WELVAARTSEVANGELIE


Johannes 10
Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

Het zgn. welvaartsevangelie (ook wel succesevangelie of succes-Christendom genoemd) duidt een Christelijke leer aan die een grote mate van materiële rijkdom en gezondheid in dit leven belooft aan wie gelooft. De term wordt in Nederland voornamelijk in negatieve zin door tegenstanders van het idee gebruikt (Bron: Wikipedia).

Tegenstanders stellen dat de Bijbel ons leert in eenvoud te leven. Christenen moeten daarom tevreden zijn als ze onderhoud en onderdak hebben. Volgens de tegenstanders ontstaan hebzucht en geldzucht en bestaat het risico dat mammon het doel wordt. Is deze kritiek terecht?

Laten we eerst eens de Bijbel erop naslaan! In Maleachi 3 lezen we:

Brengt al de tienden in het schathuis, opdat er spijze zij in Mijn huis; en beproeft Mij nu daarin, zegt de HEERE der heirscharen, of Ik u dan niet opendoen zal de vensteren des hemels, en u zegen afgieten, zodat er geen schuren genoeg wezen zullen.

En in 2 Kronieken 7:

Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende; En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen. Nu zullen Mijn ogen open zijn, en Mijn oren opmerkende op het gebed dezer plaats.

God vraagt ons HEM op de proef te stellen. Wanneer wij onze tienden geven, zal HIJ de vensters van de hemel voor ons openen. "Oude Testament" of "niet op onze samenleving van toepassing", beweren de tegenstanders. Misschien is dat zo. Maar, wat zeggen de teksten over de aard van God? God is een God van Liefde, die wil geven! Maar, tegelijk wil God dat wij HEM gehoorzamen. Zal God in de huidige tijd niet meer willen geven? Het is overduidelijk dat Europa onder een financieel oordeel ligt! Waarom?! Genoemde teksten beschrijven een open hemel. De bediening van Jezus vond eveneens plaats onder een open hemel. We zullen alleen dan de wonderen van Jezus zien, als we onder een open hemel leven! De wonderen zijn voor iedereen beschikbaar! Wanneer we de profetieën beschouwen, valt het direct op dat Jezus zal terugkeren door een geopende hemel. Jezus Zelf heeft gezegd, dat we grotere wonderen en tekenen zouden doen, dan Hij heeft gedaan, waardoor de Vader verheerlijkt zou worden door de Zoon, dat lezen we o.a. in Johannes 14:

Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

Statistieken tonen aan dat 80% van de Christenen (wereldwijd) niet of heel weinig geeft. Ofwel, de kerk heeft slechts 20% van het potentiële budget! Melchizedek ontving de tienden in het Oude Testament (zie Genesis 14). Jezus ontvangt de tienden in het Nieuwe Verbond. Sommigen beweren dat het geven van tienden "Oud Testamentisch" is, anderen noemen het "wettisch" en weer anderen zeggen "In het Nieuwe Testament gaven ze alles" (maar degenen die dat zeggen geven vaak niks!).

En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn; en hij was een priester des allerhoogsten Gods. En hij zegende hem, en zeide: Gezegend zij Abram Gode, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En gezegend zij de allerhoogste God, Die uw vijanden in uw hand geleverd heeft! En hij gaf hem de tiende van alles.

Abraham werd gezegend. Abraham was zeer rijk en welvarend. In Hebreeën 7 lezen we dat de priesterorde van Melchizedek een typebeeld is voor de priesterorde van Christus, die eeuwig is! En hoeveel te meer behoren wij het voorbeeld van Abraham te volgen en de eeuwige priester Jezus zelf te eren en te danken met onze tienden vandaag?

Als Christenen hun tienden geven, zal er opwekking uitbreken. De aanbidding zal naar een hoger niveau stijgen. Dit is gebeurd in kerken in de V.S, Canada, (Zuid) Afrika, waar de meest verbazingwekkende wonderen gebeuren. Niet alleen worden mensen individueel gezegend, maar stijgt ook het inkomen van de kerk dramatisch. God wil ons zegenen! De Bijbel is daar overduidelijk in:

Johannes 10
De dief komt niet, dan opdat hij stele, en slachte, en verderve; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.

1 Timotheüs 6
Beveel den rijken in deze tegenwoordige wereld, dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid des rijkdoms, maar op den levenden God, Die ons alle dingen rijkelijk verleent, om te genieten;

Maleachi 3

En Ik zal om uwentwil den opeter schelden, dat hij u de vrucht des lands niet verderve; en de wijnstok op het veld zal u geen misdracht voortbrengen, zegt de HEERE der heirscharen. En alle heidenen zullen u gelukzalig noemen; want gijlieden zult een lustig land zijn, zegt de HEERE der heirscharen.

De naam Maleachi betekent "Mijn bode", ofwel Gods Boodschapbrenger, en zijn woord is een boodschap voor toen, maar ook voor de eindtijd!

De eerste twee verzen van Maleachi 3 duiden er overduidelijk op dat het niet om die tijd ging:

Ziet, Ik zende Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere, Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel des verbonds, aan Denwelken gij lust hebt; ziet, Hij komt, zegt de HEERE der heirscharen. Maar wie zal den dag Zijner toekomst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als het vuur van een goudsmid, en als zeep der vollers.

Het gaat hier over Jezus, die naar de tempel komt, niet een tempel van steen, maar de tempel van de Heilige Geest, de Christenen!

In de verzen 4 en 5 lezen we vervolgens:

Dan zal het spijsoffer van Juda en Jeruzalem den HEERE zoet wezen, als in de oude dagen, en als in de vorige jaren. En Ik zal tot ulieden ten oordeel naderen; en Ik zal een snel Getuige zijn tegen de tovenaars, en tegen de overspelers, en tegen degenen, die valselijk zweren, en tegen degenen, die het loon des dagloners met geweld inhouden, die de weduwe, en den wees, en den vreemdeling het recht verkeren, en Mij niet vrezen, zegt de HEERE der heirscharen.

Na deze profetie duurde het nog 400 jaar, voordat Jezus geboren werd. Het was de laatste profetie uit het Oude Testament en daardoor relevant voor het Nieuwe Testament! In Genesis sprak God over het geven van tienden en herinnert Hij ons aan hetzelfde in Maleachi, het laatste boek uit het Oude Testament! Jezus bevestigde het geven van tienden, maar waarschuwde dat naast het geven van tienden onze huizen rein moeten zijn!

In vers 8 lezen we dat God vaststelt dat Zijn volk Hem berooft, en door deze beroving roept een volk een vloek (een vervloeking is iets wat zegening tegenhoudt) over zichzelf uit!

Zal een mens God beroven? Maar gij berooft Mij, en zegt: Waarin beroven wij U? In de tienden en het hefoffer.

Als de vensters van de hemel opengaan, komen vele zegeningen tegelijk vrij. Dan gebeuren er veel wonderen. Wie God berooft, kan niet gezegend worden.

Er is dus wel degelijk sprake van welvaart!

Evangelie komt van het Griekse woord euangelion, dat 'goede boodschap' betekent. En, deze goede boodschap brengt welvaart, maar slechts door JEZUS CHRISTUS. In Mattheüs 6 leert de Bijbel ons dat wij ons geen zorgen hoeven te maken, dat God ons in overvloed wil zegenen en wil geven:

Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de lelien des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet; En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat heden is, en morgen in den oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.

God weet wat wij nodig hebben. HIJ kent onze wensen! Wanneer wij gehoorzaam zijn, geloof en vertrouwen hebben, zal God de vensters van de hemelen voor ons openenen! En, DAT IS WELVAART! En, die welvaart kan soms zo enorm zijn, dat anderen het als overdreven rijkdom betitelen. En, het is zeker waar dat geldzucht een drijfveer is voor velen om zo rijk mogelijk te worden. Echter, ook hier is de Bijbel zeer duidelijk, zoals in Spreuken 28:

Een gans getrouw man zal veelvoudig zijn in zegeningen; maar die haastig is, om rijk te worden, zal niet onschuldig wezen.

Wees trouw en gehoorzaam, streef niet naar rijkdom, maar zoek Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden, niet in de eerste plaats omdat we rijk en welvarend willen zijn, maar omdat we HEM willen leren kennen en willen dienen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook