WANNEER SCHIEP GOD DE ENGELEN?


Exodus 20
in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.


Velen hebben "geleerd" dat de engelen altijd al bestaan hebben, of dat ze miljoenen jaren voor de schepping gemaakt zijn. Sommigen hebben ook "geleerd" dat God de duivel (satan) in het Paradijs plaatste om de mens te testen! En hoe vaak horen of lezen we "miljoenen jaren geleden...."? Deze zin klinkt als een mantra door de hoofden van veel mensen. In musea, films, documentaires, zelfs in kinderprogramma's baseren mensen hun denken op dit mantra.... "miljoenen jaren geleden...". Maar, hoe zit het nu werkelijk?? Dat de engelen gewoon onderdeel van de schepping waren en dat satan de gevallen aartsengel Lucifer is (en niet als test in het Paradijs geplaatst werd!), lezen we in de Bijbel.

In Exodus 20 lezen we:

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.

En eigenlijk is daarmee alles gezegd! Wat maakte God? Antwoord: de hemel, de aarde, de zee en alles daarin! Hoe lang deed God hierover? Antwoord: zes dagen. Wanneer schiep God de hemel en de aarde? Antwoord: zes dagen voordat Hij Adam schiep. En, omdat we met behulp van de geslachtsregisters kunnen narekenen hoe lang geleden Adam geschapen is, weten we dus precies wanneer de aarde geschapen is. Het antwoord verbaast je misschien? Geen miljarden jaren, geen miljoenen jaren, maar slechts (ongeveer) zesduizend jaar geleden! En, hoe zit het dan met al die fossielen, dinosaurussen, en bewijzen dat de aarde veel ouder zou zijn? Die vragen behandelen we in diverse wetenschappelijke artikelen.

Maar wanneer maakte God de engelen?

We lezen in Genesis 1 niet precies wanneer de engelen gemaakt zijn. Toch zegt de Bijbel er iets over. We lezen in Genesis 2:

Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht.

Onder "legermacht" vallen alle bewoners, dus zowel de engelen, als de aardse bewoners. Paulus bevestigt dit in Kolossenzen 1, wanneer hij naar de schepping verwijst. Paulus noemt Jezus Christus de Schepper:

door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen.

Paulus bevestigt dus dat de engelen (het onzichtbare deel) vallen onder de schepping, zoals genoemd in Genesis 2. We weten nu dus dat de engelen geschapen zijn in de eerste zes dagen. Dan de vraag wanneer ze geschapen zijn?

In Job 38 lezen we:

Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? .... Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?

De genoemde morgensterren zijn de engelen. Deze juichten dus toen God de aarde grondvestte. Het zou dus kunnen dat God de engelen schiep onmiddellijk nadat hij de hemel schiep (Genesis 1) en voordat hij de aarde schiep. Andere mogelijkheid is dat God schiep voordat Hij de fundamenten (grondvesten) van de aarde legde. In de verzen 9 en 10 van Genesis 1 lezen we (dag 3):

En God zei: Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En God noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en God zag dat het goed was.

Hieruit kunnen we concluderen dat de engelen er al waren. Ofwel: de engelen zijn op de eerste of tweede dag geschapen.

Een andere interessante Bijbeltekst, waaruit blijkt dat de engelen gewoon onderdeel waren van de zesdaagse schepping vinden we in Psalm 148:

Loof de HEERE vanuit de hemel, loof Hem in de hoogste plaatsen. Loof Hem, al Zijn engelen, loof Hem, al Zijn legermachten. Loof Hem, zon en maan, loof Hem, alle lichtende sterren. Loof Hem, allerhoogste hemel, en water dat boven de hemel is. Laten zij de Naam van de HEERE loven, want toen Híj het gebood, werden zij geschapen.

Wanneer we deze tekst vergelijken met Exodus 20 (in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.) kunnen we niet anders dan concluderen dat ook op basis van Psalm 148 de legermachten, de engelen, de zon, maan, de sterren onderdeel waren van de oorspronkelijke zesdaagse schepping, (ongeveer) zesduizend jaar geleden.

Lucifer was een engel, en viel pas na de schepping!
Wie was Lucifer eigenlijk? En wie is satan? Zijn deze twee dezelfde? Het antwoord lezen we in de Bijbel:

Ezechiël 28
Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

Lucifer was een gezalfde, overdekkende cherub. Een cherub is een engel, die betrokken is bij het aanbidden en prijzen van God, vermoedelijk het hoogste wezen dat ooit geschapen is. Het is duidelijk dat het hier niet over een mens gaat, maar over een geestelijk wezen, een (aarts?)engel (een gezalfde, overdekkende cherub).

Waar was Lucifer?

Uit Ezechiël 28 blijkt duidelijk: Gij waart in Eden, Gods hof

In Genesis 2 lezen we waar Eden was:

Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten., hier was Lucifer dus. Het is duidelijk dat Lucifer dus niet voor de schepping gevallen kon zijn, anders was hij niet in Eden, Gods hof!

En, omdat wij geloven in een letterlijke schepping van zes dagen, is het duidelijk dat Lucifer een dikke zesduizend jaar geleden nog steeds de gezalfde, overdekkende cherub was. Lucifer was volkomen, ook dat lezen we in Ezechiël 28, tot het moment dat er ongerechtigheid in hem gevonden was. Dat was zijn val. Toen werd Lucifer de verleider, satan, ook dat maakt Ezechiël 28 ons duidelijk:

daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!

Lucifer viel dus na de schepping, maar voor de zondeval, en werd zo de verleider, de leugenaar, de duivel, ofwel satan.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook