WAT TE DOEN ALS GEBED NIET BEANTWOORD LIJKT TE WORDEN?


1 Johannes 5
En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Wat moet je doen als jouw gebeden niet beantwoord lijken te worden, met de nadruk op 'lijken'. De waarheid is, dat God altijd, maar dan ook altijd, ieder gebed verhoort dat in geloof naar Zijn Woord is gebeden. In 1 Johannes 5 lezen we immers:

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

En in Mattheüs 7:

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.

God verhoort altijd onze gebeden, maar soms (vaak?) lijkt het alsof ze niet verhoord worden. Toch is het een feit dat mensen iets vragen, dat goed is en niet tegen Gods Wil, zonder een antwoord lijken te ontvangen. Gods Woord zegt we moeten vragen en dat ons gegeven zal worden, maar onze ervaring zegt dat we vroegen en het werd ons niet gegeven. Wat is nu waar? Het antwoord komt misschien als een verrassing voor je, maar de waarheid is waarschijnlijk dat het allebei waar is. De meeste mensen denken: 'De Bijbel zegt dat Hij zal antwoorden en ik zie dat het niet gebeurt.' Volgens Johannes 4 is God Geest en zij die Hem aanbidden moeten aanbidden in Geest en Waarheid. God werkt dus in het geestelijke gebied om onze gebeden te verhoren, maar er is geloof nodig aan onze kant om dat te manifesteren. Geloof is wat nodig is om dingen uit de geestelijke wereld te halen en over te plaatsen naar de fysieke wereld. In Hebreeën 11 lezen we:

Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

Er staat niet dat geloof het bewijs is van dingen die niet bestaan, maar van dingen die niet gezien worden in de fysieke wereld, maar wel in de onzichtbare geestelijke wereld. Geloof reikt binnen in het geestelijke gebied en trekt deze dingen naar de fysieke wereld. Het is net als een radiosignaal. Radio- en televisiestations zenden voortdurend uit. Je kunt in een ruimte zijn waar je die signalen niet kunt horen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Je moet de radio aanzetten en afstemmen op de frequentie die je wilt horen. Dan trekt de radio die signalen uit het gebied dat jij niet kunt waarnemen en transformeert ze naar het bereik dat jij ze kunt horen met je menselijk oor. God beantwoordt onze gebeden op een gelijksoortige manier. Hij geeft dingen in het geestelijke gebied en door geloof moet jij uitreiken en ze naar de fysieke wereld brengen. De fysieke en de geestelijke wereld bewegen parallel aan elkaar. God beweegt en antwoordt jouw gebed, maar je zult het nooit zien manifesteren in het fysieke, tenzij jij jouw geloof de kloof laat overbruggen tussen het ongeziene geestelijke gebied en de fysieke wereld waarin wij leven.

Daniël, een man van God, bad en vroeg God om hem een openbaring te geven. God zond een engel (zie Daniël 9), Gabriël om aan Daniël te verschijnen en antwoord op zijn gebed te geven:

Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei: Daniël, nu ben ik eropuit gegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen, want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen.

Het punt is nu dat Gabriël zei dat bij het begín van Daniëls gebed het bevel van God uitging om Zijn antwoord te geven. Als je leest hoe lang het duurde voor het antwoord kwam, duurde dat ongeveer drie minuten, een tijdvertraging van drie minuten tussen Gods bevel en de fysiek manifestatie. Wij hebben nogal wat vooroordelen, dat als God echt God is en iets Zijn wil is, de dingen maar in één vingerknip gebeuren, maar zo is het niet. In dit voorbeeld gaf God het bevel en duurde het drie minuten voor Gabriël de afstand overbrugde. Er verliep dus tijd tussen het moment dat God het bevel gaf en de manifestatie. Als dat nu de langste duur is dat we geloof zouden moeten hebben voor antwoord op een gebed, dan zouden de meesten van ons het wel volhouden. Maar dat is niet altijd het geval.

In Daniël 10 zien we dezelfde persoon een ander gebed bidden, en deze keer duurde het drie weken voor het antwoord kwam. Vele mensen vragen zich af 'waarom verhoorde God één van Daniëls gebeden binnen drie minuten en het volgende gebed pas na drie weken?' In Daniël 10 lezen we:

Hij zei tegen mij: Daniël, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nú ben ik tot u gezonden. Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij: Wees niet bevreesd, Daniël, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegde om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord, en omwille van uw woorden ben ik gekomen.

Dit laat zien dat God de boodschapper al op de éérste dag van Daniëls gebed had geboden. Het duurde echter drie weken voor het antwoord zich manifesteerde, maar God is betrouwbaar. De Bijbel zegt dat Hij dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid (Hebreeën 13).

Als je de hoofdstukken 9 en 10 met elkaar in verband brengt, zien we dus dat God beide gebeden direct verhoorde. Echter, voor het eerste gebed duurde de manifestatie drie minuten en voor tweede gebed drie weken, maar het verschil lag niet bij God. God verhoort onze gebeden, maar er zijn allerlei redenen waarom er tijd tussen de verhoring en het zichtbare antwoord zit! Je moet geloven; geloof moet uitreiken in het geestelijke gebied en het antwoord overbrengen naar het fysieke gebied. Daarom is geloof één van de meest kritieke ingrediënten.

Tevens lezen we in Daniël 10:

De vorst van het koninkrijk Perzië stond eenentwintig dagen tegenover mij, maar zie, Michaël, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië.

Het gaat hier niet over een fysiek persoon, maar over een demonische hindernis. Satan is ook een variabele in dit proces. Soms verhoort God ons gebed, maar belemmert satan de manifestatie door andere mensen. Bijvoorbeeld als jij gelooft voor financiën, zal God jou niet persoonlijk geld geven. Hij gaat geen euro's bijdrukken. Hij zal geen geld scheppen dat uit de hemel neerdwarrelt en in jouw zak stoppen. Lukas 6 maakt ons duidelijk dat God zal bewegen en jouw gebed zal verhoren, maar het antwoord door andere mensen heen komt. Sommige mensen zijn door hebzucht gebonden en als zij boos zijn op jou, of je doet dingen waar zij zich aan storen, kan satan de manifestatie van jouw gebed door hen heen belemmeren. Als je bidt, vooral voor financiën, moet je beseffen dat mensen betrokken zijn bij jouw financiële wonder en dat jij misschien wel voor hen moet bidden:

Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.

God is betrouwbaar. Hij is nog nooit tekort geschoten om een gebed te verhoren dat op Zijn Woord was gebaseerd en in geloof is gebeden. Hij geeft altijd, maar het kan zijn dat jij de manifestatie niet ziet omdat er andere factoren een rol spelen.

Belemmerende factoren

1.  Volgens Mattheüs 7 kunnen we van God verwachten te ontvangen als we vragen, verwachten te vinden als we God zoeken en te verwachten dat Hij opendoet als we kloppen:

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?

Ofwel: bid met de verwachting te ontvangen, antwoorden te krijgen op vragen en een oplossing te vinden voor evt problemen!

2.  Volgens Jakobus 4 ontvangen mensen niet:

Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uit uw hartstochten, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.

Samengevat: mensen ontvangen niet, omdat ze niet bidden. Mensen ontvangen niet, omdat ze verkeerd bidden, uit bijvoorbeeld totale zelfzucht. Lees de Bijbel en bid vol verwachting. Dank God voor alles wat je ontvangt!

3.  In 1 Petrus 3 lezen we iets opvallends:

Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; u bent immers ook mede-erfgenamen met haar van de genade van het leven; opdat uw gebeden niet verhinderd worden.

Geen mens is perfect. Een Christen mag onder alle omstandigheden belijden dat hij of zij de gerechtigheid Gods in Christus is. Echter, Petrus geeft een waarschuwing! Als jij je vrouw slecht behandelt, zullen je gebeden belemmerd worden!

4.  1 Johannes 5 geeft de sleutel tot gebedsverhoring:

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen.

Ofwel: vraag tijdens een gebed naar Gods Wil!

5.  Markus 11 leert ons te geloven dat we ontvangen. Dan zullen we hebben:

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

6.  De Bijbel leert ons dat Gods Woord medicijn voor ons lichaam is (Spreuken 4). Lees dus regelmatig in de Bijbel, blijf jezelf voeden met Gods Woord!


Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook