WIE WAS LUCIFER? WIE IS SATAN?


Openbaring 12
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

Iedereen heeft wel eens van de duivel gehoord?! De meeste mensen hebben ook van satan of Lucifer gehoord. Maar, bestaat de duivel eigenlijk wel, of is het een fabeltje? En, wie was Lucifer eigenlijk? En wie is satan? Of wie is de duivel? Zijn deze twee dezelfde? Het antwoord lezen we in de Bijbel:

Ezechiël 28
Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen en uwer pijpen was bij u; ten dage als gij geschapen werdt, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende cherub; en Ik had u alzo gezet; gij waart op Gods heiligen berg; gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van den dag af, dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is.

Lucifer was een gezalfde, overdekkende cherub. Een cherub is een engel, die betrokken is bij het aanbidden en prijzen van God, waarschijnlijk het hoogste wezen dat ooit geschapen is. Het is duidelijk dat het hier niet over een mens gaat, maar over een geestelijk wezen, een (aarts?)engel (een gezalfde, overdekkende cherub).

Waar was Lucifer?

Uit Ezechiël 28 blijkt duidelijk: Gij waart in Eden, Gods hof

In Genesis 2 lezen we waar Eden was:

Ook had de HEERE God een hof geplant in Eden, tegen het oosten., hier was Lucifer dus. Het is duidelijk dat Lucifer dus niet voor de Schepping gevallen kon zijn, anders was hij niet in Eden, Gods hof!

En, omdat God alles, ruim zesduizend jaar geleden, in zes dagen gemaakt heeft, is het duidelijk dat Lucifer een dikke zesduizend jaar geleden nog steeds de gezalfde, overdekkende cherub was. Lucifer was volkomen, ook dat lezen we in Ezechiël 28, tot het moment dat er ongerechtigheid in hem gevonden was. Dat was zijn val. Toen werd Lucifer de verleider, satan, ook dat maakt Ezechiël 28 ons duidelijk:

daarom zal Ik u ontheiligen van Gods berg, en zal u, gij overdekkende cherub! verdoen uit het midden der vurige stenen!

Lucifer viel dus na de Schepping, maar voor de zondeval, en werd zo de verleider, de leugenaar, de duivel, ofwel satan. In Lucifer werd ongerechtigheid aangetroffen, en die ongerechtigheid veroorzaakte zijn val. Lucifer was volmaakt geschapen, maar had ook een vrije wil. Lucifer nam een groot deel van de engelen mee in zijn val. Voor de engelen bestaat geen reddingsplan, voor de mens wel. Lucifer werd de duivel, na zijn val, ook wel satan genoemd. Hij was woest op God en verleidde en misleidde daarom de mens met zijn verschrikkelijke leugens.

In Eden, dus na de volledige Schepping, werden Adam en Eva verleid door de slang:

Genesis 3
Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven;

De slang loog, de slang was satan. De Bijbel bevestigt dit:

Openbaring 12
En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

Lucifer was een gezalfde cherub. Lucifer viel na de Schepping en was vanaf dat moment de duivel, satan. De duivel is de grote verleider en leugenaar. Het enige antwoord is Jezus Christus:

Lukas 4
En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen.

Wie "maakte" satan?

Sommigen denken of geloven dat God satan schiep. Immers, God heeft alle schepselen gemaakt. Inderdaad, God heeft satan geschapen, maar God heeft hem niet "gemaakt". Deze opmerking vraagt natuurlijk om nadere uitleg.

Waarschijnlijk is de overheersende gedachte en doctrine, dat God satan schiep. Maar in feite creëerde God Lucifer. Dat lezen we in Jesaja 14, waar de koning van Babylon genoemd wordt om satan te beschrijven:

Jesaja 14:12
Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

Deze tekst handelt over satan. Hier staat het woord "Morgenster" (= Lucifer), waaruit blijkt dat God Lucifer geschapen heeft.

Ezechiël 28 laat zien dat Lucifer een goddelijke engel was. Hij was een heel machtige engel, de gezalfde cherub, die overdekte. God heeft hem zo geschapen: een goddelijke engel met de naam Lucifer.

Sommigen geloven ook dat satan over een beschaving heeft geregeerd die bestond vóór de schepping van Adam. Finneas Dake is degene die dit in de 18e eeuw populair heeft gemaakt. In Dake's Bijbelcommentaar staan daar uitgebreide aantekeningen van en velen hebben hun onderwijs daarop gebaseerd. Zij geloven dat tussen Genesis 1 vers 1, waarin God de hemelen en de aarde schiep en Genesis 1 vers 2, waar staat dat de aarde woest en leeg was, sprake was van een vernietigend oordeel van God over Lucifer en zijn koninkrijk en dat de aarde volkomen verwoest is. Dat vanaf Genesis 1 vers 2 gesproken wordt over de 'her'schepping, de schepping van de wereld die opnieuw plaatsvond. Degenen die dit geloven, zijn van mening dat dit de plek was waar satan in opstand kwam en dat demonen afkomstig zijn van deze vóór-adamitische beschaving en dat dit de oorsprong is van satan. Toen vervolgens Adam en Eva werden geschapen, werd satan toegelaten hier beneden op aarde, inclusief al zijn slechtheid en verderf. Men denkt dat God hem in de hof toeliet, zodat mensen een keus zouden hebben tussen goed en kwaad.

Zo zou het dus in zekere zin zijn. God die Zijn geschapen mens genomen heeft en in deze tuin geplaatst, waar dit woeste gemene kwaadaardige wezen aanwezig was, alleen maar om hen te beproeven en te zien hoe ze het er vanaf zouden brengen. Maar hoe vaak horen of lezen we de vraag: "als God een goede en liefdevolle God is, waarom Hij dan heeft toegestaan dat satan hier op aarde terecht kwam en Adam en Eva ging verleiden?" Het komt er eigenlijk op neer alsof je een klein kind in een tuin laat spelen, terwijl je weet dat daar een leeuw of een beer zit, die hem zomaar kan verscheuren en doden. Wij vinden zoiets onverantwoordelijk. In onze maatschappij halen wij kinderen weg bij ouders die hun kinderen niet beschermen, niet voor hen zorgen. Maar dan wel beweren dat God satan in de hof van Eden losliet om Adam en Eva op de proef te stellen?

Hoe ging het dan wel? In de hof van Eden was satan nog steeds Lucifer. Hij was Gods "beste engel". Lucifer was daar niet om een verleiding te zijn voor Adam en Eva, maar juist om hen tot zegen te zijn!

Hebreeën 1:14
Allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven

Lucifer beging zijn overtreding pas in de hof van Eden

Engelen worden dus uitgezonden ten dienste van ons. God heeft Lucifer naar deze aarde gezonden, als een hemels wezen, om Adam en Eva een beschutting te zijn, om hen te dienen, ten dienste te zijn van hen die het heil zullen beërven. Hij was daar met een Goddelijke, hemelse opdracht, niet om Adam en Eva te verzoeken. Lucifer beging zijn overtreding in de hof van Eden.

Bijbelgedeelten die dit ondersteunen:

Ezechiël 28:11-12
Het woord des HEREN kwam tot mij: "Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning van Tyrus"

Dit is in eerste instantie gericht tot de koning van Tyrus, maar dit is hetzelfde principe als in Jesaja 14, waar in eerste instantie wordt gesproken tot de koning van Babylon en waar in vers 12 letterlijk wordt gezegd "Gij zijt de Morgenster (Lucifer)" en dat laat zien dat hoewel er een fysiek persoon werd aangesproken, er in werkelijkheid gesproken werd tot de demonische macht die daarachter zat. Dat komt overeen met wat Jezus deed met Petrus in Matteüs 16, toen Hij Petrus aankeek, maar zei:

Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen

"Sprekend tot de koning van Tyrus," maar als je het verder leest maken enkele dingen het volkomen duidelijk dat dit niet echt spreekt tot de fysieke persoon, maar tot de demonische macht, satan zelf, die werkzaam was dóór deze koning van Tyrus. Dit spreekt dus over satan en dat wordt duidelijk door de dingen die er gezegd worden.

Ezechiël 28:13-15
In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden.

Dit beschrijft dus satan, en zegt heel expliciet - In de hof van Eden - en beschrijft hem nog steeds in zijn zondeloze, volmaakte staat! In plaats van dat God satan naar beneden stuurde en daar losliet om mensen (Adam en Eva) te verzoeken, geloof ik dat God Lucifer gezonden heeft, de gezalfde cherub, om dekking en bescherming te geven. Eén van de mooiste en beste engelen die Hij geschapen had, stuurde Hij naar beneden, naar de hof van Eden, om een dienaar te zijn voor de mensheid.

Satans overtreding, zijn rebellie tegen God, vond plaats in de hof van Eden, in Genesis 3, toen satan in de slang kroop en deze misbruikte om Eva te misleiden. Daar kreeg hij zowel Adam als Eva zover om van de verboden vrucht te eten. En dit is de logica hierachter. In Openbaring 12 lezen we dat de draak een derde van de sterren des hemels meesleepte naar de aarde. Velen leren dat satan een derde van de engelen nam en in opstand kwam tegen God. Satan zou nog niet eens hebben kunnen winnen als hij 100% van de engelen had mee kunnen slepen, laat staan als hij maar een derde van de engelen meekreeg! Hij was helemaal niet in staat om te winnen in een openlijk gevecht met God, waarin hij de positie van God rechtstreeks zou proberen aan te vallen. Wat hij in werkelijkheid deed, is het volgende. Lucifer zag, terwijl hij op aarde was om Adam en Eva te dienen, dat zij iets hadden dat hij niet had. Lucifers macht en autoriteit waren voorwaardelijk. Er is geen enkele reden te denken dat engelen op dezelfde wijze geschapen zijn als mensen. Toen de mens geschapen werd, kreeg hij onvoorwaardelijk gezag over de aarde:

Genesis 1:26-28
En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Wees vruchtbaar en word talrijk; vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Ofwel, toen God de mens schiep, gaf Hij hem heerschappij, macht over de aarde, en daar wordt hier totaal geen beperking of voorwaarde aan verbonden. Dus als God zegt dat jij heerschappij, gezag, autoriteit hebt; dan doe jij het, moet jij onderwerpen, want het staat allemaal onder jouw heerschappij! God heeft nooit de bedoeling gehad dat de mens dat gezag en die autoriteit zou gebruiken op de manier als wij dat gedaan hebben, door het aan satan over te dragen. Máár, omwille van Gods eigen integriteit, kán Hij niet liegen. Hij zal nooit, zoals wij vaak doen, zeggen: "Sorry, fout, zo heb ik het niet bedoeld. Je bent niet in staat het goed te doen, dus jij mag niet langer over de aarde heersen." God kan niet veranderen. God geeft de mens de heerschappij! In de hof van Eden, toen Hij dat instelde, verbond Hij daar geen enkele voorwaarde, geen enkele beperking aan. Lucifer zag op dat moment dat de macht en het gezag waar hij de beschikking over had, gedelegeerd gezag was (afgeleid gezag) en dat wanneer hij God ongehoorzaam zou worden, zijn macht ogenblikkelijk weggenomen zou worden. Hij had niet eens de mogelijkheid om de macht die hij had te gebruiken tegen God. Er was totaal geen mogelijkheid dat satan rechtstreeks in opstand zou kunnen komen tegen God. Maar nu zag hij opeens geschapen wezens, Adam en Eva, die onvoorwaardelijk gezag en macht hadden.

Wat satan deed was het volgende. Hij zag dat Adam en Eva gezag over de aarde ontvangen hadden om er zonder enige beperking over te heersen. Tot op zekere hoogte maakte God Adam en Eva tot god over deze wereld:

Psalm 82:6
U bent goden, zonen van de Allerhoogste, allemaal.

Als je dit in de context beziet, spreekt dit over hoe God de mensen gemaakt had en heeft Hij tegen de mensen gezegd: "Jullie zijn goden." Niet met een hoofdletter G, niet in de zin van Goddelijk wezen, maar wij zijn geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en ons is zoveel macht en gezag over de aarde gegeven, dat het aan ons is, om te regeren. En zo zijn we op een bepaalde manier god over deze aarde.

Psalm 115:16
De hemel is de hemel van de HERE, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven.

Hier lezen we dus dat God de aarde aan de mensheid heeft gegeven. Hij gaf ons letterlijk het gezag om te heersen over deze aarde. God is de schepper, maar Hij gaf ons de macht en autoriteit over deze aarde, zonder enige beperking, zonder grenzen.

In Jesaja 14 lezen we dat Lucifer jaloers was op God:

Ik zal als de allerhoogste God zijn, ik zal mijn troon vestigen boven de sterren des hemels, ik zal op de berg van het noorden zitten, ik zal...

Lucifer begeerde dus de plaats in te nemen die God bezat, maar dat was onmogelijk met de macht waarmee hij geschapen was. Als hij in opstand was gekomen zou dat gezag onmiddellijk zijn ingetrokken en zou hij vernietigd zijn. Maar Lucifer zag dat God aan de mensen iets gegeven had dat nooit aan engelen gegeven was. En dat was een onvoorwaardelijk gezag, zonder beperkingen. En, daarom had (inmiddels) satan in de gaten dat als hij erin zou slagen Adam en Eva te verleiden om zich aan hem over te geven en zodoende te rebelleren tegen Gods instructies, hij hen zover kon krijgen dat ze niet Gods- maar zijn instructies zouden opvolgen.

God had, om Zijn integriteit te bewaren en om achter Zijn Woord te blijven staan, Adam en Eva, onvoorwaardelijke en onbeperkte autoriteit gegeven over de aarde. En als zij ervoor kozen om die over te geven aan Lucifer - wat technisch gezien hun goed recht was om te doen - zou God onrechtvaardig zijn geweest als Hij had ingegrepen en iedereen had uitgeroeid. Als oordeel had Hij dat kunnen doen en had Hij er ook alle recht toe. Op die wijze heeft satan Adam en Eva in gijzeling genomen. Hij gokte op het feit dat God niet zou komen om de schepping die Hij gemaakt had weg te vagen.

God kwam iedere dag met Adam en Eva samen in de koelte van de avond (Genesis 3:8). Satan zag dat God zoveel van Adam en Eva hield, dat hij ervan uit ging dat God de gijzelaar niet zou doden. In zekere zin heeft hij vanaf die tijd Adam en Eva als schild gebruikt. Satan verschuilde zich achter hen en zei: "God, ze hebben mij deze autoriteit gegeven. Het was hun eigen keuze, ik heb ze niet gedwongen." Satan dwong Eva niet! Hij kwam met sluw bedrog! Adam en Eva gaven zich uit eigen vrije wil aan hem over. Dit is de overtreding die plaatsvond in de hof van Eden. Daarbij gebruikte hij Adam en Eva als gijzelaar. Hij zei: "God, als je mij iets wilt aandoen, moet je eerst Adam en Eva vernietigen, ze hebben het uit eigen vrije wil gedaan."

Vanwege Gods grote liefde voor de mensheid liet God het toe dat satan de god van deze wereld werd. In plaats van hem uit te roeien en helemaal van voren af aan te beginnen liet God toe, wat wij deden. De mens heeft satan "gemaakt". Van oorsprong was het de bedoeling dat wij als god over deze wereld zouden heersen. Wij waren de absolute heersers en beheersers van deze wereld, en de mensheid gaf haar heerschappij en autoriteit aan Lucifer. God schiep Lucifer, satan "ontstond" nadat in Lucifer ongerechtigheid gevonden werd.

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook