VERGEET NIET ALLE VOORDELEN!


Psalm 103
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.


De meeste Christenen geloven wel dat Jezus gestorven is voor hun zonden, en weer opgestaan is uit de dood, maar daar blijft het dan ook meestal bij. Misschien ervaren sommigen wel iets van Gods nabijheid, maar hoe vaak horen we dat God ons wel een behouden thuiskomst, maar geen behouden reis beloofd heeft? Het is waar dat Christenen omwille van het Woord moeten lijden, maar wat niet waar is, is dat God mensen straft met een ziekte of andere ellende. En, de meesten die wel in het lijden geloven, verkondigen het evangelie niet of nauwelijks. Voor hen is dit lijden dus niet eens van toepassing. Het lijden waarover gesproken wordt is vervolging en bespotting vanwege de verkondiging van het evangelie!

Al het andere lijden is door Jezus gedragen. In Psalm 103 lezen we:

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.

In de Engelse King James-vertaling lezen we zelfs:

forget not all his benefits

En wanneer we dit letterlijk vertalen naar het Nederlands komt het er op neer dat we geen van Zijn voordelen zouden mogen vergeten. Psalm 103 beschrijft de voordelen, of de weldaden van Jezus Christus waar wij allen van mogen profiteren:

1.  Al onze zonden zijn vergeven:

Die al uw ongerechtigheid vergeeft

De Bijbel leert ons dat onze zonden vergeven zijn, als wij Jezus aanvaarden als God en Verlosser. De tekst uit Psalm 103 wordt ondersteund door enorm veel Bijbelgedeelten, zoals Jesaja 1:18, Jesaja 43:25, Micha 7:18-19, Lukas 24:46-47, Efeziërs 1:7-8, enz. enz. enz.

2.  We zijn genezen van al onze ziekten:

Die al uw ziekten geneest

Veel Christenen geloven ook wel dat God geneest, maar lang niet iedereen is ervan overtuigd dat God altijd geneest. Het is Zijn Wil dat we gezond zijn. Genezing is dus een onderdeel van het volbrachte en perfecte werk van Jezus Christus. Genezing is voor het aardse leven. In de hemel hebben we geen genezing meer nodig! Ook dit deel uit Psalm 103 wordt ondersteund door enorm veel Bijbelteksten, zoals Psalm 147:3, Matteüs 10:8, Jesaja 53:5, Jeremia 17:14, 1 Petrus 2:24, Jesaja 40:31, 3 Johannes 1:2, enz. enz. Tip: Lees het overzicht Bijbelteksten over genezing op onze site!

3.  We zijn verlost van alle ellende en we ontvangen het beste in alle opzichten:

Die uw leven verlost van het verderf

Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid

Voor deze twee tekstgedeelten geldt in feite hetzelfde! Het is Gods Wil dat het ons goed gaat, en daarom verlost Hij ons van ellende en voorziet Hij ons in alles wat we nodig hebben, en meer! Lees bijvoorbeeld Psalm 91 waarin we lezen dat God ons redt van allerlei gevaren, en dat Hij beschermt, zelfs als velen vallen:

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand - bij u zal het onheil niet komen.

God weet wat we nodig hebben, en Hij geeft het ons ook (Mattheüs 6:32). Ondersteunde teksten zijn bijvoorbeeld Deuteronomium 28:11, Spreuken 10:22, Spreuken 3:2, Jeremia 29:11, Johannes 10:10, 3 Johannes 1:2, enz. enz.

4.  We worden verzadigd en onze jeugd wordt vernieuwd:

Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

Wanneer wij Jezus aanvaarden als God en Verlosser, kunnen we erop rekenen dat we een lang en goed leven ontvangen, voordat we het aardse leven inruilen voor het hemelse leven. Het is Gods Wil dat ons eeuwige leven al op aarde begint. Het is Zijn Wil dat het ons goed gaat. En ook deze tekst uit Psalm 103 wordt weer ondersteund door enorm veel Bijbelgedeelten (in de Bijbel wordt het bereiken van een hoge leeftijd gezien als een zegen van God), zoals Psalmen 91:16, Spreuken 10:27, Johannes 10:10, Spreuken 22:4, enz. enz.

Het is dus Gods Wil dat jij je alle voordelen herinnert waar Jezus met Zijn bloed voor heeft betaald, en dat gaat dus verder dan vergeving van zonden! Alle boven genoemde voordelen zijn stuk voor stuk kostbare geschenken van God aan jou, en jij doet Hem er een groot plezier mee door te genieten van deze geschenken. Je kunt het een beetje vergelijken met een ouder die zijn of haar kind een kado geeft. De ouder geniet, als het kind geniet, maar als het kind ondankbaar is, en het geschenk niet of nauwelijks aanvaardt en er niet van geniet, beleeft de ouder er ook geen plezier aan. Geniet dus van Gods (bovengenoemde) geschenken! Weet dus wie je bent in Christus, en weet wat Gods Wil voor jou is! Wat mensen nodig hebben is een grotere openbaring van en waardering voor Jezus en alles wat Hij voor ons heeft gedaan! In Hosea 4 klaagde God:

Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Wees dus niet zonder kennis! Richt je op de kennis van Jezus, Zijn persoon, Zijn liefde en Zijn volbrachte werk. Sta niet toe dat jouw onwetendheid je nog meer van Zijn voordelen berooft. Ontdek vandaag nog alles over jouw rechten en voordelen in Christus. Dus wat je ook doet, vergeet niet één van de voordelen van het volbrachte werk van Jezus Christus! Lees regelmatig in de Bijbel (bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze op je werk of op school). Luister of kijk naar preken (bijvoorbeeld via internet), ga naar een Bijbel-getrouwe kerk. Je kunt niet leven als je stopt met ademen. Op dezelfde manier kun je niet leven zonder Gods Woord, omdat het juist de adem van God is die je leven en gezondheid schenkt! Vergeet niet één van Zijn weldaden!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook