HET DUIZENDJARIG VREDERIJK


Openbaring 20
En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.


De Bijbel leert ons dat spoedig de Gemeente van Christus zal verdwijnen van aarde. Er komt een vreselijke tijd voor de achterblijvers, gevolgd door misschien wel de meest heftige oorlog ooit: Armageddon. Deze oorlog zal in één klap over zijn door de wederkomst van Jezus Christus, die dan duizend jaar zal regeren, samen met de gelovigen, voordat de eeuwigheid aanbreekt. God zal een compleet nieuwe aarde en een nieuwe hemel maken. De oude aarde en hemel zullen worden vernietigd. Jeruzalem zal de hoofdstad tot in eeuwigheid zijn. Jeruzalem meet ongeveer 2000 x 2000 x 2000 km!

Het doel van het Duizendjarig vrederijk

In Zacharia 14 lezen we:

Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U! Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn, die de HEERE bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen: 's zomers en 's winters zal het plaatsvinden. De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.

1.  Christus zal Zijn Koninkrijk op aarde vestigen en met de gelovigen regeren. Het is in feite een deel van de beloningen voor de gelovigen. Na de grote verdrukking zal Jezus terugkeren met de gelovigen. In Daniël 7 lezen we:

De heiligen van de Allerhoogste zullen echter het koningschap ontvangen. Zij zullen het koningschap in bezit nemen tot in eeuwigheid, ja, tot in der eeuwen eeuwigheid.

En in Openbaring 20:

En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.

De gelovigen ontvangen dus al in het Duizendjarig vrederijk deze autoriteit!

2.  Het tweede doel van het Duizendjarig vrederijk is de vervulling van Bijbelse profetie. Sommige Bijbelse profetieën worden pas in het Duizendjarig vrederijk vervuld. We noemen enkele:

In 2 Samuel 7 treffen we een profetie aan die nog niet volledig vervuld is:

Wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen. Die zal voor Mijn Naam een huis bouwen, en Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen.

In Psalm 72 lezen we eveneens een profetie die nog niet vervuld is:

In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen.

Jesaja 11 beschrijft het Duizendjarig vrederijk en deze profetie wordt dus pas in dit vrederijk vervuld! We lezen bijvoorbeeld dat een wolf bij een lam en een luipaard bij een geitenbok zal liggen. Dieren zullen vegetariërs zijn. We hebben dit niet eerder op aarde gezien! In het Duizendjarig vrederijk wordt dit werkelijkheid!

3.  In het Duizendjarig vrederijk kan satan niemand meer misleiden.

Bij aanvang van het millennium wordt de aarde bewoond door de gelovigen die de grote verdrukking overleefd hebben, samen met het volk Israël. In de loop der tijd zal de aarde weer wemelen van de mensen, omdat ook in het vrederijk mensen kinderen zullen krijgen. De duivel is gebonden, dus satan kan mensen niet meer misleiden. Maar, en dit is speculatief, is ook één van de redenen van dit vrederijk om aan te tonen dat de mens gevallen is, dat de mens in opstand gekomen is tegen God, en dus een Verlosser nodig heeft. De mens zonder Christus is verloren. In het duizendjarig rijk kan en mag ieder mens een keuze maken: voor of tegen Jezus. Aan het eind van het Duizendjarig vrederijk zal satan nog voor een korte tijd losgelaten worden om de mens te misleiden, zoals we in Openbaring 20 lezen:

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.

Het Duizendjarig vrederijk en Kingdom Now

Steeds meer gerespecteerde evangelisten geloven niet meer in de a.s. opname van de Gemeente. Steeds meer gerespecteerde evangelisten geloven ook niet dat onze aarde vernietigd zal worden. Zij denken dat er een einde komt aan een zogenaamd kwaad tijdperk. Op zich klopt dit, maar, dit einde gaat gepaard met de vernietiging van onze aarde. Het nieuwe Jeruzalem is een letterlijke stad, geen symbolisch of geestelijk iets. Steeds meer gerespecteerde evangelisten en gelovigen gaan overstag voor een leer met de naam Kingdom Now. Maar, Gods Koninkrijk zal niet op de huidige aarde gevestigd gaan worden! Er komt een letterlijke opname van de Gemeente, een letterlijke verschrikkelijke tijd voor de achterblijvers (de Bijbel spreekt over de grote verdrukking), een letterlijke slag bij Armageddon, een letterlijk duizendjarig vrederijk, een letterlijk nieuw Jeruzalem, een letterlijke nieuwe aarde en nieuwe hemel! Kingdom Now gaat ervan uit dat het Bijbelboek Openbaring al vervuld is, en dat de gelovigen het Koninkrijk moeten uitbreiden, zodat Jezus kan terugkeren. Kingdom Now is een vorm van preterisme, maar heeft ook kenmerken van de vervangingsleer. Dat betekent dat de aanhangers van Kingdom Now geloven dat alle profetieën met betrekking tot Israël van toepassing zijn geworden op de kerk (Gemeente van Christus). Het probleem met deze leer is dat het duizendjarig rijk vergeestelijkt wordt, en dat de aanhangers denken dat we nu al in het vrederijk leven. Zij geloven dus dat satan al gebonden is. De Bijbel leert ons het tegenovergestelde! Het verraderlijke van deze toch wel ernstige dwaalleer is dat sommige aanhangers wel geloven in de kracht van de Heilige Geest en alle geestelijke taken, en dat om die reden kerken die deze leer aanhangen oppervlakkig lastig te onderscheiden zijn van kerken die deze leer afwijzen. En juist om die reden is het zeer belangrijk om Bijbelse profetie in de kerk te onderwijzen! De Bijbel leert ons te onderscheiden, maar zonder gedegen onderwijs wordt dit onderscheiden een groot probleem.

We leven in een tijd waarin met Jezus' wederkomst wordt gespot. Wanneer mensen niet meer geloven in de vernietiging van de aarde en het komende duizendjarig vrederijk, zal men misleid kunnen worden en zelfs kunnen denken dat de a.s. antichrist de Messias is. Velen zullen in deze misleiding gaan geloven. Er zullen zelfs mensen zijn die denken dat het begin van het duizendjarig vrederijk het einde inluidt van het huidige kwade tijdperk. De duivel zal gebonden zijn gedurende deze duizend jaar, maar velen zullen desondanks nog misleid worden door de Kingdom Now gedachte, zelfs in het duizendjarig vrederijk.

De belangrijkste les voor nu is dat het met gelovigen in alle gevallen goed afloopt, of je nu de opname van de Gemeente meemaakt of dat je een natuurlijke dood sterft. Weet jij zeker dat het met jou goed afloopt na het aardse leven, of als de opname van de Gemeente plaatsvindt? Heb jij Jezus Christus aanvaard als God en Verlosser? Of heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook