DE SCHEPPING (GENESIS)


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


In Genesis lezen we het Scheppingsverhaal, waaruit duidelijk blijkt dat God de hemel, aarde, zee en alles daarin in zes dagen gemaakt heeft. Exodus 20 bevestigt dit:

in zes dagen heeft de HEERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en al wat erin is.

En eigenlijk zou het artikel hier kunnen eindigen. De Bijbel is eigenlijk best eenvoudig te begrijpen. Misschien is het zelfs té eenvoudig voor velen? Zou God de hemel, aarde en zee werkelijk in zes dagen geschapen hebben??

Helaas, er zijn veel mensen die denken of zeggen dat God er miljoenen of zelfs miljarden jaren over deed, of dat Hij het evolutieproces gebruikte om het heelal te scheppen zoals we dat vandaag de dag kennen. Dus, waarom geloven we dat volgens Genesis 1 God de wereld in zes normale dagen schiep? Om het antwoord hierop te begrijpen, moeten we een beetje Hebreeuws kennen - de taal die Mozes gebruikte om het eerste Bijbel-boek (Genesis) te schrijven. Het is belangrijk dat we begrijpen wat Mozes oorspronkelijk schreef, want dat zijn de geïnspireerde woorden van God.

Het Hebreeuwse word voor dag is "yom". Dit woord kan veel betekenissen hebben: een periode van daglicht, tijd, een specifiek moment in de tijd, een jaar, of een periode van 24 uur, zoals ons woord dag. "Yom" is het woord dat werd gebruikt in Genesis 1 toen God beschreef wat Hij op elke dag schiep. Dus, hoe weten we nu wat Mozes bedoelde met het woord "yom" in Genesis 1? De betekenis hangt af van de context. Als de zin "avond en morgen" bevat, of als er een getal wordt gebruikt bij "yom", dan wijst het door het hele Oude Testament naar een periode van 24 uur, dus een normale dag, en geen tijd in het algemeen of een jaar of miljoenen jaren. In Genesis 1 worden zowel de woorden "avond en morgen" gebruikt en daarnaast ook getallen bij het woordje "yom" (zie de verzen 5, 8, 13, 19, 23, 31 in Genesis 1), dus dan weten we dat het gaat over een dag van normale lengte. Het is alsof God elke twijfel voor ons weg wil nemen, want Hij definieerde het woord "yom" alle zes de keren dat Hij het gebruikte. Door dit woordgebruik kunnen we er zeker van zijn, dat God er geen miljoenen jaren over deed of de evolutie gebruikte, maar Hij schiep het universum in zes echte dagen en Hij rustte op de zevende dag.

Hoe oud is de aarde?

Op basis van het boek Genesis kunnen we een op de Bijbel gebaseerde benadering van de leeftijd van de aarde en het daarop aanwezige leven bepalen (via de verschillende geslachtsregisters). We gaan er dan uiteraard vanuit dat de zes dagen van de schepping die in Genesis worden beschreven letterlijk 24-urige dagen waren, en dat er geen 'gaten' bestaan die op meerdere wijzen kunnen worden geïnterpreteerd.

De genealogieën die in de hoofdstukken vijf en elf van Genesis worden opgenoemd geven de leeftijd waarop Adam en zijn nakomelingen steeds de volgende generatie voortbrachten, en dit in de familielijn van Adam tot Abraham. Door te bepalen waar Abraham chronologisch gezien in de geschiedenis past en door de leeftijden die we in hoofdstukken vijf en elf van Genesis vinden bij elkaar op te tellen, kunnen we concluderen dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is.

De niet-Bijbelse wetenschap

Onder invloed van de verlichting vond een kentering plaats in het wetenschappelijke denken. Rond 1800 bepaalden geologen de ouderdom van de aarde zonder enige notie te nemen van het geïnspireerde Bijbelse verslag. De geschatte ouderdommen liepen al gauw op van 75.000 jaar (1779) tot 4550 miljoen jaar (1959).

Deze leeftijd is voornamelijk gebaseerd op twee dateringsmethoden: Radiometrische datering en de geologische tijdschaal.

Radiometrische datering

Op de betrouwbaarheid van radiometrische dateringen is veel af te dingen, ontdekte bijvoorbeeld RATE-onderzoeker Andrew Snelling. Hij nam de proef op de som en liet de leeftijd bepalen van dertien monsters van vulkanisch gesteente van 25 tot 51 jaar oud. Gerenommeerde laboratoria dateerden deze op 270.000 jaar, 290.000 jaar, 800.000 jaar, 1 miljoen jaar, 1,2 miljoen jaar, 1,3 miljoen jaar, 1,5 miljoen jaar en ten slotte op 3,5 miljoen jaar oud.

De meeste geologen denken dat diamanten vroeg in de geschiedenis van de aarde zijn ontstaan. Gewoonlijk bepalen ze de leeftijd van diamanten op zo'n 3 miljard jaar. Maar bij die leeftijd kunnen eveneens vraagtekens worden gezet. De Amerikaanse geofysicus John Baumgardner bepaalde de ouderdom met de gebruikelijke koolstofdatering op 55.700 jaar. Dergelijke leeftijden komen niet overeen met een miljoenen jaren durende aardgeschiedenis, maar zijn eerder aanwijzingen voor een jonge aarde.

Ook uit ander onderzoek door RATE-wetenschappers bleek dat radiodateringen tegenstrijdige ouderdommen opleveren. Aardlagen die gewoonlijk gedateerd worden op 1,5 miljard jaar oud, bevatten zirkoonkristallen. Door radioactief verval van uranium is daarin helium ontstaan. Dit helium lekt met een bekende snelheid uit dit kristal. Kernfysicus Russell Humpreys ontdekte dat de helft van dit heliumgas nog aanwezig was in de kristallen. Zijn conclusie? "Dat wijst op een aarde van ongeveer 6000 jaar oud."

De geologische tijdschaal

De geologische tijdschaal heeft ernstige tekortkomingen, omdat deze op cirkelredeneringen is gebaseerd. Daarnaast wijzen critici op een groot aantal mythen die verbonden zijn aan het idee van een oude aarde, zoals het populaire misverstand dat er lange tijdsperioden nodig zouden zijn voor stratificatie, fossilisatie voor de vorming van diamanten, kolen, olie, stalactieten, stalagmieten, etcetera.

Linktip:
• scheppingofevolutie.nl/jonge-aarde-argumenten

Video's
• Big Bang and the Bible
• Evolutionary creation, round squares and other nonsense
• Is Genesis poetry?
• Pluto: another young planet

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook