EEN INTIEME RELATIE MET JEZUS


Johannes 14
Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.


Wist je dat het mogelijk is om een intieme relatie met God te hebben?

Wie is Jezus?

Sommigen zien Jezus slechts als een voorbeeld of als een leraar (dat is HIJ ook, maar niet in de eerste plaats!), maar wie is Hij werkelijk? Daartoe lezen we in Lukas 1:

In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet.

Lukas opent met een priester. Lukas beschrijft het priesterschap van Jezus. Een priester vertegenwoordigt mensen. Zacharias was een priester, hij was een oude man. De tijd was gekomen om de tempel binnen te gaan om wierook te branden voor God. Buiten stonden mensen te wachten, die niet konden zien wat zich binnen afspeelde. Binnen verscheen de aartsengel Gabriël aan Zacharias. Zacharias was bang voor de engel, maar de engel vertelde hem niet bang te zijn. Hij zou een zoon krijgen. Zacharias vroeg de engel waaraan hij dit kon weten. De engel antwoordde dat hij Gabriël was, die God vertegenwoordigde: "je zal stom zijn", antwoordde Gabriël. En, inderdaad, toen Zacharias de tempel uitkwam, was hij niet in staat om de menigte toe te spreken en te zegenen. De mensen gingen naar huis... De priester was niet in staat de mensen te zegenen. En, waarom niet? Omdat hij niet de boodschap van Gods Genade begrepen had!

Met dit in gedachten bekijken we hoe het Bijbelboek Lukas eindigt:

Lukas 24
Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel.

Is dit niet een geweldig beeld! Jezus zegent ons, HIJ is onze priester! Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen!

In Lukas 14 stapt Jezus in onze wereld, het is een hele droevige wereld. In Lukas 15 brengt Jezus ons naar Zijn wereld:

Lukas 14
En het gebeurde, toen Hij in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op Hem letten.

Wat een vreselijke reden om Jezus uit te nodigen! Wie zou op deze wijze bij iemand willen eten? Overal wordt op gelet. Jezus werd uitgendigd om Hem op foutjes te betrappen. Jezus voelt Zich hier duidelijk niet thuis! Maar, niks kan de oneindige Liefde van Jezus stoppen!

En zie, voor Hem stond iemand die leed aan waterzucht.

We weten niet precies wat deze man had, maar hij was ziek, heel erg ziek. Jezus kan niet naar zoiets kijken en denken "laat maar", ook niet in het huis van één van de leiders van de Farizeeën! De Goedheid van onze Verlosser kan dit niet verdragen!

En Jezus antwoordde en zei tegen de wetgeleerden en Farizeeën: Is het geoorloofd op de sabbat gezond te maken? Maar zij zwegen. En Hij greep hem vast, genas hem en liet hem gaan.

Hoe verhard mensen ook zijn, niemand kan beweren dat het niet geoorloofd is. Jezus genas de man, en liet hem gewoon gaan. To the point: pakte hem, genas hem, liet hem gaan!

En Hij zei, terwijl Hij Zich tot hen richtte: Wie van u zal, wanneer zijn ezel of os in een put valt, deze er niet meteen uittrekken op de dag van de sabbat? En zij konden Hem daarop geen antwoord geven.

Vervolgens keek Jezus om Zich heen. Het viel Hem op dat alle genodigden de beste plekken hadden gevonden. Jezus sprak een gelijkenis:

Wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u, door hem uitgenodigd is, en hij die u en hem uitgenodigd heeft, tegen u zal komen zeggen: Geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga er heen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat, als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: Vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.

De Farizeeën zagen niet dat ze Jezus nodig hadden! Sommigen zien Jezus slechts als Leraar. Sommigen zien HEM slechts als voorbeeld, en eigenlijk is dit nog erger! Immers, Jezus als Voorbeeld kan ons slechts veroordelen, vanwege Zijn perfecte heilige leven! Als je probeert van Jezus een voorbeeld te maken om te volgen, zal je uit eigen kracht (en die heb je niet, want geestelijk gezien ben je failliet) HEM moeten volgen.

Waarom kwam Jezus naar aarde?

Jezus is geboren als Verlosser van de wereld, niet als leraar, niet als rechter en ook niet als voorbeeld. In het huis van een van de leiders van de Farizeeën zag niemand Jezus als Verlosser. Jezus voelde Zich niet thuis! Maar.....

Lukas 14
Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij Hem om Hem te horen.

Jezus ontmoette mensen die zich ervan bewust waren dat ze zondaars waren! De tollenaars en de zondaars waren zich bewust van het feit dat ze Jezus als Verlosser nodig hadden! En zelfs nu nog zijn er mensen die, nadat ze Jezus aangenomen hebben als Verlosser, HEM slechts als leraar willen zien. Jezus is iedere dag onze Verlosser (in alle opzichten)!

De tollenaars en de zondaars waren niet uitgenodigd door de Farizeeën. Nee, zij waren immers het uitschot van de maatschappij! Maar, het moment dat dit uitschot dichterbij kwam, voelde Jezus Zich thuis! Ben je een grote zondaar? Jezus is een grotere Verlosser! Wat deden de Farizeeën? Ze klaagden, een schande voor de Genade!

En de Farizeeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.

Ook tegenwoordig klagen mensen. Wat is Jezus' antwoord vandaag, wanneer mensen vragen "Ik begrijp niet waarom je al die zegeningen ontvangt?". Het antwoord vinden we in de gelijkenis:

En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was.

Als mensen tegenwoordig vragen "Waarom ontvang je zegeningen?", geef het antwoord dat Jezus gaf: "Het maakt God heel blij en gelukkig! God voelt Zich thuis bij mensen die HEM zien als Verlosser!".

Maar, de gelijkenis gaat verder. Jezus is de Goede Herder. De gelijkenis gaat verder met de Heilige Geest:

Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had.

Als de goede herder voor Jezus staat, staat de vrouw voor de Heilige Geest, die vol blijdschap is! De gelijkenis gaat verder:

En Hij zei: Een zeker mens had twee zonen: En de jongste van hen zei tegen zijn vader: Vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelde en reisde weg naar een ver land en verkwistte daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden.

En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.


Als de goede herder voor Jezus staat, de vrouw voor de Heilige Geest, staat de vader voor God de Vader!

Iedere Persoon van de Goddelijke Drie-eenheid is blij dat je gered bent!

Als God jouw huis bezoekt, komt Hij niet zodat jij HEM iets kunt geven. HIJ komt om jou te geven! HIJ komt, zodat wij kunnen ontvangen! Maar, staat niet geschreven dat het beter is te geven dan te nemen? Zeker, dat geldt voor mensen onderling, niet voor mensen t.a.v. God. Hoe kunnen failliete, zondige mensen God iets geven?? Dit is het geheim van de intieme relatie met Jezus Christus! Het getuigt van nederigheid te willen ontvangen van God! Het bewijst dat je HEM nodig hebt, dat je HEM als Verlosser ziet! Neem van HEM het wonder voor je lichaam (genezing). Neem van HEM wijsheid voor je verwarring! Neem van HEM rust voor je onrust! Neem van HEM de vrede voor alle drukte en stress. Geloof in de complete ruil die plaatsvond aan het kruis, waar overal voor betaald is! Jezus kwam om te geven! In de eerste plaats Verlossing. Daarnaast verstrekt Hij Zijn Gaven door de Heilige Geest, vroeger en nu! En wij? Wij kunnen niks, slechts in dankbaarheid aannemen wat Hij ons geeft!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook