WAAR KWAM AL DAT WATER VANDAAN TIJDENS DE ZONDVLOED?


Genesis 7
En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden.


De zondvloed wordt in de Bijbel (Genesis 6 - Genesis 8) beschreven. Overigens komt de zondvloed niet slechts in de Bijbel voor. In verschillende culturen zijn soortgelijke verhalen bekend, wat er toch op duidt dat er daadwerkelijk een grote vloed, de zondvloed, geweest is!

De zondvloed beschrijft geen lokale vloed, of een grote overstroming. De Bijbel is duidelijk: "En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den ganse hemel zijn, bedekt werden" (Genesis 7:19). Critici stellen al snel de vraag: "Waar kwam al dat water vandaan?" (Overigens, diezelfde critici vinden het zeer logisch dat miljarden jaren geleden niks is geexplodeerd (Big Bang theorie), waaruit in miljoenen jaren sterren en planeten ontstonden. Een van die planeten was de aarde, waar het miljoenen jaren regende, om vervolgens spontaan leven voort te brengen, dat evolueerde tot de mens, en hebben geen antwoord op veel gestelde vragen (eerste wet van de thermodynamica en wet van behoud van moment zijn in tegenstrijd met de gangbare theorieën, om slechts twee voorbeelden te geven!). Daarom proberen wij het juiste voorbeeld te geven door kritische vragen wel te beantwoorden!

Terug naar de vraag: Zondvloed. Waar kwam al dat water vandaan?

Er zijn diverse verklaringen, we geven er één:

In Genesis 7:11 lezen we:

"In het zeshonderdste jaar des levens van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag der maand, op dezen zelfden dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken, en de sluizen des hemels geopend".

Als we Genesis 1:7 beschouwen ("En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. ") mogen we concluderen dat er water boven het uitspansel, ofwel water boven de aarde was. Hierop is de zgn. Canopy-theorie gebaseerd. Wij beweren niet dat dit de waarheid is, de Waarheid lezen we in de Bijbel. We beweren slechts dat deze theorie een mogelijke verklaring biedt voor de hoeveelheid water die nodig was om de hele aarde te bedekken!

De Canopy-theorie

Voor de zondvloed was er nog een laag van water / ijs, boven de huidige atmosfeer. Tegenwoordig zijn de lagen duidelijk te onderscheiden. Tijdens de zondvloed kwam deze laag naar beneden. Dit is een verklaring voor de hoeveelheid water die nodig was om gedurende de zondvloed de hele aarde onder water te krijgen! De ijsmantel werd op zijn plaats gehouden door het magnetisch veld van de aarde. Superkoud ijs is nl. magnetisch (Meissner-effect: Het Meissner-effect is de totale afstoting van een magnetisch veld door een supergeleider onder de kritische temperatuur. Anders gezegd, de supergeleider heeft dan geen magnetische flux meer. Als gevolg hiervan is een interessant verschijnsel waar te nemen. Een permanent magneetje blijft zweven boven de supergeleider).

Theorie: De ijsmantel diende als bescherming tegen bijvoorbeeld uv-straling, en is daarmee een verklaring waarom mensen 900 jaar oud werden!

Er zijn aanwijzingen dat er inderdaad water boven de atmosfeer was: Er worden zeer grote hoeveelheden water tussen sterren aangetroffen!

Vind je de Canopy-theorie een sprookje? Vind je het aannemelijker dat de mens ontstaan is uit een of ander macromolecuul doordat water op een steen drupte (ofwel we zijn van een steen afkomstig). Vind je het veel waarschijnlijker dat miljarden jaren geleden niks ontplofte en dat uit dit niks een oneindig zware punt spontaan ging ronddraaien, zich niks aantrok van de wet van behoud van moment en de eerste wet van de thermodynamica negeerde, om uiteindelijk te evolueren tot sterrenstelsels en planeten? Mail ons dan de harde bewijzen voor dit onwaarschijnlijke sprookje, en mail ons tevens de harde bewijzen tegen de Canopy-theorie en de zondvloed!

De critici

Critici hebben uitgerekend hoeveel water er momenteel op aarde is. Algemeen aangenomen wordt dat de totale watervoorraad op aarde ongeveer 1400 miljoen km³ bedraagt. Om het visueel te maken, gebruiken wetenschappers onderstaande afbeelding. Dat deze afbeelding misleidend is (optisch bedrog!) zullen we uitleggen!Het kleine blauwe bolletje komt overeen met deze 1400 miljoen km³ t.o.v. de aarde. En nu wordt te gemakkelijk geconcludeerd:

Er is te weinig water om de aarde te voorzien van een laag water die de hele aarde bedekt, zoals in Genesis beschreven wordt.

Waarom klopt deze conclusie niet?

Wetenschappers vermoedden al jaren dat in een rotsachtige laag van de aardmantel - ook wel overgangszone genoemd - water gevangen zit. Onderzoekers van de universiteit van Nieuw-Mexico hebben bewijs gevonden dat dat inderdaad zo is. Ze ontdekten op zo'n 640 kilometer onder het oppervlak van Noord-Amerika flinke hoeveelheden magma, een aanwijzing dat op deze diepte ook water te vinden is. De ontdekking suggereert dat platentektoniek ervoor kan zorgen dat water afkomstig van het oppervlak van de aarde naar deze extreme diepte wordt gevoerd en uiteindelijk resulteert in het gedeeltelijk smelten van gesteenten diep in de mantel. "Wanneer een gesteente met veel water uit de overgangszone naar de binnenmantel verplaatst wordt dan moet het zijn water kwijtraken, dus smelt het gesteente een beetje," vertelt onderzoeker Brandon Schmandt. "Zodra het water vrijkomt, komt een groot deel ervan waarschijnlijk vast te zitten in de overgangszone," voegt onderzoeker Steve Jacobsen toe.

Het missende water

"Geologische processen aan het oppervlak van de aarde, zoals aardbevingen en uitbarstende vulkanen, vertellen iets over wat er diep in de aarde gaande is. Dit wijst op een watercyclus waarin de gehele aarde een rol speelt en dat bewijs kan de grote hoeveelheid vloeibaar water aan het oppervlak van onze leefbare planeet helpen verklaren. Wetenschappers zijn al decennia lang naar dit missende water op grote diepte op zoek."

Oceanen vol water

Waarschijnlijk gaat het om een hele grote hoeveelheid water. Als slechts één procent van het gewicht van de gesteenten in de overgangszone water is, zou er al drie keer meer water te vinden zijn dan in alle aardse oceanen bij elkaar.

Ofwel, de eerder veronderstelde 1400 miljoen km³ is een veel te krappe schatting. Waarschijnlijk is de hoeveelheid, wanneer we het water in de overgangszone meetellen 5390 miljoen km³, en waarschijnlijk nog (veel!) meer. Ofwel minimaal drie tot vier keer het kleine blauwe bolletje uit de bovenstaande afbeelding. Immers: In de overgangszone zou er al drie keer meer water te vinden zijn dan in alle aardse oceanen bij elkaar. Aangezien meer dan 95% van de door Jinny genoemde waterhoeveelheid zich in de oceanen bevindt, betekent dit dat er nog 3 x 0,95 x 1400 = 3990 miljoen km³ water in deze lagen aanwezig is. En, 1400 + 3990 = 5390 miljoen km³.

Oppervlakte aarde: 510.072.000 km² (510 miljoen km²)
Hoeveelheid water: Minimaal 5390 miljoen km³.
En dat is genoeg voor ongeveer 5390 / 510 = 10,5 km water, ofwel om de hele aarde te bedekken!

Conclusie

Er is meer dan genoeg water aanwezig om de Bijbelse Waarheid te ondersteunen! Critici gebruiken misleidende afbeeldingen (optisch bedrog!) om de onwetende lezer te misleiden!

De Ark van Noach en de zondvloed worden in de Bijbel beschreven.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook