SPREEK GODS WOORD IN IEDERE SITUATIE!


Psalmen 91
Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!


Toen Jezus en Zijn discipelen in een boot op het Meer van Galilea waren en er een storm opstak, zei Jezus niet tegen Zijn discipelen: "De storm is hier om ons moed te leren." Nee, Jezus nam autoriteit over de storm en zei (Markus 4):

En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.

Jezus bestrafte de wind door te spreken! En er was een perfecte rust!

Toen Jezus in Johannes 11 de twee zussen ontmoette wiens broer Lazarus was gestorven, vertelde hij hen niet: "God wilde hem naar huis brengen." Nee, Jezus sprak tot de gestorven Lazarus:

En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten!

In Naïn sprak Jezus vergelijkbare woorden tegen de gestorven zoon van een weduwe:

En Hij ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op!

In beide gevallen kwamen de mannen weer tot leven!

Wat doe jij wanneer er een probleem is?

Als je de pijn in je lichaam voelt, zeg dan niet: "God wil dat ik ziek ben om me te leren Hem meer te vertrouwen." In plaats daarvan spreek je de woorden uit 1 Petrus 2:

Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.

En wanneer je probeert alle eindjes aan elkaar te knopen, wanneer je ieder dubbeltje moet omdraaien, beweer dan niet: "God houdt mij arm, zodat ik nederig blijf." In plaats daarvan spreek je de woorden uit Psalmen 23:

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

En zo heeft de Bijbel een antwoord in iedere situatie! Daarom is het belangrijk de Bijbel te lezen, en deze Woorden in je hart te bewaren, zoals we in Spreuken 4 lezen:

Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.

Gods Woord is het antwoord in iedere situatie. Gods Woord is zelfs genezing voor lichaam en ziel! We leven in, zoals de Bijbel dit noemt "de laatste dagen". Terroristische aanslagen en dodelijke virussen liggen op de loer, de wereld is bang en maakt zich zorgen! De Bijbel leert ons dat wij geen negatieve woorden zullen spreken en angstig moeten zijn zoals de wereld. In plaats daarvan moeten we Gods Woord spreken en over iedere situatie heersen. Zoek dus in iedere situatie een antwoord in Gods Woord (de Bijbel), laat je leiden door de Heilige Geest. Spreek deze woorden, en geloof het! Vertrouw op de woorden van Jesaja 55:

zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook