VALSE PROFETEN


Mattheüs 7
Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.


Wat zijn valse profeten? Het antwoord lezen we in de Bijbel:

Dat er valse profeten waren en zijn, lezen we in de Bijbel, zoals in Mattheüs 7:

Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven.

In Mattheüs 7 lezen we ook hoe we deze valse profeten kunnen herkennen:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

Er zijn (zgn.) Christelijke sites, die waarschuwen tegen deze valse profeten. De sites lijken zeer Bijbels zijn, maar iedereen die van hun denkbeelden afwijkt wordt snel een valse profeet genoemd. Veel dienaren Gods, die door de Heilige Geest functioneren, worden betiteld als valse profeten.

Velen hebben geen of weinig ervaring met de Gaven van de Geest. In sommige kerken is niet de verscheidenheid der bedieningen aanwezig. Het is belangrijk te beseffen dat God in allen werkt, door deze verscheidenheid:

1 Korinthiërs 12:
En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt. Helaas is de aanwezigheid van de Gaven van de Geest en de aanwezigheid van de Kracht van God een reden om oprechte dienaren Gods publiekelijk een valse profeet te noemen. Jezus heeft Zijn dienaren gezonden. Strijden tegen Zijn dienaren is strijden tegen Jezus:

Lukas 10
Wie u hoort, die hoort Mij; en wie u verwerpt, die verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, die verwerpt Dengene, Die Mij gezonden heeft.

Schriftgeleerden betitelden Jezus als valse profeet. De apostelen werden vervolgd door godsdienstige leiders. Ook tegenwoordig worden gebedsgenezer, profeten en apostelen nog altijd vervolgd, om dezelfde redenen.

Saulus vervolgde Christenen, Jezus was een dwaalleraar volgens Saulus, maar Saulus was zelf misleid (Handelingen 9):

En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester

Wanneer iemand een valse profeet wordt genoemd op een site of in een filmpje op youtube, geloof het niet direct. Onderzoek zelf! Gods Woord is de enige juiste toetssteen!

Opvallend is dat vaak bedieningen, die in de Wonderwerkende kracht van God functioneren het etiket on-Bijbels en soms zelfs duivels krijgen. De Bijbel zegt duidelijk dat God de Gaven van Zijn Geest geeft aan om wonderen te verrichten, zie bijvoorbeeld in Hebreeën 2:

God bovendien medegetuigende door tekenen, en wonderen, en menigerlei krachten en bedelingen des Heiligen Geestes, naar Zijn wil

Wonderen zijn een kenmerk van Gods aanwezigheid!

Als er een dwaalleer in de kerk is, is het de leugen dat God vandaag geen Wonderen meer doet en dat de Gaven van de Geest niet meer voor deze tijd zijn. Deze leugen gaat tegen Bijbel in en ontzegt Christenen een krachtig Wapen!

Diegenen die de feitelijke aanwezigheid van Gods kracht ontkennen rest niets anders dan een theoretisch en door mensen gecontroleerde religie, waarin uitsluitend over God gepraat wordt.

In Mattheüs 7 lezen we ook hoe we wel valse profeten kunnen herkennen:

Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

De Liefde van God is de beste vrucht die er bestaat! Verlorenen die zich bekeerden, doden werden levend, gebondenen werden vrij, zondaren werden heilig, duisternis werd Licht, zieken werden gezond. Dit alles deed en doet Jezus! Vroeger en nu nog steeds!

In Jakobus lezen we wat God van ons wil:

LIEFDE

Jakobus 1
De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.

Velen hebben veel kennis over de Bijbel, maar kennen God niet. Velen laten zich leiden door theologie, maar niet door Liefde:

1 Johannes 4
Indien iemand zegt: Ik heb God lief; en haat zijn broeder, die is een leugenaar; want die zijn broeder niet liefheeft, dien hij gezien heeft, hoe kan hij God liefhebben, Dien hij niet gezien heeft?

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.

Velen hebben wel religieuze activeiten. Ze bidden, lezen in de Bijbel, sommigen zijn zelfs gedoopt, maar God is niet in hun leven. Deze mensen heeft Jezus nooit gekend:

Mattheüs 7
Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend

WAARHEID

Veel gebedsgenezers en profeten worden betiteld als valse profeten, op basis van zgn. Bijbelse toetsing, maar vaak zijn het leugens. God liegt niet! Volgens sommigen gebeuren in genezingsdiensten geen echte lichamelijke wonderen, en zijn deze nooit bewezen. De waarheid is dat vele zieken wel genezen, net zoals in de tijd van Jezus! De Bijbel zegt dat liegen een kenmerk is van satan:

Johannes 8
Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

Een valse profeet is iemand die liegt, maar net doet alsof hij of zij de waarheid spreekt. Velen beweren te toetsen aan de Bijbel, maar in werkelijkheid toetsen ze aan theologie of religie. Iedere Christen heeft zijn of haar eigen opvattingen of openbaring, maar geen enkele Christen heeft de volledige Waarheid in pacht. Juist daarom moeten we afstand doen van theologie en religie en als een kind te geloven, te lezen in Gods Woord, de Bijbel en te luisteren naar Zijn Stem. Als er volgens de Bijbel Gaven van de Geest en Wonderen zijn en dat Zijn Koninkrijk een zaak van Kracht is en niet van woorden, dan moet de mens zijn leer en theologie aanpassen aan de Bijbel (en niet andersom!). Bijbeluitleg is iets anders dan bijbelinleg!

Er is slechts één manier om de volle Waarheid te kennen, en dat is overgave aan de Heilige Geest:

Johannes 16
Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

De Heilige Geest is [ook] de Geest der waarheid, HIJ leidt ons tot de Waarheid en verkondigt ons tevens de toekomende dingen (mogelijk door profeten).

Bijbelstudie is goed, maar Jezus waarschuwt de schriftgeleerden:

Johannes 5
Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.

JEZUS geeft het eeuwige leven, alle eer komt HEM toe. Niet de mens, HIJ benadrukt de LIEFDE:

Johannes 5
Ik neem geen eer van mensen; Maar Ik ken ulieden, dat gij de liefde Gods in uzelven niet hebt.

Op eigen kracht de Bijbel lezen kan tot misleiding voeren! Mensen kunnen trots worden en geestelijk verblind. Kijk naar de vruchten! Zijn de vruchten heilzaam en zoet? Of zijn ze dodend en bitter? Zijn ze negatief of zijn ze positief? Verkondigen de vruchten leven en gezondheid of dood en ziekte?

Openbaring 19
Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.

Richt je op Jezus, niet op mensen, religie of theologie! Waardeer dienaren Gods, maar wordt niet [ongezond] afhankelijk van deze dienaren, ook niet als het dierbare broeders en zusters zijn!

TOETS JEZELF!

Misschien wel de lastigste! Velen zitten vol jaloezie, angst, bitterheid, negatieve ervaringen uit het verleden, trots en liefdeloosheid.

Mattheüs 7
En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet?

Overweeg eens of je zelf misschien in een dwaalleer gelooft? Misschien is er gebrek aan inzicht? Veel mensen die waarschuwen voor valse profeten, valse gebedsgenezers, valse wonderen, worden geleid door een geestelijke verblinding. De Bijbel leert ons dat God ons wil zegenen. God wil niet dat we ongelukkig of ziek zijn, HIJ heeft een beter plan met ons! Jezus wil ons overvloedig geven:

Mattheüs 6
Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

Iemand die dit kenmerk van God [in de Bijbel] ontdekt en verkondigt, wordt door sommigen spottend een welvaarts-evangelist genoemd, terwijl Jezus duidelijk zegt dat Hij ons overvloedig leven wil geven. Christenen die misleid zijn door een armoede-evangelie en die de leugen geloven dat de goede Christen arm en ellendig is, zullen de Bijbelse Waarheid over voorspoed een dwaalleer noemen.

Toetsen moet, want er zijn helaas valse profeten en er is helaas dwaalleer. Vaak is degene die anderen valse profeten noemt, zelf misleid door een verkeerde religie, leer of theologie. En, niet iedereen bedoelt het verkeerd! Maar, ook goedbedoeld wordt er schade aangericht.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook