WAT KUNNEN WE VAN PAULUS LEREN?
(DOORN IN HET VLEES)Paulus was een man Gods. Hij heeft een groot deel van het Nieuwe Testament geschreven. Paulus beschikte over een enorme hoeveelheid kennis en wijsheid. Toch was Paulus een gewoon mens, zoals jij en ik. Paulus is niet Jezus. Paulus was niet zondeloos. Paulus maakte fouten. We kunnen veel leren van Paulus, van zijn wijsheid en kennis, maar ook van zijn fouten! Nu zullen veel mensen boos of geërgerd zijn of worden, omdat Paulus een "groot man Gods" was en omdat velen geleerd hebben dat Paulus een ziekte zou hebben en dat God besloten zou hebben Paulus niet te genezen. Dat het net een beetje anders was, leggen we uit in dit artikel.

De Bijbel spreekt over een doorn in het vlees bij Paulus, in 2 Korinthe 12:

En opdat ik mij door het allesovertreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen.

Dat hier geen sprake was van een ziekte hebben we in een ander artikel uitgelegd. Dat Paulus hinder ondervond is wel duidelijk. We lezen immers in hetzelfde hoofdstuk dat Paulus smeekt:

Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan.

Paulus spreekt God dus aan over zijn probleem, en God antwoordt:

Maar Hij heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.

Paulus moest het dus doen met Gods genade. Wanneer we deze zin in de Engelse vertaling lezen, valt op dat genade hier met "grace" wordt vertaald. Soms wordt genade vertaald met "grace", soms met "mercy". Wanneer we "mercy" ontvangen, wordt een straf die we verdiend hebben kwijtgescholden. Bij "grace" ontvangen we juist iets positiefs, dat we niet verdienen. Er is dus sprake van "mercy" wanneer we - door het offer van Christus - de hel ontlopen, maar er is sprake van "grace" als we zegeningen ontvangen op welk gebied dan ook. Gods antwoord (Mijn genade is voor u genoeg) betekent dus niet, dat God de duivel zijn gang liet gaan! In feite gaf God Paulus zoveel genade(gaven) en zoveel kracht en autoriteit, dat hij door de Heilige Geest weerstand kon bieden aan de duivel.

Paulus werd lastig gevallen door een demon. Paulus wilde dat de demon vertrok, hij smeekte God dat de demon zou vertrekken. Een demon is een gevallen engel, die, onder leiding van satan, erop uit is mensen te vernietigen. Als we een demon nu eens vergelijken met een wild vals dier, dan zouden we, wanneer we zo'n beest treffen, niet aan iemand vragen of het beest alsjeblieft weg wil gaan. We willen vluchten voor een dergelijk beest, we vechten tegen het beest, of we doden het misschien zelfs. Paulus deed dat niet. Hij smeekte God. Hij sprak tegen God over zijn probleem. Hij sprak niet tegen de demon. Maakte Paulus hier een fout? Was dat de reden dat de demon niet vertrok? Laten we eens lezen wat Jezus zegt over de problemen in ons leven, in bijvoorbeeld Markus 11:

Want, voorwaar, Ik zeg u: wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt.

Jezus zegt dus niet dat we een groot geloof moeten hebben. Hij zegt ook niet dat we aan allerlei rituelen moeten doen, of dat we ons aan allerlei regels moeten houden. Jezus zegt dat we tegen de berg moeten spreken, niet twijfelen in ons hart, en dat we moeten geloven dat wat wij zeggen ook daadwerkelijk gebeurt! Waarom het gebeurt is Gods genade! Zou God Paulus duidelijk willen maken dat hij genoeg had aan Gods genade? En, aangezien de woorden van Jezus waar zijn, weten we zeker dat de demon zou zijn vertrokken wanneer Paulus de demon had bevolen te vertrekken.

Door het perfecte werk van Jezus aan het Kruis hebben wij de macht ontvangen te heersen. Velen geloven het niet, velen wachten af tot God iets doet, velen bidden en smeken tot God of Hij iets wil doen. Nu is er niks verkeerds aan tot God te bidden, troost bij Hem te zoeken, zaken met Hem te bespreken, iets aan Hem te vragen, maar, dat neemt niet weg dat wij de macht ontvangen hebben om te regeren. Laten we daartoe Romeinen 5 eens lezen:

Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

In feite staat hier precies wat God tegen Paulus zei (Mijn genade is voor u genoeg). Iedere gelovige heeft de overvloed van de genade en de gave van gerechtigheid ontvangen, en dat betekent dus dat wij in het leven zullen regeren door Jezus Christus.

Wat had Paulus dus moeten doen?

Paulus smeekte God, maar misschien is het een verkeerd gebed geweest! Paulus was een man Gods, een man met veel wijsheid en kennis, maar m.b.t. de demon besefte hij (mogelijk) onvoldoende dat hij de overvloed van de genade en de gave van gerechtigheid ontvangen had. Paulus besefte onvoldoende dat hij de demon moest aanspreken, moest bevelen te vertrekken, en dat kunnen wij dus leren! Dat Paulus over de kennis beschikte was wel duidelijk! Immers Paulus wist wel degelijk dat hij in een geestelijke strijd stond met demonische machten tegenover zich (zoals in Athene, Rome, Jeruzalem en ook bij de vrouw met een waarzeggende geest die hij beval de vrouw te verlaten). Als er eentje inzicht hierover had was het Paulus! Paulus beschikte dus over de benodigde kennis en het inzicht, hoe op te treden tegen deze machten en demonen van het rijk der duisternis. Wat we hier in feite zien is een bekend verschijnsel. Een hedendaagse evangelist, die vaak en veel voor zieken bidt, demonen uitdrijft, kampte eens met een ongemakje, waardoor hij moeilijk kon lopen. Zijn vrouw vermaande hem, en maakte hem duidelijk hetzelfde toe te passen wat hij ook bij anderen deed: het probleem aanspreken. De evangelist had hier duidelijk moeite mee. Pas tijdens een dienst, waar hij krampachtig zijn pijn probeerde te verbergen, werd hij aangesproken door de aanwezigen. Op dat moment werd de evangelist verlost van de pijn. Het was een wijze les. Het is zeker niet uitgesloten dat Paulus zich in een dergelijke situatie bevond. Overigens is het ook niet duidelijk wat er later met de doorn in het vlees gebeurde. Of Paulus hier zijn hele leven mee geworsteld heeft, maakt de Bijbel niet duidelijk.

Verder uitgediept: God geeft je geen doorn in je vlees!

Veel gelovigen gebruiken (misbruiken?) Paulus' doorn in het vlees als een Bijbels argument om te bewijzen" dat God niet altijd geneest. Paulus werd niet verlost van zijn doorn in het vlees, hij moest er maar mee leren leven. En juist op die manier gebruikte God hem op een geweldige manier. "Als Paulus niet genezen werd, waarom klagen wij dan nog als we ziek zijn? Het komt toch allemaal uit Gods Vaderlijke hand?" We zullen uitleggen dat deze gedachtengang niet klopt. We hebben al gezien dat de doorn geen ziekte was, maar een engel van satan. God stuurt geen ziekte, Hij maakt ons ook niet arm en God geeft de duivel ook geen recht om ons aan te vallen. God is een liefdevolle Vader, Die uitsluitend het goede in ons leven wil! De duivel kwam om te stelen, te slachten en te verderven, maar Jezus is gekomen zodat wij leven in overvloed hebben! Jezus is onze God, Verlosser, Geneesheer en Beste Vriend! Het werk aan het kruis was perfect!

Hoe zit het dan met Paulus? God genas hem toch ook niet?

Deze vraag blijft gesteld worden. En, voor zover mogelijk, proberen we weer af te rekenen met de misvatting dat die doorn een ziekte was. In 2 Korinthe 11 beschrijft Paulus uitvoerig de vervolgingen die hij heeft ondergaan. Daarna schrijft Paulus over visioenen en openbaringen, en daarna heeft hij het over iemand die hij kent, die geweldige openbaringen van God kreeg (schrijft Paulus hier over zichzelf?). Paulus was één van de krachtigste apostelen. In feite was de duivel doodsbang voor Paulus, en probeerde hij er alles aan te doen om zijn prediking te dwarsbomen en te stoppen. Voor dit doel had satan zelfs een speciale macht aangesteld, een demon die zoveel mogelijk mensen tegen Paulus opstookte. En dat was dus de doorn in het vlees! God heeft deze demon niet gestuurd! God zal nooit de duivel gebruiken om jou te straffen! Sommigen vergelijken het met de situatie van Job, waar God de duivel toeliet om Job alles af te nemen, maar besef dat Job niet onder het Nieuwe Verbond leefde! Dus wees niet bevreesd: Jezus heeft ons bevrijd van de vloek van de wet en uit de heerschappij van satan. God straft ons niet met ziektes en ellende!

Paulus werd dus door een demon lastig gevallen, maar Paulus werd daarom niet ziek. Deze demon stookte Paulus' tegenstanders op, en die bezorgden Paulus kwellingen, gevangenschap, stokslagen en zelfs steniging. De duivel wilde niet, dat Paulus' openbaringen (die hij door de Heilige Geest had ontvangen), bekend zouden worden en hij deed er alles aan om dit te stoppen!

Bidden tot God is prima, maar smeken en klagen over je probleem biedt geen oplossing. Gods genade is genoeg om te regeren in het leven, om te spreken tegen onze problemen. Spreek dus niet alleen tegen God over je probleem, maar spreek vooral tegen je problemen over God! Regeer in het leven door Jezus Christus!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook