WAAROM IS JEZUS GESTORVEN AAN HET KRUIS?


2 Korinthe 5
Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem..


God schiep de aarde en de mens perfect. Maar toen Adam en Eva ongehoorzaam waren aan Gods gebod, moest Hij hen straffen. Een rechter die wetsovertreders zomaar vrijuit laat gaan is geen goede rechter. Op eenzelfde manier zou dit een heilige God onrechtvaardig maken. In Romeinen 6 lezen we:

Want het loon van de zonde is de dood.

Zelfs goede daden kunnen de dingen die we tegenover God verkeerd hebben gedaan niet ongedaan maken. Zo kan bijvoorbeeld een moordenaar zijn straf niet ontlopen door iets goeds te doen. Sinds de zondeval van Adam is geen enkel mens volledig gehoorzaam geweest aan God, zoals we in Romeinen 3 lezen:

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God

Zonden zijn niet alleen de ernstige zaken zoals moord of het misbruik van kinderen, maar ook kleine zaken als liegen, jaloezie, liefde voor geld of het haten van je vijanden is al een zonde. Door deze zonden verdient iedereen de dood: een eeuwige afscheiding van God in de hel. Toen God Adam en Eva uit de hof van Eden verbande, liet Hij hen niet zonder hoop achter. God beloofde dat Hij een zondeloos Offer zou sturen om de straf op zich te nemen die zij verdienden. Tot dat moment moest men onschuldige lammeren offeren als een plaatsvervanging voor hun eigen straf. Met het offeren van een dier werd erkend dat de zonde de dood vereist. Tevens bevestigde men zo het toekomstige Offer van God dat de straf uiteindelijk zou dragen. En dit is de reden dat Jezus moest sterven aan het Kruis.

Door Jezus naar de aarde te sturen vervulde God Zijn belofte dat Hij een Verlosser zou sturen. Jezus was en is zondeloos. God offerde Jezus dus op als een perfecte Plaatsvervanger. Hij nam de straf op Zich die wij voor onze zonden verdienen: de dood. In 2 Korinthe 5 lezen we:

Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

Aan het kruis vonden verschillende wonderen plaats

Waarom moest het lichaam van Jezus (dat nooit ziekte had gekend!) zo vreselijk verminkt worden? Zo verschrikkelijk dat de mensen HEM niet meer konden herkennen? Waarom moest Jezus zo verschrikkelijk lijden dat de mensen het niet langer konden aanzien? Velen kennen de film The Passion. Deze film geeft slechts een klein inkijkje in het vreselijke lijden. Had Jezus niet "gewoon" kunnen sterven? Als dit zo was, had God Jezus nooit zo laten lijden. Wat is dan de zin van dit lijden?

De verminking (het gebroken zijn) van Jezus' lichaam heeft een diepe betekenis. Zoals Jezus zonder zonde onze zonden op Zich nam, zo heeft Jezus zonder ziekte onze ziekten op Zich genomen. In elke geselslag - die zijn volmaakte lichaam verscheurde - nam Jezus elke verwoestende en ongeneeslijke ziekte op Zich. HIJ werd zo "vertrouwd" met onze ziekte.

Jesaja 53:3 Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand, voor wie men het gelaat verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht

Er is geen enkele ziekte die Jezus niet tijdens de vernietigende geselslagen in Zijn lichaam heeft gedragen. Daarom lezen we in de Bijbel dat wij op Jezus gericht moeten zijn:

In zijn eigen lichaam heeft Hij onze zonden op het kruishout gedragen, opdat wij afsterven aan de zonden en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen bent u genezen

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

Zoals Jezus in Gethsemané de beker (die gevuld was met onze zonden) leegdronk, zo heeft Jezus bij iedere geseling onze ziekten op Zich genomen. "In zijn striemen is ons genezing geworden", lezen we in Jesaja. In Jezus' onmenselijke verminking ligt onze bovennatuurlijke genezing! Andere wonderen die plaatsvonden aan het kruis zijn in de eerste plaats het wonder van vergeving, maar ook van reiniging, verlossing, verzoening, bevrijding en de wedergeboorte!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook