VOLGENS DE BIJBEL STOND DE ZON EEN DAG STIL. DAT KAN TOCH NIET?


Genesis 1
In den beginne schiep God den hemel en de aarde.


In Jozua 10 lezen we: "En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag"

Wetenschappelijk onmogelijk. Toch?

Dat natuurwetten wel eens genegeerd worden is duidelijk uit de Big Bang-theorie. Deze fabel negeert de eerste wet van de thermodynamica, de wet van behoud van moment en tal van andere wetten! Het zou van zwakheid getuigen wanneer wij dit gebruiken om Jozua 10 te verklaren!

Hoe verklaren we Jozua 10 dan wel??

Twee mogelijkheden

De Bijbel beschrijft de geschiedenis van de mens, de zondeval, en het belangrijkste de Verlossing die wij door Jezus mogen ontvangen: "Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe" (Johannes 3). De Bijbel staat boordevol feitelijke geschiedenis, en daarnaast tal van gelijkenissen en symboliek. Echter, de Bijbel is het Woord van God, en getuigt van de enige Waarheid van kaft tot kaft! We kunnen verschillende voorbeelden geven van gelijkenissen die niet letterlijk genomen moeten worden, maar, zoals een gelijkenis doet, geven deze gelijkenissen een morele les en/of beschrijven ze de geestelijke waarheid.

Terug naar de vraag en de twee mogelijkheden: Volgens de Bijbel stond de zon een dag stil. Dat kan toch niet?

Mogelijkheid 1: Jozua 10 beschrijft de letterlijke waarheid

Als Jozua 10 de letterlijke waarheid beschrijft, is hier duidelijk sprake van een wonder! Volgens onze huidige natuurwetten is het niet mogelijk dat de zon een dag stil kan staan! Toch is het gebeurd. Wij gaan er van uit dat Jozua 10 letterlijk genomen moet worden, en dat de zon daadwerkelijk een dag stil stond. Hoe kunnen de huidige natuurwetten genegeerd worden??

• Wij geloven niet in de Big Bang. Toeval speelt geen rol. De natuurwetten werden in Jozua 10 niet genegeerd door toevaligheden, maar door de Maker van deze wetten, God zelf! Wanneer iemand een apparaat maakt, kan de maker het apparaat aanpassen wanneer hij of zij dat wil. De gebruiksaanwijzing doet niet ter zake. Een gebruiker heeft deze mogelijkheden niet of veel minder. God heeft het universum, inclusief alle wetten gemaakt. Ingrijpen behoort zondermeer tot Zijn mogelijkheden!

• De Bijbel beschrijft veel wonderen! 2 Koningen 6: IJzer blijft drijven: "En de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats gewezen had, sneed hij een hout af, en wierp het daarhenen, en deed het ijzer boven zwemmen", Jezus maakt van water wijn en in Johannes 6 loopt Jezus over water: "En als zij omtrent vijf en twintig of dertig stadien gevaren waren, zagen zij Jezus, wandelende op de zee, en komende bij het schip; en zij werden bevreesd". Iedereen kent het begrip natuurwonder! En ook tegenwoordig gebeuren er nog veel wonderen, zoals wonderbaarlijke genezingen. De wetenschap staat voor een raadsel!

Mogelijkheid 2: Jozua 10 moet niet letterlijk genomen worden

Wij geloven dat Jozua 10 letterlijk genomen moet worden. De zon stond (ten opzichte van de aarde) letterlijk een dag stil. Desondanks willen we de mogelijkheid openhouden dat Jozua 10 niet letterlijk genomen moet worden. De zon stond niet letterlijk een dag stil, de zon stond optisch een dag stil. Hoe verklaren we dit?

Bijbelse zonnestilstand als luchtspiegeling

De Bijbel beschrijft een luchtspiegeling. In diverse hoofdstukken van de Bijbel worden gebeurtenissen beschreven die verwijzen naar natuurverschijnselen, zoals de regenboog, die door Noach werd waargenomen, nadat hij door het bouwen van een ark de zondvloed had overleefd. De regenboog is eenvoudig te verklaren, ook wetenschappelijk! In andere gevallen kost het de natuurwetenschappers aanzienlijk meer moeite om Bijbelse verschijnselen aannemelijk te maken. Een recente, succesvolle poging werd gedaan door de Italiaanse klimatoloog D. Camuffo: Het stilstaan van de zon tijdens de slag van de Israelieten tegen de Amorieten. Camuffo ziet het gebeuren als een gevolg van de meteorologische omstandigheden ten tijde het gevecht. Hij publiceerde zijn theorie in 'Theoretical and Applied Climatology' van januari 1990.

De achtervolging van de Amorieten door de Israelieten wordt beschreven in Jozua 10: 10-13 en speelt zich vermoedelijk ergens tussen 1220 en 1200 v. Chr. af. Plaats van handeling is Gibeon, een stadje op ongeveer acht km ten noordwesten van Jeruzalem, dat belegerd werd door de vijf koningen van de Amorieten. Jozua slaagde erin een einde te maken aan de belegering. De vijand werd achtervolgd tot Azekah. De verliezers hadden de pech dat ze getroffen werden door een zware hagelbui. Deze bui deed zich voor toen ze door de op de Beth-Horon-pas trokken. In de Bijbel lezen we dat er meer doden vielen ten gevolge van grote hagelstenen dan door het zwaard. "Toen sprak Jozua tot den HEERE, ten dage als de HEERE de Amorieten voor het aangezicht de kinderen Israels overgaf, en zeide voor de ogen der Israelieten: Zon, sta stil te Gibeon, en gij, maan, in het dal van Ajalon! ". En inderdaad, dit gebeurde: de zon stond stil, althans maakte geen haast om onder te gaan.

Een astronomische uitleg voor deze zonnestilstand lijkt Camuffo uiterst onwaarschijnlijk; zij tart, zo stelt hij, de wetenschappelijke verklaring voor de schijnbare beweging van de zon, zoals die reeds werd bewezen door Copernicus in 1515 en door Galilei in 1564. Zelf denkt hij aan een vorm van luchtspiegeling, en wel van het type dat men gewoonlijk boven de koude wateren van het noordelijk deel van de Atlantische oceaan en boven de ijsvlakten van de poolgebieden aantreft. Het waren deze zelfde soort luchtspiegelingen, die destijds de Noormannen op weg hielpen naar IJsland en Groenland!

Luchtspiegelingen als verklaring voor Bijbelse verhalen zijn niet nieuw, arctische luchtspiegelingen wel.

Luchtspiegelingen van het 'woestijn'-type liggen in de streken waar de Bijbelverhalen zich afspelen veel meer voor de hand dan arctische luchtspiegelingen. In Egypte en Palestina zijn de klimatologische omstandigheden nu eenmaal heel anders dan boven het noordelijk deel van de Atlantische oceaan en in arctische streken. En boven het door de zon verhitte zand van de woestijn wijkt de opbouw van de dampkring sterk af van het profiel dat boven koud oceaanwater of boven ijs aangetroffen wordt. Toch zijn er elementen in het verhaal van de Amorieten die aan arctische luchtspiegelingen doen denken. Zo scheen tijdens de overwintering op Nova Zembla de zon op tijdstippen dat deze zich achter de horizon zou moeten bevinden; ook in het Bijbelverhaal is er sprake van een verlenging van de zonneschijnduur en van een ijsvlakte, ditmaal echter gevormd door reusachtig grote hagelstenen, waarover de zon werd waargenomen.

Tevens moeten we ons realiseren dat het in Jozua 10 niet zozeer ging om de accurate beschrijving van een atmosferisch -of ander natuurverschijnsel als wel om het benadrukken van het ingrijpen van God! Men kan de oorspronkelijke tekst ook lezen (opvatten) als: De zon maakte 'aan het eind van deze dag' geen haast om onder te gaan. En omdat de nieuwe dag volgens Hebreeuwse gewoonte begint direct na zonsondergang, duurde de overdagperiode voort tot in de volgende dag. De bescheiden verlenging van de dag deed de beide dagen in elkaar overlopen, waar men normaal gesproken een strikt vastliggende overgang zou verwachten op het moment van zonsondergang. De overlap is overigens niet zo groot. Berekeningen tonen aan dat de zon zelfs in het gunstigste geval nog geen twee zonnediameters hoger aan de hemel kwam te staan; in die streken komt dit neer op een tijdwinst van slechts ongeveer 4 minuten. Dit gunstigste geval houdt in dat de Israelieten de zon tijdens de achtervolging eerst zagen over een zonverhitte bodem onder 'woestijn-type' luchtspiegelingscondities en later, na aankomst aan de rand van het gebied dat door de zware hagelbui was getroffen, onder de condities voor een arctische luchtspiegeling. Het meest indrukwekkende scenario daarbij is, dat Jozua en de zijnen de zon eerst onder hadden zien gaan, waarna hij later, waargenomen over de met hagel bedekte grond, weer boven de horizon uitkwam.

Een hagelbui is al een zeldzaamheid in Palestina, een arctische luchtspiegeling is een nog weer veel uitzonderlijker gebeurtenis, maar vergeleken met het aantal malen dat men een zonnestilstand mag verwachtend zijn beide verschijnselen toch nog zeer frequent. Vandaar dat Camuffo, ondanks het feit dat er wat veronderstellingen en eigengereide interpretaties nodig zijn om zijn theorie te rechtvaardigen, er in gelooft.
Feit is en blijft dat Jozua 10 een bijzondere gebeurtenis beschrijft: "En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag". God is Heer en Meester over de natuurwetten, Hij is de Maker van deze wetten, en kan ze dus gebruiken hoe Hij dat wil! Het is niet relevant of God de zon letterlijk heeft stil gezet, of dat Hij dit middels een luchtspiegeling zo heeft laten lijken.

In de Bijbel lezen we hoe God het universum, de aarde, de dieren en de mens gemaakt heeft. We lezen tevens dat de mens de relatie met God verziekt heeft. In diezelfde Bijbel kan je ook lezen hoe God de relatie met de mens hersteld heeft, door Jezus naar aarde te zenden! Jezus is de Zoon van God. In de Bijbel kan je veel meer over Hem lezen! In Johannes 14 zegt Jezus: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Je kunt dus direct tot Jezus en direct via Jezus tot God bidden! Dit hoeft niet volgens een vast ritueel, iedereen mag de naam van Jezus aanroepen om tot God te komen! We nodigen je van harte uit dit te doen!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook