SCHIEP GOD HET KWAAD?


Jesaja 45
Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen.

In Jesaja 45 lezen we dat God het onheil schept. In sommige vertalingen lezen we zelfs dat God het kwaad geschapen heeft. Veel gelovigen worstelen met deze kwestie. Hoe kan een liefdevolle God het kwaad scheppen? Hoe kan een God, waarin totaal geen kwaad schuilt, toch het kwaad maken? Heeft God het kwaad, inclusief satan, willens en wetens gemaakt om de mens te testen? Dat dit niet het geval is, leggen we uit in dit korte artikel.

Als God daadwerkelijk satan zou hebben geschapen om de mens te testen, zou God een sadistische vader zijn, die een speeltuin gemaakt heeft voor zijn kinderen waarin hij een wild beest los liet. De Bijbel leert ons dat dit niet het geval is. God heeft een perfecte wereld gemaakt. God heeft niet satan geschapen, maar, God heeft Lucifer geschapen, een perfecte gezalfde, overdekkende cherub. In Ezechiël 28 lezen we dat Lucifer perfect geschapen is, en dat hij bovendien in Eden was:

Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

Ook de hemel, de aarde, de zee en alles daarin was zeer goed. Er mankeerde niks aan, zoals we in Genesis 1 lezen:

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

God heeft geen foutjes gemaakt. Hij heeft ook niks kwaads geschapen. God is geen sadist. God is een Liefdevolle Vader.

Hoe kon de mens vallen? Hoe kon Lucifer vallen? Waarom is er dan toch kwaad, als de wereld perfect geschapen is?

Dat God het kwaad geschapen heeft moeten we dus zó opvatten zoals Hij ook de duivel heeft "geschapen". De duivel was voor zijn val een perfect geschapen engel (Lucifer), maar Lucifer keerde zich in zijn (voor ons onbegrijpelijke) zondige waanzin tegen Gods goedheid door zelf als God te willen zijn. Lucifer viel en werd satan. God is en blijft dus de Schepper van alles wat oorspronkelijk allemaal goed was. Door de zondeval (van zowel Lucifer als de mens) is Gods goede schepping bedorven en zijn er kwade machten gekomen. Maar God blijft daar boven staan en ze zijn in Zijn macht. Zo is ieder mens door God geschapen, maar desondanks is de mens nu niet perfect. Pas bij de wederkomst van Christus zullen goed en kwaad gescheiden worden. Het kwaad (satan en zijn demonen en diegenen die Jezus als God en Verlosser niet aanvaarden) zullen hun eeuwige straf ondergaan, zoals we in bijvoorbeeld Openbaring 20 (en nog veel meer teksten!) kunnen lezen:

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Het betekent dus niet dat God het kwaad zou hebben geschapen tijdens de schepping. Jesaja wil duidelijk maken dat zelfs het kwaad dat tegen Gods wil ingaat onder Gods heerschappij valt. Het is een list van satan, mensen boos te maken op God, zodat wij God de schuld zouden geven van alle ellende. Maar God is in alles goed en Liefde, zoals we bijvoorbeeld in Mattheüs 19 en 1 Johannes 4 kunnen lezen:

Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.

God is liefde.


In sommige kerken wordt ten onrechte geleerd dat goed en kwaad beide in God aanwezig zijn. God is in dat geval de oorzaak van het kwaad (het lijkt alsof Jesaja dat ook zegt, maar dat is dus niet zo!). In sommige kerken worden goed en kwaad als twee zelfstandige machten (God en duivel) gezien. In beide visies is het de vraag hoeveel wij mensen eraan kunnen bijdragen om de macht van het kwade te bestrijden zodat het goede zal overwinnen. Zal het dan van onze eigen kracht afhangen?

De Bijbel leert ons iets totaal anders! De Bijbel leert ons dat Christus (Die God is!) het kwade door het goede overwint. Door het perfecte werk van Jezus aan het Kruis en door Zijn lijden bewerkt Jezus al het goede voor God en zal Gods oorspronkelijk goede schepping weer helemaal gereinigd en nieuw worden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook