PROFETEN EN DE GAVE VAN PROFETIE


Openbaring 1
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.


Accepteer niet iedere profetie!

Omdat we (en zeker in tijden van crisis) allerlei "profetische woorden" voorbij zien komen en n.a.v. vragen van gelovigen over "toekomstvoorspellingen" is het van groot belang uitgerust te zijn met de juiste geestelijke kennis, zodat men eenvoudig kan nagaan of een profetie van God afkomstig is.

Het verschil tussen de "gave van profetie" en de "profetische bediening"

Eén van de negen gaven van de Geest is de gave van profetie, die vaak kortstondig en duidelijk zichtbaar, en uniek van aard, aan een persoon gegeven kan worden, net als de andere gaven. Iedere Christen kan deze gave ontvangen. Het karakter van de persoon doet niet ter zake. Het ontvangen van de gave van profetie maakt iemand nog geen profeet! Een profeet heeft een bedieningsgave (een levenswerk binnen de gemeente van Christus), die training, discipline en toewijding vereist, net zoals de andere bedieningsgaven (apostel, evangelist, herder, leraar). In Efeze 4 lezen we:

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus.

Het betekent dus dat deze personen door God gegeven zijn!

Het doel en de functies van de gave van profetie, door Paulus benoemd

In 1 Korinthe 14 lezen we:

Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.... wie profeteert, bouwt de gemeente op.

De gave van profetie dient dus ter opbouw van de gemeente en om gelovigen te dienen.

Bij opbouw of stichting kan men denken aan angstige personen die woorden ontvangen, waardoor angsten verdwijnen, of profetische opbouwende woorden, waardoor iemand een effectiever lid van het Lichaam van Christus wordt.

Paulus spreekt ook over vermaning: het zijn woorden die stimuleren, aanmoedigen, waarschuwen en bemoedigen. Iemand kan bijvoorbeeld een verkeerd pad in slaan, maar door de juiste woorden wordt de goede richting weer gevonden. Profetische woorden zijn nooit woorden van veroordeling of verwarring!

Woorden van troost kunnen zelfs (innerlijke) genezing brengen, bij verdriet, depressies, lijden of rouwen.

Iedere Christen mag streven naar de gave van profetie. Iedere Christen kan zich laten onderwijzen door de Heilige Geest, door Gods Woord (de Bijbel) om op bovennatuurlijke wijze opbouwende, stimulerende en vertroostende woorden te kunnen spreken, vanuit de Liefde van Christus.

Wat is de gave van profetie NIET?

Soms roepen mensen iets, onder het mom van een "profetie", of beweren ze zelfs "profeet" te zijn. Vaak (meestal?) is dat niet het geval. De gave van profetie is in ieder geval niet:

•  het voorspellen van de toekomst,
•  zich als gids voordoen,
•  preken en
•  afwijzende of veroordelende woorden spreken.

Als je te maken hebt of krijgt met één (of meerdere) van bovengenoemde punten dan weet je zeker dat je NIET te maken hebt met de gave van profetie!

Profeten en hun toekomstvoorspellingen

Er is een groot verschil tussen Oudtestamentische en Nieuwtestamentische profeten. In het Oude Testament was de profeet een gids, gezonden door God, om o.a. het volk Israël te leiden. Het waren tevens belangrijke spreekbuizen of zieners, die vaak functioneerden als individuen, zoals we in 1 Samuel 9 kunnen lezen:

Kom, laten wij naar de ziener gaan. Want wat vandaag de dag een profeet genoemd wordt, werd vroeger een ziener genoemd.

In het Nieuwe Testament is de profetische bediening geen individuele aangelegenheid, en moeten de woorden, de profetieën en de toekomstvoorspellingen van de profeet bovendien getoetst worden, zoals we in 1 Korinthe 14 kunnen lezen:

En laten twee of drie profeten spreken, en laten de anderen het beoordelen.

Hedendaagse profeten zijn dus geen individuen, werken altijd samen en worden beoordeeld. Veel gelovigen zijn afgedwaald, omdat ze een individuele profetische bediening denken te hebben. Ze presenteren zich als individuele profeet in een samenkomst, in een groep of ook op sociale media, zoals facebook. Deze houding staat in schril contrast met het Nieuwtestamentische doel!

Een profeet zet vaak meerdere gaven tegelijkertijd in

Wanneer een profeet een toekomstvoorspelling doet, spreken we niet over de gave van profetie, maar over een andere gave van de Heilige Geest: een woord van wijsheid. Een profeet kan dus een woord van wijsheid ontvangen, dat vervolgens profetisch ingezet wordt om gelovigen op te bouwen, te vermanen, stimuleren of te troosten. Een woord van wijsheid is in feite een klein stukje van Gods totale wijsheid, dat iemand bovennatuurlijk kan ontvangen, vanuit de Heilige Geest. Het gaat altijd samen met kennis van de Bijbel, en, een woord van wijsheid is uiteraard altijd in lijn met Gods Wil. Een woord van wijsheid brengt vrede, eenheid en geestelijke groei.

Het beproeven van een profetie

In 1 Johannes 4 lezen we dat er ook valse profeten zijn, en dat we dus niet zomaar iedere "geest" moeten geloven:

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

Accepteer dus niet iedere profetie! Veel profeten kunnen geen onderscheid maken tussen Gods Woorden en hun eigen rijke fantasie! Toekomst-voorspellende informatie (woord van wijsheid) moet altijd onderworpen worden aan toetsing door medegelovigen (bijvoorbeeld een apostel of andere profeten). In 1 Thessalonicenzen 5 lezen we een hele eenvoudige, maar krachtige boodschap:

Beproef alle dingen, behoud het goede.

Na goedkeuring kan dit woord profetisch ingezet worden binnen de Gemeente van Christus.

Praktische principes voor het beproeven van toekomstvoorspellende informatie

De vraag is nu hoe kan of moet informatie getoetst worden? Er zijn een aantal eenvoudige richtlijnen:

1.  Bouwt de informatie op of breekt het af?
In 1 Korinthe 14 lezen we:

Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.

Veroordelende, negatieve of vernietigende boodschappen horen hier dus niet thuis!

2.  Stemt het woord overeen met de Bijbel?
De Heilige Geest zal Zichzelf nooit tegenspreken. Aangezien God de Auteur van de Bijbel is, kan een woord nooit tegen de Bijbel ingaan. Ontvang je dus een "woord" dat niet Bijbels is? Dan weet je zeker dat het niet van God afkomstig is!

3.  Hoe is de relatie tussen de profeet en Christus?
Geeft de profeet alle eer aan God, aan Christus? Of heeft de profeet zijn of haar bediening meer lief dan God? Als een profeet uit is op eer, dan weten we dat we met een valse profeet te maken hebben. In Johannes 16 lezen we dat de Heilige Geest altijd Jezus Christus verheerlijkt:

Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.

4.  Dragen de profeet en zijn profetieën goede vrucht?
In Mattheüs 7 worden we gewaarschuwd:

Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort.

Valse vruchten Zijn bijvoorbeeld trots, arrogantie, overdrijving, oneerlijkheid, hebzucht, immoraliteit, enz. enz. Het is zeer belangrijk dat de woorden van een profeet vruchten van de Geest voortbrengen, en deze lezen we in Galaten 5:

De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

5.  Komen voorspellingen uit?
Als toekomstvoorspellingen niet uitkomen, dan waren deze niet van God! Zo simpel is het! Pas dus ook op voor profeten die, als hun "voorspelling" niet uitkomt, met een andere verklaring komen. In het verleden hebben we vaak gezien dat "profeten" jaren na een mislukte voorspelling een draai aan hun voorspelling gaven om deze alsnog "uit te laten komen". In Deuteronomium 18 lezen we dat het met dergelijke profeten niet goed afliep. We lezen daar ook:

Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft.

Een goede profeet wil getoetst worden!

Jouw houding t.a.v. profeten en toekomstvoorspellende woorden

Het is absoluut niet de bedoeling om afhankelijk te worden van profeten aangaande het maken van beslissingen. Iedere gelovige heeft (recht op) directe toegang tot God. Iedere gelovige wordt geacht zelf de Bijbel te lezen. Het is eveneens onjuist honger te hebben naar toekomstvoorspellingen. Het is bovendien niet nodig, als we een rotsvast vertrouwen in God hebben! Soms is het zelfs niet eens wenselijk om bepaalde zaken van te voren te weten! Wanneer God vindt dat het belangrijk is dat jij iets weet, dan maakt Hij dat wel duidelijk. Dat kan rechtstreeks, door de Heilige Geest, maar ook via een betrouwbare profeet. Jaag dus geen profeten na! Jaag Christus na!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook