HET GEVAAR VAN REIKI


1 Korintiërs 3
Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.


Reiki is ontstaan uit het boedhisme en gaat niet uit van de Bijbelse God, maar van universele energie waardoor het hele universum zou zijn ontstaan. Reiki is dus niet ontstaan vanuit het Woord (Jezus). Het is een valse leer en behoort daarom tot het koninkrijk van satan! In 1 Korintiërs 1 lezen we:

Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt?

En in 1 Korintiërs 3:

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.

Volgens de Bijbel bestaan er twee koninkrijken: het Koninkrijk van God en het koninkrijk van satan. Beide koninkrijken hebben macht en kracht! In Lucas 10 lezen we:

En de zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden; Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen; Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

En in Mattheüs 4:

Wederom nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem; Dat alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem; Ga weg satan! Er staat immers geschreven; De Here, Uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Weet jij met welk koninkrijk je samenwerkt?

Reiki is geen afstemmen op zogenaamde energie, zoals wordt beweerd, maar het afstemmen op occulte machten, waardoor men paranormale gaven ontvangt en gebonden raakt aan boze geesten, en daarvan afhankelijk wordt. Reiki handelt niet in Naam Van Jezus en het brengt je ook niet tot Jezus! De energie die opgewekt wordt is niet uit de Heilige Geest! Reiki valt onder toverij. Toverij is van alle tijden. In Handelingen 8 wordt gesproken over Simon de tovenaar. Met zijn toverwerk verbijsterde hij het volk van Samaria en zij noemden hem de grote kracht Gods. Hij werd wel zo genoemd maar was het niet! Satan doet zich vaak voor als een engel des lichts, maar hij trekt jou zijn duisternis in.

Veel patiënten zijn onwetend, waaronder ook Christenen, en beseffen niet dat er tijdens reiki-handoplegging demonische machten overgedragen worden. Wanneer je een reiki-therapeut bezoekt, betreed je het gebied van satan. En dit is niet zonder gevaar! Satan is een nabootser en een leugenaar, hij kent de kracht van handoplegging en dat het een Bijbels principe is, alleen misbruikt hij het met reiki voor zijn koninkrijk om te vernietigen, te stelen en te doden. Wanneer je met reiki begint kunnen er zelfs in eerste instantie genezingen plaats vinden, maar je zal er een prijs voor moeten gaan betalen. Reiki is occult en heeft niets te maken met het Woord van God. Neem er geen deel aan! En, doe jij aan reiki? Stop ermee! In Efeziërs 5 lezen we:

Laat niemand u misleiden met drogredenen (o.a. reiki), want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mee. Want gij waart vroeger duisternis, Maar nu zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, en toetst wat de Here welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis (o.a. Reiki), maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt , komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

Doe afstand van reiki of nog beter: begin er nooit aan! Ben je op zoek naar bovennatuurlijke verlossing, genezing of bevrijding? Richt je dan op Jezus Christus en op Hem alleen! Leer Hem kennen als De Ware Geneesheer. De Bijbel leert ons dat Zijn Liefde werkelijk vrij maakt op alle gebieden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook