SPIRIT OF SPIRITISME?


1 Korinthe 3
Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.


'Tegenwoordig staan mensen niet vast in hun geloof. Ze stuiteren heen en weer tussen het Christendom en New-age ideeën. Ze liefhebberen in het boeddhisme, ze mengen en knutselen en creëren hun eigen spiritualiteit' (Lee Strobel)

Wat is de oorzaak?

1. Is er wel sprake van wedergeboorte?

Het is heel gemakkelijk te beweren dat je wedergeboren bent, 'je hart gegeven hebt', maar, velen beseffen niet goed dat het een serieuze zaak is en de enige voorwaarde om gered te zijn en dus een relatie aan te kunnen gaan met God de Vader, God de Zoon (Jezus) en God de Heilige Geest. Ons natuurlijke leven (ziel en lichaam) maakt plaats voor een geestelijk leven (ziel, lichaam en geest), ofwel de wedergeboorte:

Johannes 3
En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

2. Leiding door de geest!

1 Thessalonicenzen 5
En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.

Vervolgens heeft de wedergeboren mens een keuze: in hoeverre voert de wedergeboren mens een geestelijk leven? Is de wedergeborene Jezus-gericht of ik-gericht, m.a.w. geest-gericht of vlees-gericht?

Johannes 6
De Geest is het Die levend maakt, het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

Een geestelijk leven, met leiding door de Heilige Geest, is een noodzakelijke voorwaarde voor een gezonde relatie met de Drie-ene God. Het betekent dat de mens zijn of haar denken laat vernieuwen naar Gods Wil en niet naar de 'eigen wil'.

Religieuze mensen (die zichzelf vaak ten onrechte Christen noemen!), maar ook wedergeborenen, die geen leiderschap geven aan de geest (maar aan de ziel of het lichaam) worden vaak heen en weer geslingerd tussen 'wereldse wijsheid' en 'Goddelijke wijsheid'. De Bijbel wordt niet of nauwelijks gelezen, en als deze wordt gelezen, wordt deze niet serieus genomen, of worden de Bijbelse verhalen afgedaan als 'verhalen van toen', 'beeldspraak' of 'mythologische verhalen'. Men begrijpt de kruisiging en de opstanding van Jezus amper, en men mengt Bijbelse waarheden met (vaak oosterse) religies en occulte zaken, zoals reiki en yoga. En op deze wijze wordt een eigen 'religie' of 'spiritisme' samengesteld. Ondanks vaak de beste bedoelingen, begeven deze mensen zich niet op het juiste pad! Een oprechte, wedergeboren Christen is onderdanig aan de geest (en niet aan de ziel of lichaam). De geest staat in contact met de Heilige Geest. De wedergeborene heeft behoefte aan ware kennis, ware liefde, ware wijsheid van de enige ware Bijbelse Drie-ene God!

1 Korinthe 3
Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: Hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw: De Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat zij zinloos zijn.

Kolossenzen 2
Pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook