WETENSCHAP BEWIJST DE BIJBEL


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


Toen het Oude Testament geschreven werd, begreep niemand iets van de cyclus van water. Echter, de Bijbel beschreef deze cyclus al! In Job 36 staat geschreven:


Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten; Welke de wolken uitgieten, en over den mens overvloediglijk afdruipen.


Er zijn drie stadia van de watercyclus: Verdamping, condensatie, neerslag. De watercyclus was tot de 16e eeuw niet bekend. De Franse hydroloog Pierre Perrault en Edme Mariotte ontdekten in de 17e eeuw de watercyclus.

Ruim voor onze jaartelling beschreef de Bijbel al het inwendige van de aarde. In Job 28 staat geschreven:


Uit de aarde komt het brood voort, en onder zich wordt zij veranderd, alsof zij vuur ware


Het is algemeen bekend dat er een vuur onder de aarde is. Tot de 19e eeuw beschouwde men het als onzin. In de 20e eeuw is de binnenstructuur van de aarde ontdekt. De geofysicus Andrija Mohorovicic ontdekte de aardmantel in 1905 door seismische golven. In 1930 werd de buitenste kern ontdekt (Beno Gutenberg). En pas in 1936 ontdekte Inge Lehmann de binnenste kern van de aarde.

Ruim voor onze jaartelling beschreef de Bijbel al het feit dat de aarde rond is. In Jesaja 40 staat geschreven:


Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en derzelver inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen


In het vroege Mesopotamische denken werd de wereld voorgesteld als een platte schijf die in de oceaan dreef, en dit loopt vooruit op de vroege Griekse kaarten zoals die van Anaximandros en Hecataeus. Omstreeks 240 v. Chr. berekende de Griekse astronoom Erastothenes de juiste omtrek van de Aarde. Echter in zijn tijd kon niemand geloven dat de Aarde zo groot was. Honderden jaren eerder openbaarde God de profeet Jesaja al dat de aarde rond was. Vele eeuwen later, door het gegeven dat een schip op zee achter de horizon lijkt te verdwijnen, zijn mensen gaan vermoeden datde Aarde wel rond moest zijn. Pas in de 16e eeuw, toen het eerste schip om de wereld zeilde, kon bewezen worden dat de Aarde rond is.

De historische nauwkeurigheid van de Bijbel is een klasse apart, vele malen superieur aan de geschreven verslagen van Egypte, Assyrië en andere vroegere naties. In de laatste honderd jaar is de juistheid van Bijbelse gegevens ontelbaar vaak bevestigd door archeologische vondsten. Dr. Nelson Glueck, waarschijnlijk de grootste authoriteit van onze tijd op het gebied van Israëlische archeologie, zei eens:

"Nooit was enige archeologische vondst ooit tegenstrijdig met enige Bijbelreferentie. Daarentegen is er een score aan acheologische vondsten die helder bevestigen of zeer gedetailleerd overeenkomen met historische vermeldingen in de Bijbel. En ook andersom kan men stellen, dat als men een juiste evaluatie van een Bijbelse beschrijving nam, dit vaak leidde tot verbazingwekkende ontdekkingen."

De Bijbel beschreef de revolutie van de zon. Eeuwenlang werd het model van Ptolemaeus gehanteerd, met de Aarde in het midden van het heelal. Copernicus' waarnemingen van het hemelgewelf van de kerk in Frauenburg (ca. 1520) brachten hem tot de theorie dat alle planeten rondom de zon draaiden. In 1629 leverde Galileo Galilei met behulp van de verbeterde sterrenkijker hier het bewijs voor. Pas in de 20e eeuw ontdekte men dat de zon om het midden van een melkweg draait. In Psalmen 19 staat geschreven:


Hij heeft in dezelve een tent gesteld voor de zon. En die is als een bruidegom, uitgaande uit zijn slaapkamer; zij is vrolijk als een held, om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden deszelven; en niets is verborgen voor haar hitte.


2500 tot 3000 jaar geleden was er weinig bekend over het universum. Wetenschappers konden zich niet voorstellen dat de aarde aan het "niks" hing. De aarde moest ergens aan bevestigd zijn. Het Bijbelboek Job is ruim voor onze jaartelling geschreven. In Job 26 staat geschreven:

Hij hangt de aarde aan een niet


Honderden Bijbelse profetieën werden vervuld, vaak lang nadat de profeet overleden was. Zo voorspelde de profeet Daniël rond 538 v. Chr. dat Jezus zou komen als de Beloofde Redder (Daniël 9:24-27). Daarnaast zijn er tal van expliciete profetieën die gaan over volken en steden, die stuk voor stuk vervuld werden. Vage en meestal verkeerde voorspellingen van mensen als bijvoorbeeld Nostradamus en Edgar Cayce of uit religieuze boeken, zoals de Koran en de Confuciaanse Geschriften komen niet in de buurt van de Bijbelse profetieën! Slechts de Bijbel bevat profetische voorspellingen die alle uitgekomen zijn en profetieën die nog gaan uitkomen, zodat er slechts één verklaring is: het zijn Goddelijke openbaringen!

Wat zijn dan echte wetenschappers?

Echte wetenschappers zijn onderzoekers! Ze zijn nieuwsgierig naar de waarheid, en zoeken deze waarheid op basis van feiten en bewijzen. Deze feiten en bewijzen kunnen net zo goed in het bovennatuurlijke gevonden worden!

Wetenschappers over God en de Bijbel

Isaac Newton: Het meest schitterende systeem van de zon, planeten en kometen, kon alleen voortvloeien uit de raad en heerschappij van een intelligent en machtig Wezen en vanwege Zijn heerschappij is Hij het waard om Heer God genoemd te worden.

Charles Townes: Wetenschappelijke ontdekkingen openbaren een heelal dat past bij religieuze zienswijzen.

Richard A. Swenson: Almachtige heeft Zijn grootheid voldoende gedemonstreerd in zowel de Geschriften en in de wetenschap. Het probleem is geen gebrek van God, maar eerder een tekortkoming van onze kant.

Nicolaas Copernicus: God die goed is, schiep het universum ordelijk voor ons.

De moderne wetenschap bewijst niet slechts de Bijbel. De Bijbel overtreft de wetenschap!

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook