GOD WIL DAT JE GEZOND BENT


Lukas 9
En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.


1. Genezing;
2. De doorn in het vlees van Paulus;
3. Waarom wordt niet iedereen beter;
4. De wetten van geloof.


Deel 1 - GENEZING

Ik wil graag de Bijbel delen met jullie over genezing. Ik wil één ding vooraf zeggen. Ik weet ook niet alles. Sinds 34 jaar heb ik wel de ziekte uit mijn leven gehouden. Dat wil niet zeggen dat ik geen problemen had. Zo heb ook ik griep gehad. Maar het duurde niet langer dan een uur. 
Ik heb vaak genezing gehad. Ik heb ook kracht gekregen, voor mij zelf maar ook om mensen te mogen genezen.
Ik deel met jullie wat God mij heeft gegeven. Dit is fundamenteel.
Als iemand dit naast zich neerlegt en zegt dat klopt niet. Dan vergeet je dat ik 34 jaar geen ziekte heb gehad. Dat ik genezing direct heb zien gebeuren, doofheid, blindheid, echte wonderen, pijn, misvormingen, 3x mensen uit de dood zien opstaan (1 was mijn zoon).
Ik wil niet opscheppen maar het laat zien dat het de waarheid is die ik mag doorgeven uit de bijbel. Als jij betere resultaten heb dan ik, deel dat graag aan mij mee. Nogmaals ik zeg dit omdat het bewijs in onze bediening megagroot is. Ik heb de kracht van God zien gebeuren. Door Jezus' werk kan dit een onderdeel van je leven worden, dat een steeds groter succes wordt. 
Veel mensen hebben kritiek op mij en zeggen: "mensen hebben geen gezondheid nodig om naar de hemel te gaan, het is secundair". 
Mijn antwoord is: genezing is een onderdeel van het verlossingswerk van Christus. Hij nam onze ziekten op zich. Dat is niet secondair, dat is wat Jezus geeft!
Jezus sprak meer over genezing dan over hemel en hel. Hij liet genezing zien als bewijs dat de zonden waren vergeven!

Marc 2:1
Toen hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat hij weer thuis was. 2 Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en hij verkondigde hun de heilsboodschap. 3 Er werd ook een verlamde bij hem gebracht, die door vier mensen gedragen werd. 4 Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat, en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. 5 Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: 'Vriend, uw zonden worden u vergeven.'
Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: 7 Hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven! 8 Jezus had meteen door wat ze dachten en dus zei hij: 'Waarom denkt u zoiets? 9 Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: "Uw zonden worden u vergeven" of: "Sta op, pak uw bed en loop"? 10 Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. 'Toen zei hij tegen de verlamde: 11 'Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.'
Het is onmogelijk om stap en wandel en genezing te geven. Dat kan alleen God. Welke is het makkelijkst. Zonden. Want die kan je niet zien. 
Het punt is hier: wat is het makkelijkst: opstaan? Nee, want dat vereist bewijs van feitelijke verandering in iemands gesteldheid. Zonden vergeven is wel makkelijk gezegd. 
Als je het grootste kunt doen dan kun je ook het mindere. 
De reden hier is dat de mensen moesten weten dat God de macht had om zonden te vergeven. Door iemand te genezen bewees hij dat de zonden ook vergeven waren. De dingen die niet zichtbaar waren!
In Joh 5 gaven de wonderen meer bewijs dat hij God was. Die zetten kracht bij aan het evangelie van verlossing. 
Zeg je dan: wonderen hoeven niet meer? We hebben het woord van God toch? De bijbel leert dat niet. 

Marc 16: 16-17
Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.
En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen.
De laatste opdracht aan de discipelen was deze opdracht. Wonderen laten zien dat hij spreekt door deze mensen. Als er geen kracht uitgaat van huidige voorgangers, is het de vraag of Gods evangelie wel juist wordt gesproken (ik zeg niet dat die man dan niet van God is of niet gelooft in God). Wordt alleen gesproken over de verlossing, het DNA van hedendaags evangelie? 
God laat alleen zien wat je preekt. Dat is een norm uit de bijbel. 

Hebr 2:3:
hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer, en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord? 4 Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door de gaven van de heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. 5
God bewijst het gelijk van de prediking.
Als Jezus en de discipelen in een volheid Gods kracht predikten (zeker Jezus), als zij wonderen hebben gedaan om het bewijs kracht bij te zetten, waarom zouden wij zeggen dat alleen het woord van God nodig is? Dat is toch wel heel arrogant? 
Als het lichaam van Christus naast de vergeving laat zien dat we bevrijd kunnen worden van ziekte, etc. dan is de impact van het evangelie vele malen groter! God is niet alleen een hemel en hel issue. 
In de USA gelooft 85% in God. Maar ca 10-15% gaat naar de kerk. Er is een groot gat tussen de mensen met een relatie met God en die dat niet hebben.
Een van de antwoorden hierop is dat m.i. de kerk alleen spreekt over verlossing, hemel en hel. Dat is ook zo, maar de meeste mensen leven in een hel NU, in de huidige wereld. Scheiding, ziekte, angst. Ze zien gewoon niet dat God ook voor NU een oplossing heeft. Zij weten (is hun geleerd) dat God alleen over het hiernamaals gaat. Ze zien de relevantie niet van God voor hun huidige leven.
Als we alle gebieden zouden prediken dan komt ons dagelijks leven en God heel dichtbij en niet alleen in het hiernamaals. De kerk moet zich ook relevant maken in dit leven, want dat kan ze ook.
Wie tegen genezing is: God de vader zelf gebruikte wonderen om te laten zien dat God ook de zonden oplost, iets wat je niet direct ziet. Genezing is het bewijs van de vergeving van zonden!!!
Als je zegt dat God niet geeft om het lichaam, of zelfs zegt dat God dat doet (ziekte)!, dan is dat heel erg.
Toen mijn vader stierf, toen ik 12 was, werd door de kerk gezegd dat het Gods wil was. 
Veel mensen die in God geloofden verlieten om die reden God.
Genezing en de waarheid moet worden gesproken. Genezing staat niet boven de zonden, maar er ook niet onder.
Genezing is niet iets dat er bij komt, af en toe. Maar het is essentieel voor ons. Jezus stierf voor onze zonden, maar ook voor ons fysiek lichaam. 

Jezus stierf voor onze zonden en onze ziekte.
God heeft ons al verlost van ziekte. De kracht is er al voor ons, zoals er vergeving van zonden is. Dat is radicaal, maar ik zal het bewijs geven.
Het Griekse woord voor redding is SOZO. Het betekent fysieke en geestelijke genezing. Het wordt vaak gebruikt voor redding van vergeving. Dat klopt ook, maar het woord SOZO wordt ook gebruikt in de bijbel voor fysieke genezing nu op aarde!

Gal 1:4 
die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld.
Het gaat hier om deze wereld!! Niet alleen over de toekomstige hemel en hel.
38 keer wordt het woord SOZO in het NT als redding gebruikt
53 keer SOZO gered (vergeving) van zonden (verleden tijd) 

Vaak wordt ditzelfde woord dus ook gebruikt voor genezing, naast redding van zonden.
In Marcus 5: 23 en verder. 
Hij smeekte hem dringend: 'Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.'
Het woord SOZO wordt hier voor redden gebruikt. Het is duidelijk dat het hier om fysieke genezing gaat.

Luc 8:36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered.
Redding is ook hier SOZO. 

Hand 14:9 Toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden.
Redding is hier SOZO

Jacobus 5:16 Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. 
Het gebed zal redden (SOZO) fysiek en vergeving .
Let op dat in het vers ervoor ook weer de vergeving van zonden met genezing samen gaan. 


Luc 6:9 Jezus zei tegen de Farizeeën en schriftgeleerden: 'Ik vraag u of men op sabbat goed mag doen of kwaad, of men een leven mag redden of verloren laten gaan.' 10 Nadat hij hen een voor een had aangekeken, zei hij tegen de man: 'Strek uw hand uit.' Dat deed hij en er kwam weer leven in zijn hand.
Het gaat hier om genezing van het lichaam. 

Math 9:21 want ze dacht: Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden.
SOZO wordt ook hier gebruikt als fysieke genezing

Marc 5:29: Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden
Gered = SOZO is ook genezing 

Math 9:22 Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei hij: 'Wees gerust, uw geloof heeft u gered.' En vanaf dat moment was de vrouw genezen.
Gered = SOZO
SOZO wordt dus niet alleen gebruikt voor vergeving van zonden! Maar ook voor genezing van het fysieke lichaam.

Mar6:56 Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas.

SOZO, SOZO, SOZO
Redding betekent vergeving van zonden, ook genezing en financiële gezondheid (=geen armoede).
Jezus stierf niet alleen voor onze zonden, ook bevrijdde Hij ons van ziekte, demonische depressie en armoede.

2cor 8:9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden

In de volgende teksten gaat het om vergeving en genezing van het lichaam in hetzelfde lichaam. In de bijbel gaat dat samen.

Ps 103: 1-3
1 Van David. 
Prijs de HEER, mijn ziel, 
prijs, mijn hart, zijn heilige naam. 
2 Prijs de HEER, mijn ziel, 
vergeet niet één van zijn weldaden. 
3 Hij vergeeft u alle schuld, 
hij geneest al uw kwalen, 

1 Petr 2:24
Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Als mensen zeggen dat het gaat om vergeving alleen, dan is dat een belediging voor God.
Als ik alles doe en lijdt voor jou: ik vergeef je zonden, geef genezing, bevrijding van demonische krachten en bevrijding van de armoede. Dan zeg je sorry hoor, ik hoef maar een klein deel? God had de wereld zo lief .... gered van zonden en ziekte! 

Gal 1:4 die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden om ons te bevrijden uit deze door het kwaad beheerste wereld. Dat is de wil van onze God en Vader.
God zou teleurgesteld zijn (niet boos). Christenen hebben jarenlang alleen verteld dat het om vergeving gaat en genezing eventueel kan komen.
Als Jezus stierf voor je zonden, dan geeft Hij je toch ook geen zonde meer? Dat geldt dus ook voor ziekte. 
Als je zo spreekt dan gebeurt het ook. Mensen omarmen dit evangelie omdat er kracht vanuit gaat.

Jac 4:7 Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Stel je zegt: het komt van God die ziekte. Hier staat het woord verzetten.
Verzet = actief tegen de duivel vechten. Hoe kan dat, actief ziekte bestrijden van de duivel als dat van God komt? 
Actief vechten tegen = niet passief ('als het uw wil is...')
Ziekte = duivel 
genezing = God
Let op: ik veroordeel je niet als je ziek bent. 
Als we dood zijn voor de zonden, moeten we ook niet leven in zonden. Toch zonden? Dan ben je toch vrij van veroordeling.
Zo ook als je ziek bent. Wel de houding dat je ziek bent door God. Dat is even erg als je zegt dat zonden van God komen.
Kun je iets leren van ziekte? Drugs, alcohol, SOA, ja daar kun je iets van leren. Maar gaf God je dat? Of was dat Zijn wil? Nee.
Jezus stierf voor je ziekte dus Hij is niet de veroorzaker van ziekte.

In Hand 10:38 uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond hem bij.
Hier staat dat genezing door Jezus kwam. Hier staat dat God niet de veroorzaker is van ziekte, maar de duivel.

Jes 53:3-4
Hij werd veracht, door mensen gemeden, 
hij was een man die het lijden kende 
en met ziekte vertrouwd was, 
een man die zijn gelaat voor ons verborg, 
veracht, door ons verguisd en geminacht. 
4 Maar hij was het die onze ziekten droeg, 
die ons lijden op zich nam. 
Wij echter zagen hem als een verstoteling, 
door God geslagen en vernederd. 
Ik heb over dit stuk al zo vaak gehoord dat het gaat om spirituele genezing. Mensen willen niet horen dat ook het lichaam genezing kan krijgen. Maar als je in het Hebreeuws kijkt. Dan gaat het over fysieke genezing.

Maar om nu niet die vertaling uit te leggen, kan het makkelijker: Als je moeite hebt met Grieks en Hebreeuws. Kijk dan eens naar Math 8:16
Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, 17 opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.'
Hier wordt verwezen naar fysieke genezing. Kijk maar naar de context van het verhaal. 
Genezing is dus niet optioneel bij de verlossing, die je wel aanvaardt als volledig!
We mogen geen aparte deeltjes maken van het evangelie. Het ene meer belangrijk maken dan het andere. We eren God daar niet mee.

Hier nog een voorbeeld dat het Gods wil is om te genezen:
Joh 5:13 Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: 'Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. 20 De Vader heeft de Zoon immers lief en laat hem alles zien wat hij doet. Hij zal hem nog grotere dingen laten zien, u zult verbaasd staan!'
Jezus = God

Hebr 1:3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,
Jezus is het evenbeeld: identiek aan GOD

Joh 5:19 Hij doet precies wat God zegt.
Jezus reageerde hierop met de volgende woorden: 'Waarachtig, ik verzeker u: de Zoon kan niets uit zichzelf doen, hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen; en wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier.'
Maakte Jezus ooit in de bijbel iemand ziek? NOOIT. Wel zijn er voorbeelden dat mensen het niet wilden, maar dat is iets anders. God wil dat niet.
Het karakter van GOD = Jezus.
Moderne kerken zeggen vaak: God maakt je ziek. Dat is niet bijbels.
17x worden zieken die bij hem kwamen genezen.
47 x worden 1 of meer mensen genezen 

Math 8:16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij,
Je vindt niet één voorbeeld dat God weigerde te genezen.

Even naar het OT 
In Deut 28 staan alle vloeken en zegeningen.
De eerste 14 verzen gaan over de zegeningen als je hem gehoorzaamt. 
Door het NT heeft Jezus de wet voor ons voldaan en heeft de vloek weggedaan. En wij mogen daardoor alle zegeningen ontvangen. 

Gal 3:12-13 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: 'Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.' 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: 'Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.'
In de overige verzen gaat het ook over vloek: daar staat dus vloek!
De kerk draait het om en zegt: het is God die zegen geeft als je ziek wordt (?). Het is niet bijbels.
Kun je door ziekte bij God komen? Ja, zoals de wet voor de niet-rechtvaardige een richtsnoer kan zijn. God veroorzaakte dat niet. Door moord kun je ook bij God komen. Maar God zorgt niet voor de moord.
Genezing is een onderdeel van de verlossing. Dus:
Ik accepteer geen zonde!
Ik accepteer geen ziekte!
Wil God dat je gaat zondigen? Nee toch? Wil God dat je ziek wordt? Nee toch? 
Mensen zeggen: als ik niet beter wordt, dan is dat Gods wil. Maar als ik overspel pleeg en God laat dat toe, dan zeggen we toch ook niet: dat is Zijn wil?
Overspel is zonde, maar ziekte zou optioneel zijn?
NEE, haat zonde, haat ziekte 
Alle mensen die genezing zien als iets dat structureel is en Zijn wil, zien veel genezing in hun leven. Weersta de satan ACTIEF door op het Woord te focussen en niet op wat anderen zeggen. 

DEEL 2 - Gezondheid en ziekte - de doorn in het vlees van Paulus

Veel mensen hebben geld over voor genezing. Het lichaam is onderhevig aan ouderdom. Het originele plan, dat veranderde, dat kozen wij.
God koos een verlangen naar welzijn. Waarom vechten mensen tegen God als Hij genezing wil? Iedereen wil dat toch, waarom geldt dat niet voor God?
Genezing is een onderdeel van het verlossingswerk, zoals onze zonden.
Veel mensen hebben verkeerd onderwijs gehad over genezing.
Ik denk dat veel mensen vechten tegen genezing, omdat dat bepaalde verantwoordelijkheden neerlegt bij ons. Ja het kan kort door de bocht zijn, maar het lijkt er wel op. Ik kom er later op terug.
In een poging die verantwoordelijkheid af te schuiven zeggen we dat God niet geneest. De vergelijking met vergeving gaat ook op. 

2Petr3:9 :
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. 
Het is Gods wil om te worden gered. Maar niet iedereen wordt gered. Het is niet Gods schuld als het niet gebeurt. Hij gaf ons een keuze. Sommigen openlijk, soms omdat ze de valse leer geloofden. Het blijft een keuze.
Zo wil God niet dat er ziekte is. Toch zijn er zieken, omdat ze o.a. verkeerd geleerd hebben. 
We moeten onze fout toegeven dat het aan ons ligt.
We willen niet de confrontatie aangaan, dat het aan ons ligt als iemand ziek is of dat er mensen dood gaan.
Er zullen persoonlijke oorzaken zijn van laakbaarheid aan Gods wet, maar algemeen gesteld zijn er ziekten in de wereld. Zieken, virussen. Niet individueel, maar collectief.
Er is echter wel een individuele keuze om toch in gezondheid te leven.
Ik bad voor een jongen die niet buiten kon komen, hij stierf daaraan. Ik heb heel wat gebeden. Ook bij de begrafenis. Ik kon niet zeggen dat het hun schuld was. Ik vond het op dat moment te makkelijk om te zeggen dat God bij je is of Hij werkt op mysterieuze manier, etc.
Ik vertelde dat het niet Gods wil was. Het is de satan die dat wil. Het maakte niet uit voor de jongen, die was in de aanwezigheid van God.
De bijbel zegt: de waarheid maakt je vrij. Ik vond niet dat God je ziek maakt. De oorlog is met satan. Ik vertelde de mensen dus dat het niet God was. 
De doktor vertelde een vrouw dat ze nooit meer een kind moest krijgen. Ze was vrij in het woord en geloofde God. Ze kreeg nog 4 kinderen op normale manier. De waarheid maakte haar vrij.
Ik snap het als mensen zeggen dat God het wil, dat geeft ons een goed gevoel. Het ligt niet aan ons. Het is een makkelijke uitweg die niet bijbels is.
Wij ontvangen niet wat al gegeven is.
Laten we het nu hebben over de doorn in het vlees van Paulus.
Telkens als ik het over genezing heb wordt dit aangehaald. Dat gaf God toch? Hij geloofde en werd toch óók niet genezen. Wie zijn wij dan om te zeggen dat het wel zo is?.
Dit is een verkeerde interpretatie. Je zult niet vinden dat het ziekte is die God geeft. Laten we gaan kijken.

2 Cor 12 vertelt Paulus over de weerstand. In vers 7 staat:
niet op grond van de uitzonderlijke openbaringen die ik heb gekregen. Om te verhinderen dat ik mezelf zou verheffen, werd mij een doorn in het vlees gestoken: ik word gekweld door een engel van satan.
Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, 8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. 
9 maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 
10 Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. 10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 
11 Ik heb me aangesteld als een dwaas, maar u hebt me ertoe gedwongen. U had me moeten aanbevelen. Want ik mag dan onbeduidend zijn, ik doe toch echt niet onder voor die geweldige apostelen. Paulus verdedigt zich tegen verdenking 
11 Ik ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van u geprezen te zijn; want [12:11] 1 Kor 15:10.ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik niets ben. 
12 Alles wat een apostel tot apostel maakt, heb ik u laten zien: elke volharding, alle tekenen en wonderen, elke kracht. 12 De [12:12] 1 Kor 9:2.merktekenen van een apostel zijn onder u betoond in alle lijdzaamheid, met tekenen, en wonderen, en krachten. 
13 U bent in vergelijking met de andere gemeenten niets tekortgekomen, op één ding na: ik heb u niets gekost. Vergeef me deze onrechtvaardigheid. 

Er bestaan twee verklaringen die dit uitleggen dat God het niet deed:
De eerste is dat Paulus ziek was en dat de genade voor Paulus groot genoeg is en dat Paulus faalde door het niet te gebruiken. Je hebt toch alles al, maar je gebruikt het niet.
God gaf kracht en je gebruikt het niet. Dat we niet altijd in staat zijn om het toe te passen. Dat geloof ik ook wel, maar deze uitleg is niet juist.

Ik denk aan het volgende.
Vers 7: er staat: dit is van de duivel. In het Grieks staat er engel, boodschapper, een demonische boodschapper. Dat het hier zou gaan om Paulus nederig te houden. 
Zou God dat geven? Er is een goddelijke soort van verheffen. Exhalted in het Engels

1Petr 5: Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag, dan zal hij u op de bestemde tijd een eervolle plaats geven.
Het gaat hier niet om trots en hoogmoed die God moest breken. De Bijbel zegt verneder jezelf. Vernederen kun je niet opleggen aan een ander, dat moet van binnenuit komen.
Paulus kreeg zoveel kracht dat mensen tot geloof kwamen. Het trok mensen naar God. Ik wil zoals Paulus zijn, aardbevingen krijgen om vrij te komen. Ik wil ook zoveel kracht!
Satan zag dat Paulus zeer gezegend was en wilde hem tegenhouden. Satan deed dat om te zorgen dat hij niet verheven werd. 
Iedereen die denkt dat God iets aan hun geeft dat ze moeten dragen voor God, moet rekening houden met dat het komt door een overvloed van de openbaring van Christus.
Er staat in de Engelse vertaling door de abundance of revelation,... kreeg hij een doorn in het vlees. Paulus schreef 50% van het NT!
Mensen die verslaafd zijn of anderszins, zeggen dat ze een doorn in het vlees hebben en kennen God niet of nauwelijks. 
Veel mensen denken dat het hier om ziekte gaat. Dat komt waarschijnlijk omdat het woord zwakheid verschillende keren wordt genoemd. 
Dit woord kent een relatie met het woord ziekte. Een infirmitie is een plaats waar je zieken heen brengt. In Paulus' tijd was dat anders. 

Laten we eens naar zwakheid kijken.
Rom 8: 26 : De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Niet weten wat je moet bidden. In het woordenboek staat dat het gaat om iets dat zwakheid is.
Wij denken aan ziekte, maar als je denkt aan de context dan is het anders. Onthoud dat mensen de hoofdstukken zelf inbrachten in de Bijbel zoals wij die kennen. De brieven hadden dat niet. In het voorgaande hoofdstuk 1 Cor 11:30 wordt hetzelfde woord gebruikt.
Als ik mij dan toch op iets moet laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid.
Dat legt hij uit in vers 23. 
23 Zijn zij dienaren van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen: ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd, heb vaker gevangen gezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, ben vaker in doodsgevaar geweest. 24 Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig min één zweepslagen gestraft, 25 ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. 26 Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. 27 Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren. 28 En dan laat ik al het andere nog buiten beschouwing: de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. 29 Als er iemand zwak is, dan ben ik het wel; gaan anderen onder verleidingen gebukt - ik word erdoor verteerd. 

Hij zegt hier wat zwakheid is : hard werken, stress, problemen, gevangenneming, zweepslagen, etc. hand 15: gestenigd, berovingen, etc. allemaal voor Gods openbaring te verkondigen!
Een paar verzen verder zou het ineens gaan om ziekte? In de context gaat het om een gebrek aan kennis om te weten wat te doen. 
Zwakheid is geen ziekte. Hoofdstuk 12:10 wordt dat nogmaals gezegd.
Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. 
Dat is in lijn met hoofdstuk 11. Als het in vers 7 om ziekte zou gaan dan is dat inconsequent.
Als het woord 'zwakheid' wordt gebruikt, dan gaat het om de tegenslagen bij het brengen van het evangelie.
Een ander punt dat laat zien dat het niet om ziekte gaat is de uitdrukking doorn in het vlees. 
Paulus schreef aan de Joden. Zij waren bekend met het begrip uit het OT. In Num 33:55. 
Maar als jullie de bewoners ervan niet verdrijven, zullen degenen die je van hen overlaat zich vijandig tegenover je opstellen wanneer jullie eenmaal in het land wonen; ze zullen tot stekels in je zij en tot dorens in je ogen worden.
Het gaat hier om mensen 

Joz 23:13: Weet dat wanneer u zich van hem afwendt en bevriend raakt met die volken die nog bij u overgebleven zijn, wanneer u zich daarmee vermengt door huwelijken met ze aan te gaan, dan zal de HEER, uw God, die volken niet meer voor u uitroeien. Dan worden ze voor u een klapnet en een valstrik, een zweep die u geselt en een doorntak die u de ogen uitsteekt, net zolang tot u allemaal bent weggevaagd uit dit goede land dat de HEER, uw God, u gegeven heeft.
Het gaat hier om mensen 

Richteren 2:3 Therefore I also said, 'I will not drive them out before you; but they shall be thorns in your side'
Het gaat hier om mensen 

Als Paulus het noemt dan herkennen ze dat. Er was een boodschapper van satan die hem een dubbel dosis weerstand gaf. Hij had zoveel zegen met zijn bediening dat hij werd aangevallen! Door hun succes hadden ze veel te lijden.
2Cor4: De discipelen hadden meer te lijden dan anderen. 
Ik zou overigens niet graag zijn doorn willen hebben, maar dat terzijde.
Vers 9: God zei tegen Paulus: Mijn genade is je genoeg. We zijn bevrijd van ziekte maar niet van onderdrukking. Dat weten we toch?
2 Tim3:12 Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd.
Paulus wilde af van die onderdrukking. 
Maar weet je wat zo paradoxaal is. Als God dat weg zou nemen dan zou er geen apostel Paulus zijn. Hij was immers de grote onderdrukker. Stel dat mensen voor hem dat gebeden zou hebben. 

Ho, wacht even, zeg je dan. In Gal.4 wordt er gesproken over een oogziekte van Paulus 
Broeders en zusters, ik smeek u, wees zoals ik, want ik ben zoals u. U hebt mij nooit enig kwaad gedaan. 12 Weest gij als ik, want ook ik ben als gij; broeders, ik bid u; gij hebt mij geen ongelijk gedaan. 12 Weest gij als ik, want ook ik ben als gij; broeders, ik bid u; gij hebt mij geen ongelijk gedaan. 
13 Herinnert u zich niet de eerste keer dat ik u het evangelie heb verkondigd? Ik kwam bij u toen ik ziek was, 13 En gij weet, dat ik u door zwakheid des vleses het Evangelie de eerste maal verkondigd heb; 13 En gij weet, dat ik u door zwakheid des vleses het Evangelie de eerste maal verkondigd heb; 
14 en hoewel mijn ziekte u er alle aanleiding toe gaf, hebt u mij toch niet veracht of verstoten. U hebt mij in uw midden opgenomen als een engel van God, als Christus Jezus zelf. 

Hier heeft Paulus het inderdaad over een kortstondig ongemak, maar ging het over. Laten we eens meegaan in de tijd van Paulus waar hij zegt: 'Weet u niet die eerste keer?'
Hand 15: Na verloop van tijd kwamen er echter Joden uit Antiochië en Ikonium die de mensen ompraatten. Ze stenigden Paulus en sleepten hem vervolgens de stad uit, in de veronderstelling dat hij dood was. 20 Maar toen de leerlingen om hem heen waren gaan staan, kwam hij overeind en ging de stad weer in. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe.
Ik denk dat hij nagenoeg dood was, of hij was het ook. Tussen de twee plaatsen was het zeker 30 kilometer lopen en hij sprak het evangelie.
In Gal 4 zou het gaan om een ziekte van ogen? Het gaat om het stenigen, het is figuurlijk gesproken. Het is tijdelijk en wie zou niet zijn ogen hebben gegeven voor Paulus? 
In Gal 6: 11 schrijft hij: U ziet het aan de grote letters: ik schrijf u nu eigenhandig
Zou dit zijn probleem van zijn ogen bevestigen? Het woord groot is in het Grieks niet grootte, maar hoeveelheid. Het gaat hier om de lengte van de brief. 
Mensen die zeggen dat het hier gaat om ziekte gebruiken niet de interpretatie van de Schrift met Schrift zoals hierboven. 
Ik heb veel geluisterd, bestudeerd, etc. Deze uitleg is gewoon zeer bijbels.
Dat het om ziekte van Paulus gaat is alleen maar makkelijk. God bidden, lukt niet, ach dan is het jammer, God wil het. Ik heb een doorn in het vlees. => Het is een uitvlucht.

Nog een ander tekstgedeelte over "ziekte".
Wordt ook dit vers 1 Tim 5: 23 ziekte aangetoond? Ik denk het niet: Drink niet alleen maar water, doe er vanwege je zwakke maag en je andere kwalen wat wijn bij.
Dit is het enige vers in de bijbel waar staat dat Tim evt een zwakke maag had?. Dit is misinterpretatie omdat de bijbel heel anders over ziekte praat.
Hier heb je een nauwkeuriger uitleg. Ga eens naar een 3e wereld land en drink water. Mensen worden vaak ziek. Drink geen water maar wijn (of drink een cola!) Dat is wat Paulus adviseert.
Welke doktor wil ons eigenlijk ziek hebben?

2 Tim4:20 Erastus is in Korinte gebleven, Trofimus heb ik ziek in Milete achtergelaten.
Het feit dat er iemand ziek is, bewijst niet dat God dat wil. 
Niet iedereen wordt toch behouden?
Waarom genees ik niet iedereen? Ik kan dat niet? Je moet geloven!
Overigens staat in Handelingen dat Trofimus Paulus achterna reisde.
Als je een vraag hebt over Rom 8:28 (zie uitleg elders)
Ook in OT veel lepra door God, de doodsengel kwam. God doet dat . Dat klopt.
Je vindt dat nergens als zegen maar altijd een vloek, straf.
Ziekte is een vloek, genezing is zegen.

Gal 3:13. Christus heeft ons verlost van de vloek.!!!
In NT is er dus iets veranderd. Maar hoe weten we dat alles?

2 Tim3:16 
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven,
God gebruikt het woord om op te voeden. Elk ander systeem is niets Gods systeem.
God kan alles voor je doen meewerken, maar ziekte komt niet van GOD. 
God zei uiteindelijk tegen Paulus: Ik geef je genade, er moeten nog meer mensen komen zoals jij, die God gaan dienen. Dus ik doe dat niet weg. 
Het is compleet consistent met Gods woord. Vlucht niet in de toorn van Paulus voor jezelf. 

Het is religieuze theorie. Het gaat God altijd om je welzijn.!


DEEL 3 - WAAROM WORDT NIET IEDEREEN BETER?

De vorige twee hoofdstukken zijn de basis. Als de satan je laat geloven dat God je ziek wil, er een doel mee heeft, dan kun je daar niet tegen op , je vecht dan uiteindelijk tegen God.

Jac 4:7
Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten.
Actief vechten, niet passief zeggen als God het wil dan .....
Religie maakt God een basis van ziekte terwijl dat niet zo is.
Betekent het dat je automatisch beter wordt? Waarom gebeurt dat niet?
In Jezus tijd genas hij iedereen die dat wilde. Hij deed de dingen die de Vader doet.
17 keer genas Hij. Laten we kijken naar Mattheus. Jezus is dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Hij verandert niet.

Math 4:23-24
Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. 24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij hem gebracht, en hij genas hen.

Math 8:16-17
16 Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de geesten uit, en allen die ziek waren genas hij, 17 opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.' 
Allen, niet een paar die ziek bleven.

Math 12:15
Jezus besefte dat en week uit naar elders. Grote massa's mensen volgden hem, en hij genas hen allen. 

Math14:14
Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken

Vers 35: Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen en was volkomen gezond.


Math 15:30 
Er kwamen grote mensenmassa's op hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en hij genas hen allen. 31 De mensen zagen vol verwondering hoe doofstommen gingen spreken, kreupelen beter werden, verlamden gingen lopen en blinden weer konden zien, en ze brachten hulde aan de God van Israël.

Iets dat leidt tot aanbidding (genezing) is niet van de satan. 

Mat 21:14
Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe, en hij genas hen.
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Waarom zien wij dat niet? Dat is een goede vraag! Simpele vraag maar een complex antwoord. Zelfs de discipelen vroegen Jezus dat.

Math 17:19 
Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal met hem alleen vroegen ze: 'Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?' 20 Hij antwoordde: 'Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.' 
Even iets over de context van dit verhaal. 
Jezus had in hoofdstuk 17 drie discipelen meegenomen naar de berg. Er was een hoorbare stem die zei: Dit is mijn Zoon. Ook Elia en Mozes waren daar.

Math 17:14
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel 15 en zei: 'Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het vuur of in het water. 16 Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen.'
Terwijl Jezus boven was konden de andere discipelen hen niet genezen (epilepsie)

Jezus zegt; 
Jezus antwoordde: 'Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.'
Jezus was niet blij dat zij het niet konden doen. 
Dat is iets anders dan veel mensen denken. Zij verafschuwen de bediening die ik heb, door dat te vertellen. Zij geloven niet, er is ongeloof. 
Zou Jezus veranderd zijn en anders reageren nu? Ik denk het niet. Hij is onveranderlijk. Jezus houdt van ons. Ook ik heb zieken vrienden en het is niemands fout!
Toch wil ik steeds meer Zijn wil leren kennen. 
Als je met je ziekte bij de kerk komt dan zijn de eerste vragen, ben je bij de dokter geweest? De autoriteit van de christenen wordt niet gebruikt. We hebben wel verantwoordelijkheden. 
Ook nu is God niet blij dat zijn discipelen het niet kunnen. God heeft het namelijk ons gegeven. Dus hebben wij verantwoordelijkheid. Hij maakt mensen niet ziek. Kanker, aids, etc.
Even naar de hoofdredenen van het waarom (misschien meer maar ik gebruik deze drie)
1. zonde 
2. geestelijke strijd
3. natuurlijke dingen

ad 1: zonde
John 5: 14
Later kwam Jezus hem tegen in de tempel en toen zei hij tegen hem: 'U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen'
Dat is niet de enige reden. Denk aan drugs, sexverslaving etc dat geeft ziekten. Zij zetten een deur open naar zonde.

ad 2: een gevecht met de duivel. Dat is niet fysiek. Een oorlog met satan en demonische krachten. Het is een zondebasis, maar niet perse van het individu.
John 9: de vraag wie zijn schuld is het dat deze man ziek is? Jezus zegt niemand. 
Niet van hen. Het gebeurt in de oorlog.

ad3: veel mensen denken OK, zonde, strijd OK, maar ook natuurlijk?
Er gebeuren dingen die gebeuren. Als je jezelf pijn doet bijvoorbeeld. Breek je iets bij sporten.

Sinds de zondeval is er ongeluk in het leven. Als je dingen doet, maak je fouten en kun je ongelukken krijgen.
Ik geloof dat we zeker onze autoriteit kunnen gebruiken in elke situatie.
Terug naar Math 17:18
Waarom konden de discipelen dit niet, terwijl het wel Zijn wil is?
Deze discipelen geloofden dat zij de kracht hadden en hadden dat ook al gebruikt. 
Anders hadden ze deze vraag toch nooit gesteld?
Het is belangrijk. Mensen die het niet geloven zullen deze vraag dus ook niet stellen.

Math 17:20
Hij antwoordde: 'Vanwege jullie gebrek aan geloof.'
In elke situatie moest er een mate van geloof zijn. Zoals bij de vrouw die de mantel aanraakt. Jouw geloof heeft je gered, zegt Jezus. Het kan ook een passief geloof zijn. Dat je wilt ontvangen als ik het mag geven.
Veel mensen zeggen: hij heeft te weinig geloof. Maar dat zegt Jezus niet. Het gaat hier niet om weinig geloof. 
Is er verschil in ongeloof en weinig geloof? Ja 

Mar 11:23
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: "Kom van je plaats en stort je in zee," en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. 24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Je kunt er dus voor kiezen om te geloven

Marc 9: 20
Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. 21 Jezus vroeg aan zijn vader: 'Hoe lang heeft hij hier al last van?' Hij antwoordde: 'Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22 en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.' 23 Toen zei Jezus tegen hem: 'Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.'
Jezus zegt: als jij gelooft! Meteen riep de vader van het kind uit: 'Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.' 25
Jezus zei niet: wat een stom antwoord! Geloven en ongeloof tegelijkertijd. Nee dat zei hij niet!
Hij zegt dus tegen de discipelen jullie hebben geen voldoende geloof (een beetje geloof), jullie hebben ongeloof. Dat zorgde ervoor dat je geloof op de achtergrond kwam.

Verderop zegt hij: als je geloof klein is:
Hij antwoordde: 'Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.'
Een voorbeeld:
Toen ik een persoon uit de dood zag herrijzen was ik verheugd.
Later zei ik eens in een bediening tegen een man: "Sta op en wandel", maar hij viel op de grond. Oh, wat voelde ik me klein en terneergeslagen. Ik zei in het hotel: 'God wat gebeurde er? Ik had toch geloof.' Daarom was ik zo geschokt.
Ik had geloof, maar ook ongeloof. Daar kwam ik later achter.

John 5:43 44 Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. 45
Als je bang bent en denkt wat de mensen van je denken, dan is er angst. Dat kan mijn geloof wegdrukken. 
Smith (een spreker in USA) had niet meer geloof, maar hij had minder ongeloof toen hij nadat iemand drie keer hard op zijn gezicht was gevallen (mensen waren geschokt in de zaal), iemand mocht genezen in Jezus naam. Hij gaf er niet om wat mensen van hem zeiden. Dit concept is belangrijk. 
Als je voor mensen bidt dan denk je gauw: ik heb niet genoeg geloof. Dat is dus niet waar. Een mosterdzaadje is al genoeg. 

Rom 10:10 geloof komt door focus op God en zijn woord: Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered. 
Ongeloof komt als we focussen op wat mensen zeggen, de doktors, etc.
Het gaat er dus niet om een geweldig geloof te hebben, maar om de negatieve krachten weg te houden uit ons leven.
Veel christenen laten de stroom van gedachten uit de wereld, die tegenover God staat, in hun gedachten toe. (tv- onzin kijken, onzin-bladen lezen)

Rom 4:18
18 Hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: 'Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.' 19 En zijn geloof verzwakte niet toen hij, ongeveer honderd jaar oud, besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sara niet langer vruchtbaar was. 20 Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. 21 Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat hij had beloofd, 22 en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.
Abraham had niet een groot geloof, maar dacht niet aan iets dat tegen God inging (zijn ongeloof was er niet).

Hebr 12:15
Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen besmet,
Begrijp dit goed: je kunt niet verleid worden als je er niet aan denkt.
Je hebt geen ongeloof als je niet denkt aan ongeloof.
We zeggen: 'Mensen sterven omdat er een tumor is'. Dat horen we jaren achter elkaar. 
Dan zeggen mensen ook altijd: ik kan niet genezen! Er is een harde waarheid. 
Jezus zei niet dat de discipelen een geloofsprobleem hadden, maar een probleem van ongeloof!

Marc 9:20 
Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. 21 Jezus vroeg aan zijn vader: 'Hoe lang heeft hij hier al last van?' Hij antwoordde: 'Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22 en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur'
De discipelen hadden toch geloof (en hadden wonderen gedaan), maar nu was er een fysieke manifestatie van de satan (ze waren geschokt). Maar Jezus had geen ongeloof. De discipelen wel. 

Math 17:21:
Hij antwoordde: 'Vanwege jullie gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die berg zeggen: "Verplaats je van hier naar daar!" en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk zijn.'

Ik denk dat er drie soorten ongeloof zijn:
1. door geen kennis
a. vertel de waarheid van Gods woord!
2. verkeerd onderwijs, dat het niet meer voor ons is.
a. Dat is moeilijker te overwinnen, je moet de doctrine eerst overwinnen. De waarheid van Gods woord is ook het recept.
3. natuurlijk ongeloof, als je ziet dat er iets gebeurt wat je niet verwacht. Toch zie je met de zintuigen (of voel je dat je tegengesteld reageert met het gebed. Dat gebeurde bij de discipelen. Ze waren geïmponeerd door het stuiptrekken van de jongen.

Jezus zei dat dit soort ongeloof alleen kan worden weggedaan door gebed en vasten. Je moet een 6e zintuig ontwikkelen!
Als één van de vijf zintuigen uitvalt ga je andere gebruiken, je gaat meer op andere vertrouwen.
Als je iets moet geloven dat God vertelt in zijn woord, maar je vijf zintuigen zeggen anders "ik heb nog steeds pijn", etc. Dan moet je het zesde zintuig hebben. Dat is geloof. Dat geloof wordt hetzelfde als de andere vijf.
De bijbel leert dat vasten en bidden helpt. Waarom vasten en bidden? Dat verandert God niet, demonen blijven daardoor ook.
Het verandert jóu! Je vlees gaat in tegen het niet krijgen van eten en drinken. Na een tijd weet je dat je niet dood gaat als je vast, je krijgt misschien niet eens meer honger. De zintuigen krijg je onder controle. Als je bij God blijft, dan kan dat!
Je kunt tegen het lichaam zeggen: wie ben jij te zeggen wat ik moet doen? Luister naar geloof, niet naar emoties, gevoelens. Je vermindert het ongeloof. Dat is het effect van bijv. vasten en gebed.

Hebr5:14
Vast voedsel is voor volwassenen; hun zintuigen zijn door ervaring geoefend en zij zijn in staat onderscheid te maken tussen goed en kwaad
We hebben het geloof van God (tape X) idem als Jezus. Wij hebben geen geloofsprobleem maar een ongeloof probleem. Stop de bronnen van ongeloof. De wereld, de TV, je ervaringen, wat mensen zeggen.
We mogen een kinderlijk geloof hebben en toch geweldige dingen doen.!


DEEL 4 - DE WETTEN VAN GELOOF

God weerhoudt niet van vergeving van zonden en van ziekte. We zagen dat we satan actief moeten weerstaan. 
Here als het uw wil is genees me dan.....

Joh3 2 Geliefde broeder, ik hoop dat het u in alle opzichten goed gaat en dat u gezond bent

Deut 28 laat zien dat ziekte een vloek is en geen zegen.
Jawel, God liet in het OT mensen ziek worden, het was altijd een vloek. Nooit in het NT
De openbaring is dat ongeloof een tegengestelde kracht is aan geloof. We hebben een mosterdzaadje nodig. We geven toe aan emoties, gevoelens etc. die tegen het geloof ingaan.
We moeten focussen op Zijn woord. 
Er is heel veel te leren over ziekte (zie ook studie: je hebt alles al)
Ik wil nu de context behandelen, dat geloof werkt bij wet. Een wet laat zien dat het altijd hetzelfde is, het fluctueert niet. Waar ik steeds het mee te maken heb in genezing, is dat mensen dit niet zien als een wet. 
Bijvoorbeeld: zwaartekracht: het werkt altijd en het is universeel. Anders is het een fenomeen (tijdelijk of eenmalig).
God creëerde bepaalde wetten in de fysieke wereld. 
Dankzij de zwaartekracht kan ik nu gaan zitten en makkelijk leven op de aarde. Als ik van een gebouw spring dan is het mijn dood. Dan geeft de wet het tegenovergestelde.
Heeft God het dan gedaan? Nee. De wetten zijn geschapen en het was goed zegt God in Genesis.

God forceert ook de geestelijk wetten niet. Die zijn er gewoon. Deze wetten maken dat mensen o.a. genezen. Onze veronachtzaming van deze wetten zegt dan dat het niet kan.
In de natuurlijke wereld hebben we elektriciteit. Dat kennen we pas een paar honderd jaar. De mogelijkheid was er altijd al. Wij negeerden het gewoon door veel redenen.
Sommige mensen weten niets van de wet en zijn bang voor elektriciteit, bijvoorbeeld de draden. Zelf ik doe alles uit als ik een stop moet verwisselen. Ik snap het niet en wil dan alles voorkomen. Als je genoeg weet dan kun je wel veel doen binnen die wetten. 
Zo werkt het ook in de geestelijke wereld. Sommigen wandelen in de kracht van God en anderen niet. Het handboek is de Bijbel.

Rom 3: 27
Kunnen wij ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft.
Het gaat hier ook over een wet van het geloof. 
Er zijn wetten die laten zien dat genezing werkt. Onze houding moet veranderen. Dan zien we de kracht van God. 
Sommige zeggen nu; je kritiseert me nu. Wel Leonardo Da Vinci was ver vooruit op het concept van vliegen en wist ook niet van elektriciteit. Hij begreep niet wat we nu wel begrijpen. Dat is geen kritiek.
Er zijn dingen van God beschikbaar die we niet gebruiken. Ik heb door studie de wetten ontdekt. Ik weet ze nog steeds niet allemaal. 

Mar 5:25
Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: 'Wie heeft mijn kleren aangeraakt?' 31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: 'U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: "Wie heeft mij aangeraakt?"' 32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar: 'Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.'
Dit is krachtig. Dit illustreert dat het koninkrijk van God opereert bij wet. 
Jezus herkende een kracht. De discipelen wisten: iedereen raakt U aan, wat een domme vraag bedoelden ze. Jezus zegt: wie raakt Mij aan!
Luk 2: Jezus wist geestelijk alles. Hij groeide ook op als mens. Spreken, eten, etc, hij had ook limieten met zijn fysieke lichaam. Toch was Hij God. 
Jezus wist in zijn fysieke lichaam niet dat er iets gebeurde, wel voelde hij geestelijk een kracht uitgaan.
Mensen zeggen: als ik bid voor genezing dan zal God wel een keuze maken: die wel, die niet. Zou het aan God liggen? Hij heeft toch alles betaald. 
Er zijn wetten waarbinnen deze genezing werken. De wetten van elektriciteit zijn een mooi voorbeeld van geestelijke wetten. Jij schakelt voor licht, voor de stroom die er al is.
Wij hebben geen probleem met God, wij weten niet samen te werken met God. 

Het is niet God die niet geeft, het zijn wij die niet pakken.

De vrouw pakte de mantel en genas. De kracht ging gewoon. Jezus deed helemaal niets!
We moeten aanpakken en gegrondvest zijn in geloof.
Dit vertelt mij waarom mensen niet genezen. God wijst hen niet af. God wil ze helpen, maar gebruik de wetten van het geloof. 

Laten we naar de vrouw kijken.
Vers 25: ze hoorde van Jezus. 
Iemand vertelde haar van de wonderen die Jezus deed. In Romeinen 10 : door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.
Je moet horen. Gevoed worden. Je krijgt geen geloof als je naar de TV kijkt en soaps bekijkt. Je moet naar het woord toe. 
Als je genezing wilt zul je het woord in moeten duiken

Ps 107:20
hij zond zijn woord en genas hen, ontrukte hen aan het graf. 

Spr 4: 20
Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, 
geef aan mijn uitspraken gehoor. 
21 Houd ze steeds voor ogen, 
bewaar ze in het diepste van je hart. 
22 Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, 
sterken heel het lichaam als een medicijn. 
23 Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, 
het is de bron van je leven. 

Mensen willen geloven en zeggen: ik geloof wel dat de bijbel dat en dat zegt. Maar het gaat verder: je moet aangesloten worden in het woord van God.

Terug naar de vrouw 
Vers 28: je moet spreken 
Dit gaat over kracht in je woorden, positief en negatief. Als je een klager bent dan laat je ongeloof toe. Je maakt kortsluiting. God maakte de wereld door te spreken.
De fysieke wereld reageert door woorden. Mensen zeggen: het maakt niet uit wat je zegt. 
God zegt iets anders. Door te spreken laat je kracht los.
Ikzelf spreek nooit over mijn twijfels. Ook al heb ik ze. Als ik bid dan zijn het woorden van geloof. 
Math 6: wat zal ik eten, drinken, etc. Je kunt een gedachte niet weghouden, maar wel kun je het niet aannemen.
De vrouw zei: ze sprak positief 

Als je ziek bent: spreek wat de bijbel zegt over je geloof. Je spreekt het uit.
Marc 11: 23
Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: "Kom van je plaats en stort je in zee," en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren. 24 Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.
Ook hier komt het spreken als voorwaarde van je geloof. Spreek je geloof. Geestelijke kracht komt los.
Spreek met zieken over het leven, niet over dood.
Mac 11:23: Het probleem (berg) moet je toespreken. Als je kanker hebt; spreek "Kanker jij bent dood. Ik beveel je in de Naam van Jezus ga uit mijn lichaam."
Zeg dus niet tegen God dat je ziek bent. Maar zeg: "Pijn in de naam van Jezus ga weg." 
Spreek niet tegen God over de pijn. God heeft Zijn deel al gedaan. Het gaat niet om vragen, maar commandeer wat al is gedaan!
Sommigen zeggen: dat is raar. Maar Jezus deed het ook: kijk naar de vijgenboom. Doe het in geloof en het werkt.
Zo werkt het Koninkrijk. Heb je financiële problemen? Je vraagt God om oplossingen? Nee je spreekt en commandeert in Jezus naam het weggaan van die problemen.
Ik heb mijn handen gehad op mensen die kanker hadden. De kanker verdween. Vergeet niet dat het lichaam daardoor beschadigd is. Daar spreek ik ook tegen.
Dit is een van de grote wetten: dat je moet spreken.

Jac 2:14 geloof zonder werken is dood. 
Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?
Je moet dus handelen in geloof. Als je ziek bent en je hebt gesproken. Sta dan op: handel naar je geloof.
Als je ziek blijft liggen. Dan maken je werken het geloof dood. 
Het doen handelen produceert op zichzelf geen geloof (niet door werken der wet). Als je geloof hebt dan complementeert het gevolg daarvan het geloof, zegt Jacobus.
De vrouw raakte de mantel aan: het is niet makkelijk geweest voor haar om dat te doen. Ze was waarschijnlijk al op haar voeten en handen. 
Deze vrouw die Hem aanraakte was volgens wet onrein. Ze moest constant roepen: onrein, onrein. Deze vrouw nam een heel serieus risico. Ze had gestenigd kunnen worden.

Jer 29:11-12
Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven. 12 Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. 13 Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Als je zo'n houding hebt, zoals de vrouw, dan komen er krachten vrij.
Let op: de kracht van God kan door niet te vergeven worden tegengehouden. Ook Bitterheid, etc

Mat 18:
vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' 22 Jezus antwoordde: 'Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.'

Gal5:6
Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent, die het geloof zijn kracht verleent.
Als je weet hoeveel God van je houdt (Agape liefde) dan gaat je geloof door het dak! Als je daarop focust.
Als mensen een ziek kind hebben dan zeggen sommigen dat Gods wil zo is. Het is een defensief systeem. 
Ik had eens een discussie met iemand wiens dochter in een rolstoel zat. Hij gaf mij bijbelteksten en ik de mijne. Een status Quo. Ik wilde zo graag dat hij God leerde kennen.
Ik zei: wat ben jij voor een vader. Welke vader wil zijn kind in een rolstoel. Hij werd zo ontzettend boos. "Ik doe alles om mijn dochter te helpen. Ik wil haar plaats innemen riep hij"
Ik zei: en jij denkt dat God die alle kracht heeft, minder van haar houdt dan jij zelf?
Gods woord is het handboek voor ons. Mediteer op deze verhalen. Hoe past dat bij jou? De HG zal je leiden.

We moeten bij genezing:
1. leren spreken, 
2. handelen naar geloof, 
3. moedig en strijdbaar worden, 
4. liefde kennen, 
5. vergeving kunnen geven, etc.

Als je wilt leven met ziekte, dan wordt je niet genezen. 
Als je genezing wilt, pak aan wat je al hebt ontvangen.

Bron: God Wants You Well, Andrew Wommack

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook