TAROTKAARTEN EN HET GEVAAR ERVAN


2 Korintiërs 6
Trekt niet een ander juk aan met de ongelovigen; want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Tarotkaarten kunnen in dezelfde categorie geplaatst worden als voorspellende technieken zoals Ouijabord, astrologie, kristallen bollen, handlezen en het lezen van theebladeren. Wanneer je iemand bezoekt die tarotkaarten legt, en van alles daarbij weet te vertellen over jou, dan bezoek je een waarzegger! Het is vals en duister om een waarzegger te bezoeken of zelf tarotkaarten te gaan leggen. Tarotkaarten behoren tot het rijk van satan! In 1 Korinti&eumklrs 1 lezen we:

Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid van de wereld tot dwaasheid gemaakt?

en in 1 Korintiërs 3:

Laat niemand zichzelf misleiden! Indien iemand onder u meent wijs te zijn in deze tijd, hij wordt dwaas, om wijs te worden. Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.

Volgens de Bijbel bestaan er twee koninkrijken: het Koninkrijk van God en het koninkrijk van satan. Beide koninkrijken hebben macht en kracht! In Lucas 10 lezen we:

En de zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden; Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in uw naam. En Hij zeide tot hen; Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.

En in Mattheüs 4:

Wederom nam de duivel Hem mee naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem; Dat alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tot hem; Ga weg satan! Er staat immers geschreven; De Here, Uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

Weet jij met welk koninkrijk je samenwerkt?

De tarotkaarten passen goed in de New Age-beweging. Deze beweging beweert dat de uitleg van de tarotkaarten goed te gebruiken zijn om "met de innerlijke geest in aanraking te komen" en om "gedachten te kanaliseren en zich te verbinden met de eenheid van het universum". Wat werkelijk gebeurt is dat je je verbindt met occulte machten, waardoor men paranormale gaven kan ontvangen en gebonden raakt aan boze geesten, en daarvan afhankelijk wordt. Het handelt niet in Naam van Jezus en het brengt je ook niet tot Jezus! Integendeel! In Efeziërs 5 lezen we:

Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doet dan niet met hen mee. Want gij waart vroeger duisternis, maar nu zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid, en toetst wat de Here welbehaaglijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis (o.a. dus waarzeggerij zoals tarotkaarten), maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht; maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt , komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

Doe afstand van je tarotkaarten en/of bezoeken van een waarzegger...... nog beter: begin er nooit aan! Ben je op zoek naar bovennatuurlijke verlossing, genezing of bevrijding? Richt je dan op Jezus Christus en op Hem alleen! Leer Hem kennen als De Ware Geneesheer. De Bijbel leert ons dat Zijn Liefde werkelijk vrij maakt op alle gebieden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook