SPORT


1 Timotheüs 4
Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.


Moeten we aan sport doen? Of mogen we aan sport doen? Het antwoord lezen we in de Bijbel:

De Bijbel leert dat de mens geest is en een lichaam en een ziel heeft:

1 Thessalonicensen 5

En de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest, en ziel, en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus.

Hebreeën 4

Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten

Wat zegt de Bijbel over lichamelijke beweging, ofwel over sport?

1 Timotheüs 4 wordt vaak ten onrechte gebruikt om te bewijzen dat we niet zouden mogen of hoeven te sporten:

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

Lichamelijke oefening is dus niet tot geen nut, maar tot weinig nut, zeker als we het vergelijken met geestelijke oefening. Het is onjuist om te denken dat we op basis van deze tekst niet zouden moeten of mogen sporten. Sterker nog, we zijn ook verantwoordelijk voor ons lichaam. Daarnaast zijn er tal van teksten gerelateerd aan beweging en sport:

Jesaja 40

Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden; zij zullen lopen, en niet moede worden; zij zullen wandelen, en niet mat worden.

1 Korinthiërs 9

Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.

Hebreeën 12

laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;

Het is duidelijk dat we mogen sporten, het is duidelijk dat we voor ons lichaam moeten zorgen. We moeten er zuinig mee omgaan:

Efeziërs 5

Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het.

1 Timotheüs 4 benadrukt dat we mogen sporten, maar dat de lichamelijke oefening voor slechts een beperkt aantal zaken van nut is. Sporten en bewegen maken je fit en zorgen er bijvoorbeeld voor dat je op een normaal gewicht blijft. De geestelijke oefening is echter voor alle zaken van nut! Uiteraard is het ook niet de bedoeling dat sport onze afgod wordt, maar, dat geldt in feite voor alle goede dingen van en in het leven! Ook ons werk, onze relaties en onze hobby's dienen we niet boven God te plaatsen:

Lukas 14

Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

Conclusie: sporten is een prima bezigheid, de lichamelijke oefening is zeker nuttig voor een beperkt aantal zaken. Maar, boven alles is het de bedoeling dat we eerst Zijn Koninkrijk en Gerechtheid (Mattheüs 6) zoeken (en vinden!). Alle andere dingen (dus ook sporten!) worden ons erbij gegeven! Welke dingen? De normale dingen van het leven. De meeste mensen zwoegen voor deze dingen, zijn hiernaar op zoek. God weet dat wij ze nodig hebben, en Hij wil ze ons geven! En, vanuit dat uitgangspunt zal jij ook meer genieten van je sport!

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook