DE EINDTIJD (TEKENEN DER TIJDEN)


Mattheüs 24
Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.


Veel mensen, ook Christenen, denken dat er niets over het tijdstip van de wederkomst van Jezus Christus gezegd kan worden, omdat Jezus zei dat Hij zou terugkomen als een dief in de nacht (Mattheüs 24). Echter, in 1 Thessalonicenzen 5 lezen we:

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

In de Bijbel lezen we dat God altijd waarschuwt voordat Hij tot actie over gaat. God wil niet dat mensen verloren gaan! In 2 Petrus 3 lezen we immers:

De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

God waarschuwde de wereld 120 jaar via Noach. Hij waarschuwde Sodom en Gomorra via Abraham. Hij stuurde Jona naar Ninevé om te waarschuwen en Hij zond 150 jaar later Nahum naar dezelfde stad. En zo waarschuwt God vandaag de wereld dat Jezus Christus op het punt staat terug te keren. De Bijbel leert dat er slechts één weg is om de eeuwige dood te ontlopen. Zoals er voor Noach één weg was, zo is er voor ons ook slechts één weg: Jezus Christus aannemen als persoonlijke Verlosser. Ruim 2000 jaar geleden kwam Jezus op aarde met als doel mensen te redden van de eeuwige dood. Hij stierf in onze plaats. Straks komt Hij terug om te oordelen over diegenen die Gods Liefde en Genade afwijzen.

In de Bijbel treffen we alleen al in het Oude Testament ongeveer 500 profetieën aan, die betrekking hebben op de tweede komst van Jezus Christus, de tekenen der tijden. En ook een groot deel van het Nieuwe Testament heeft betrekking op de tweede komst van Christus.

Geestelijke tekenen

In Mattheüs 24 lezen we over "valse Christussen" en valse profeten:

Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden

En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.


Hetzelfde hoofdstuk beschrijft de vervolging van Christenen:

Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.

In 1 Timotheüs 4 wordt het satanisme (leringen van demonen) voorspeld:

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen.

Deze tekenen zijn duidelijk zichtbaar door de opkomst van sekten (zoals de mormonen), de ondermijning van de autoriteit van de Bijbel, de opkomst en acceptatie, zelfs in kerken, van occultisme, zoals reiki, acupunctuur en de new age gedachte die leert dat de mens God is. Christelijke normen en waarden worden bespot. Mensen die in opstand komen worden als aanstellers betiteld of zelfs als intolerante fundamentalisten.

Gelukkig zijn er ook positieve tekenen, zoals we eveneens in Mattheüs 24 kunnen lezen:

En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

En Joël 2 voorspelt een uitstorting van de Heilige Geest:

Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten.

Daniël 12 verklaart dat in de eindtijd verzegelde profetieën begrepen zullen worden:

Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.

Toen zei Hij: Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde.


En, inderdaad, mede door de komst van internet, zien we dat het evangelie overal verkondigd wordt. Organisaties als Open Doors verkondigen het evangelie in landen waar het verboden is. De Bijbel is in vrijwel alle talen vertaald.

Tekenen in en van de natuur

Mattheüs 24 en Lukas 21 spreken over besmettelijke ziekten, aardbevingen, hongersnoden, en tekenen aan de hemel:

en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

en er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.


Veel mensen beweren dat er altijd natuurrampen geweest zijn, en, ze hebben gelijk. Maar, in Mattheüs 24 zegt Jezus dat deze tekenen een begin van de weeën zijn. Ze zullen dus toenemen, zoals we tegenwoordig waarnemen!

Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

Het Nieuwe Testament beschrijft in Mattheüs 2 een ster:

Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien

Op de dag waarop Jezus gekruisigd is, was er drie uur duisternis en een aardbeving, zoals we in Mattheüs 27 lezen:

En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

de aarde beefde en de rotsen scheurden.


En Openbaring 16 beschrijft de grootste aardbeving in de geschiedenis van de aarde, bij de wederkomst van Christus:

En er kwam een grote aardbeving, zo een als er niet is geweest sinds er mensen op de aarde geweest zijn: zo'n aardbeving, zo groot!

God heeft dus altijd gesproken door tekenen in de natuur en dat doet Hij ook vandaag nog!

Maatschappelijke en politieke tekenen

In Mattheüs 24 lezen we dat de maatschappij steeds meer wetteloos en immoreel zal worden naarmate de tijd nadert van Zijn wederkomst; de wereld wordt net zo kwaadaardig als in de dagen van Noach:

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.

Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.


Hetzelfde hoofdstuk beschrijft oorlogen en geruchten van oorlogen:

U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.

In 2 Timotheüs 3 beschrijft Paulus een triest beeld van de maatschappij in de eindtijd. Een wereld gekenmerkt door drie "liefdes": liefde voor zichzelf (humanisme), de liefde voor geld (materialisme) en de liefde voor genot. Hij wijst er vervolgens op dat het resultaat van deze wereldse levensstijl zal worden wat de filosofen nihilisme noemen, dat is een maatschappij op weg naar wanhoop. Overigens is er niks verkeerd aan geld en genot en zeker moeten we onszelf liefhebben. Echter, de zucht naar geld en genot staat in schril contrast tot de vreugde, liefde en voorspoed die God ons geeft!

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

Wij zien vandaag deze profetieën voor onze ogen vervuld worden! De Bijbel voorspelt de wereldpolitiek en schetst de geopolitieke kaart in de eindtijd, met de herstelde staat Israel in Zacharia 12:

Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.

In Daniël 2, Daniël 7 en Openbaring 17 lezen we over de komst van een laatste rijk, dat zal dienen als de politieke basis voor de opkomst van de antichrist en het scheppen van zijn wereldwijde koninkrijk (Daniël 7).

Tekenen met betrekking tot de staat Israel

In Jesaja 11 lezen we dat de Joden in de eindtijd vergaderd zullen worden uit de "vier hoeken der aarde":

Hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en hen die vanuit Juda overal verspreid zijn, bijeenbrengen van de vier hoeken van de aarde.

Lukas 21 beschrijft het opnieuw innemen van Jeruzalem:

En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Opvallend is dat direct daarna de wederkomst aan de orde komt!

En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

In Zacharia 12 lezen we de herrijzing van Israëls militaire kracht:

Op die dag zal Ik de leiders van Juda maken als een vuurbekken in een stapel hout en als een brandende fakkel in een graanschoof. Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem.

Al deze tekenen zijn vervuld in de afgelopen decennia. Israël is een eenheid. Israël speelt een belangrijke rol in de wereldpolitiek! En, wanneer deze dingen gebeuren, is het einde nabij, zoals we lezen in Lukas 21:

Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

De belangrijkste tekenen zijn de tekenen die betrekking hebben op Israël, omdat God het Joodse volk door de Bijbel heen gebruikt als profetische tijdklok. Ofwel, als God een belangrijke gebeurtenis onthult, die in de toekomst zal plaatsvinden, wijst Hij op het Joodse volk en Israël. De zeventig weken uit Daniël 9 is hier een goed voorbeeld van.

Er zijn twee belangrijke profetieën m.b.t. de wederkomst van Jezus Christus, in de Joodse geschiedenis sinds 1948. Deze twee gebeurtenissen bewijzen duidelijk dat de periode waarin we nu leven de tijd van de wederkomst van Jezus Christus is.

1. De Staat Israël

De eerste is het herstel van de staat Israël op 14 mei 1948. Deze uitgekomen profetie treffen we aan in de parabel van de olijfboom (Mattheüs 24:32-35). De dag voordat Jezus deze parabel sprak, had Hij een vloek gelegd op een dorre vijgeboom met als resultaat dat deze verwelkte (Mattheüs 21:18-19). Dit was een symbolische profetie dat God spoedig Zijn toorn over het joodse volk zou doen komen vanwege hun geestelijke verdorring in het verwerpen van Zijn Zoon. De volgende dag herinnerde Jezus Zijn discipelen aan de vijgeboom. Hij zei te letten op het weer bloeien ervan. Met andere woorden zei Hij te letten op de werdergeboorte van Israël. Hij gaf aan dat als de vijgeboom weer bloeit Hij aan de poorten van de Hemel zou staan, klaar om terug te keren (Mattheüs 24:33). Tevens sprak Hij de wereldberoemde woorden uit Mattheüs 24:

Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

Over welk geslacht sprak Jezus? Het geslacht dat de vijgeboom ziet bloeien! Wij zijn dit geslacht! De vijgeboom is begonnen te bloeien en Jezus Christus staat aan de poort!

2. De Stad Jeruzalem

De tweede belangrijke gebeurtenis werd door Jezus in dezelfde rede geprofeteerd. We lezen in Lukas 21:

En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.

Het eerste deel van deze profetie werd vervuld in 70 AD, veertig jaar nadat Jezus de woorden gesproken had. In dat jaar veroverden de Romeinen onder leiding van Titus Jeruzalem en verdreef de Joden onder de volkeren. Jeruzalem bleef onder heidense bezetting gedurende 1897 jaar tot 7 juni 1967 toen Israël tijdens de zesdaagse oorlog de stad weer in handen kreeg. De Joodse herbezetting van de stad Jeruzalem is een duidelijk bewijs dat we leven in de periode van de wederkomst van Jezus Christus.

Als Jezus vandaag zou terugkomen, zou Hij dan jouw "gezegende hoop" zijn, of is Hij jouw "vrees en schrik"? Heb je Jezus aangenomen als persoonlijke Verlosser? Dan is er geen enkele reden tot bezorgdheid. Heb je Jezus nog niet aangenomen? Geloof je het niet? Ga eens na wat jouw doel in het leven is!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook