zijn uitleg al voorbereid, films over ufo's, close encounters of the third kind en noem maar op! Veel intelligente mensen geloven in ufo's, maar niet in God.

Wie worden opgenomen?

Het antwoord op deze vraag is heel simpel! Het zijn de rechtvaardigen, de gelovigen, ofwel diegenen die Jezus Christus aanvaard hebben als persoonlijke Verlosser! Niemand kan het verdienen, het is een geschenk, uit genade. Een geschenk waar ieder mens, onvoorwaardelijk ja tegen kan zeggen! Zeg jij "ja"? Aanvaard Jezus Christus als persoonlijke Verlosser, het is de mooiste Realiteit die er bestaat! Zie uit naar de opname van de gemeente, onze gezegende en enige hoop in duistere tijden!

Aanvaard Jezus Christus als Verlosser, als Geneesheer en Beste Vriend!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook