GAAN DE GELOVIGEN DOOR DE GROTE VERDRUKKING? DE WEERHOUDER


Thessalonicenzen 2
Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.


In een eerder artikel hebben we aan de hand van een eenvoudige mathematische benadering aangetoond dat gelovigen NIET door de grote verdrukking zullen gaan. We bekijken nu één van de vele andere Bijbelse argumenten waarom gelovigen zich geen zorgen hoeven te maken, en dus niet door de grote verdrukking zullen gaan. De antichrist staat te popelen om de macht tijdelijk over te nemen, maar hij KAN eenvoudig niks doen! Als de Gemeente van Christus wél door de grote verdrukking zou moeten, is de vraag waarom de antichrist nu nog niet tot actie over gaat. Wij geloven dat de antichrist al in leven is. We geloven ook dat de contouren van het antichristelijke rijk al zichtbaar aan het worden zijn, maar we zien nog bij lange na niet dat er een wereldleider is, dat één man aanbeden wordt en dat er totale wereld-controle is. De antichrist zou heel graag willen, maar hij kan gewoon niet, omdat de Bijbel leert dat hij tegengehouden wordt! In 2 Thessalonicenzen 2 lezen we:

En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst;

De Thessalonicenzen dachten dat de dag van Christus (dus de grote verdrukking!) al aangebroken was en dat zij de opname van de Gemeente hadden gemist. Zij werden vervolgd en omdat Paulus over de opname van de Gemeente en de grote verdrukking sprak, dachten zij dat hun vervolging de grote verdrukking moest zijn. Paulus bemoedigde hen en maakte duidelijk dat het nog niet de dag van Christus was en dat de opname van de Gemeente nog niet had plaatsgevonden. Paulus legt uit dat de antichrist niet geopenbaard kan zijn, zolang de weerhouder hem tegenhoudt. Pas als de weerhouder weg is, kan de antichrist geopenbaard worden.

Sommige Bijbelleraars beweren dat de tegenhoudende macht het evangelie is en de weerhoudende persoon een engel is, die verantwoordelijk is voor het evangelie. De antichrist is de leider van de wereld in de grote verdrukking die zeven jaar duurt. De engel van de het evangelie zou worden weggenomen, waarna de antichrist verschijnt. Maar, het evangelie kan niet "weg" zijn, omdat gedurende de grote verdrukking nog velen tot geloof komen! In Openbaring 7 lezen we:

Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.

Het evangelie wordt tijdens de grote verdrukking verkondigd en velen zullen nog tot geloof komen. Zelfs de engelen verkondigen in die tijd het evangelie (Openbaring 14):

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft.

Andere Bijbelleraars denken dat Paulus spreekt over het Romeinse recht en de keizer. De keizer is, volgens deze leraars, degene die wordt weggenomen, waarna de antichrist opstaat. De laatste West-Romeinse keizer is rond 476 na Christus afgetreden en het Oost-Romeinse deel is in het jaar 1453 Christus tot een einde gekomen. Het Romeinse recht en de Romeinse keizer waren niet de weerhouder, aangezien de antichrist niet in 476 of 1453 geopenbaard werd. Daarnaast waren sommige Romeinse keizers voorlopers van de antichrist, zoals Nero, die bekend stond om zijn verschrikkelijke Christenvervolgingen. Zou hij de antichrist tegenhouden?

De weerhoudende macht is de Gemeente van Christus en de weerhoudende Persoon is de Heilige Geest!

De Gemeente van Christus was in de tijd van Paulus in de wereld, maar ook nu is de Gemeente van Christus aanwezig op aarde, met als gevolg dat de Gemeente de antichrist al 2000 jaar heeft weerhouden. De Heilige Geest was in de tijd van Paulus uitgestort op de gelovigen en vandaag is de Heilige Geest nog steeds werkzaam in de gelovigen. En omdat de antichrist pas geopenbaard kan worden als de Heilige Geest verdwenen is, kan het niet anders dat de Gemeente verdwenen is.

Conclusie

De Gemeente van Christus (de Kerk) zal de grote verdrukking van zeven jaar niet meemaken. De Gemeente zal voor die tijd opgenomen worden. Natuurlijk zullen we voor de Opname van de Gemeente wel de voortekenen zien (denk aan oorlogen, pandemieën, schaarste en natuurrampen. Deze voortekenen moeten we niet verwarren met de oordelen uit Openbaring!). De vraag is nu of jij bij de Gemeente hoort? Diegenen die Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser zullen deze verschrikkelijke tijd, ofwel de grote verdrukking, niet hoeven mee te maken. Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook