ARMAGEDDON


Openbaring 16
En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.


Hoewel de naam Armageddon slechts éénmaal in de Bijbel voorkomt, hebben de meeste mensen wel eens van Armageddon gehoord, al is het vanwege de talloze films over deze plaats. Maar, wat is Armageddon eigenlijk? Het woord Armageddon bestaat uit de Hebreeuwse woorden Har en Megiddo. Megiddo is een plaats in het oude Israël. Har betekent heuvel. Uit deze woorden ontstond de term Harmagedon, waaruit de naam Armageddon ontstond. De voormalige stad Megiddo was gebouwd op een heuvel, ongeveer 100 kilometer ten noorden van Jeruzalem.

Armageddon is de oorlog aan het einde van de grote verdrukking. De legers van alle landen zullen optrekken naar Israël met het doel het Joodse volk te vernietigen. Deze oorlog zal eindigen met de wederkomst van Jezus Christus. De slag van Armageddon vindt plaats in de regio rondom het dal van Megiddo, noord Israël, tot Jeruzalem en het zuiden, naar schatting een gebied van 300 bij 150 km. Openbaring 16 is het enige Bijbelhoofdstuk waar we de naam Armageddon aantreffen:

En de zesde engel goot zijn schaal uit over de grote rivier, de Eufraat. En haar water droogde op, zodat de weg gereedgemaakt werd voor de koningen uit de richting waar de zon opgaat. En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien. En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

In Openbaring 16 lezen we dat Armageddon geïnspireerd wordt door demonen. We zien dat deze demonen nu al in de wereld aanwezig zijn, in politiek en organisaties. We zien een toenemende haat jegens Israël. We lezen in Openbaring 16 dat de Eufraat zal opdrogen en zo een doorgang zal voeren voor legers uit het noorden (Rusland) en het oosten (China, Iran, ...), maar ook voor legers van de gehele wereld. Gedurende de (grote) verdrukking zullen er meerdere oorlogen zijn, mogelijk ook nucleaire oorlogen. Naast Armageddon, wordt de eerste Gog/Magog-oorlog genoemd. Gedurende de (grote) verdrukking zullen miljarden mensen omkomen. Velen denken dat Armageddon de laatste oorlog is, en dat het een strijd is op één plaats. Armageddon is NIET de laatste oorlog op aarde. De laatste oorlog op aarde is de tweede Gog/Magog-oorlog uit Openbaring 20, na het duizendjarig rijk (Armageddon is wel de laatste oorlog uit de (grote) verdrukking):

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog.

Wat is de reden voor Armageddon? Het einde van Armageddon

De tegenstanders van Israël proberen in deze oorlog het Joodse volk uit te moorden, het is een wanhopige demonische poging, die zal falen. In de geschiedenis is de mens getuige geweest van meerdere gruwelijke pogingen de Joden te vernietigen. Een tweede reden voor Armageddon is dat God Zijn vijanden verzamelt, om ze te kunnen oordelen en straffen, en vervolgens de aarde voorbereidt voor het Millennium (duizendjarig rijk). Aan het eind van Armageddon zal de antichrist, met het grootste leger ooit, de wederkomst van Jezus Christus meemaken. In Openbaring 17 lezen we:

Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam - want Heere der heren is Hij en Koning der koningen - zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.

Armageddon zal plotseling eindigen met de wederkomst van Jezus Christus, zoals we in Openbaring 19 lezen:

En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een Naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn Naam luidt: Het Woord van God. En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren. En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeenverzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees.

De valse profeet en de antichrist worden na deze, waarschijnlijk bloedigste, oorlog ooit in de hel geworpen. De (grote) verdrukking eindigt abrupt, gevolgd door het Millennum, en de eeuwigheid, waar geen ellende, ziekte en dood meer zullen zijn.

Zie jij deze eeuwigheid wel zitten? De Bijbel leert ons dat de grote verdrukking een vreselijke tijd zal zijn. Maar, diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd niet hoeven mee te maken (Opname van de Gemeente). Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook