HINDERNISSEN VOOR GENEZING


Lukas 9
En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.


In een ander artikel is duidelijk gemaakt dat het een het feit is dat het Gods wil is om jou te genezen, en dat genezing een onderdeel van de verzoening is. Daar kan nog veel meer over gezegd worden, omdat zelfs al aanvaard je dit en zie je dat ook duidelijk in de Schrift, het roept nog steeds heel veel vragen op, zoals: 'Als het Gods wil is om ons te genezen, waarom is dan niet iedereen genezen?' Daar zijn vele redenen voor en ik kan hier nog maar heel oppervlakkig alles wat ik weet aansnijden. Er is heel veel kennis waarvoor hier geen plaats is, maar aangezien het Gods wil is om te genezen, wil ik hier een stukje behandelen van de vraag waarom mensen niet genezen. Eén van de redenen is onwetendheid. Je kunt niet functioneren in iets wat je niet weet of begrijpt. In mijn eigen leven was dat zeker waar. Mij was geleerd dat Gods wil automatisch tot stand kwam, en dat ik daar geen enkele autoriteit, gezag of inspraak in had. 

Vanwege mijn onwetendheid gebeurden verschillende dingen. Mijn vader stierf toen ik twaalf jaar oud was en tegen de tijd dat ik eenentwintig was zijn nog twee, drie mensen in mijn omgeving gestorven. Ik heb voor hen allen voor genezing gebeden, maar ik heb geen genezing zien manifesteren. Niet omdat het niet Gods wil zou zijn, maar vanwege onwetendheid aan mijn kant. Onwetendheid is wel een reden waarom dingen plaatsvinden, maar geen excuus. Het is net als bij de wet van de zwaartekracht. Iemand kan wel zeggen: 'Ik besefte niet dat ik zou doodgaan als ik van een gebouw van 10 verdiepingen af sprong.' Maar je hoeft je helemaal niet bewust te zijn van de volle impact van een wet, om de gevolgen daarvan te ondergaan. Mensen zijn onwetend van vele van Gods wetten. Ze weten niet hoe Zijn systeem van genezing werkt, en daarom sterven heel veel mensen uit onwetendheid. 

Iets anders wat ons kan belemmeren om genezing te ontvangen is zonde. Het maakt mensen echt boos als je zoiets zegt, omdat ze het zo opvatten dat je beweert dat alle ziekte het gevolg is van zonde van hun kant, wat gewoon niet zo is. Dat beweer ik helemaal niet. In Johannes 9 was een voorval, dat Jezus de tempel verliet en Zijn discipelen wezen Hem op een man die blind was geboren. Zijn discipelen vroegen in vers 2: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Met andere woorden, zij probeerden deze ziekte rechtstreeks in verband te brengen met een zonde, en vroegen of het kwam door zijn zonde of die van zijn ouders, die had gemaakt dat deze ziekte hem overkwam. Jezus' antwoord was, dat geen hen had gezondigd. Daarmee wilde Hij niet zeggen dat de ouders of de man nooit gezondigd hadden, maar dat hun zonde niet de rechtstreekse oorzaak van deze blindheid was. 

Het is niet juist om te zeggen dat iedere ziekte direct met zonde samenhangt, maar het is ook niet juist om te zeggen dat zonde géén factor is. In Johannes 5 staat een voorval dat Jezus bij het bad van Bethesda was en Hij genas een man bovennatuurlijk. Er waren hele menigten zieken in die plaats, maar slechts één persoon werd genezen. Later in het hoofdstuk blijkt dat de man helemaal niet wist wie hem genezen had. De Joden vroegen hem in vers 12: 12 Wie is de mens, die tot u gezegd heeft: Neem op en ga uws weegs? En de verzen 13 en 14 gaan verder met: '13 En de genezene wist niet, wie het was; want Jezus was ontweken, omdat er een (grote) schare op die plaats was. 14 Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.' Jezus zegt hier dat zonde nog iets veel ergers zou veroorzaken dan zijn verlamming. Hij verbond hier het gevolg ziekte aan zonde. Hij zei ook in Johannes 9 dat het niet het gevolg van iemands zonde was dat deze man blind geboren was. 

Sommige dingen gebeuren gewoon natuurlijk, maar er zijn ook momenten dat ziekte, gebreken of problemen het rechtstreekse gevolg van zonde zijn. Maar zelfs in die gevallen wil dat helemaal niet zeggen dat God degene is die ons deze dingen aandoet. Neem bijvoorbeeld iemand die er een homoseksuele levenswijze op na houdt, wat een perversie is van de natuur. Uit die levenswijze komen seksueel overdraagbare ziekten voort. God is niet de veroorzaker van die ziekten, dat is gewoon de natuur die in opstand komt, omdat ze niet op die manier van leven is ingericht. Als jij bijvoorbeeld het verkeerde voedsel gaat eten, zal jouw lichaam daarop reageren en dat is niet God die jou dat aandoet. Er zijn natuurlijke wetten en natuurlijke oorzaken hier aan het werk. Het is dus waar dat zonde één van de redenen kan zijn dat mensen niet genezen. Als er een bekende zonde in jouw leven is, en je wilt God geloven voor genezing, dan moet je breken met die zonde, want door die zonde geef je satan een rechtstreekse toegang om jou te belemmeren te ontvangen wat God in jouw leven wil doen. 

Romeinen 6:16 zegt: Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? 
Dat betekent niet dat satan je meester wordt in die zin dat je je behoud verliest en naar de hel gaat, maar het betekent dat, of je nu Christen bent of niet - als je in zonde leeft - je satan een ingang in je leven geeft. Johannes 10:10 zegt dat de dief niet anders komt dan om te stelen, te doden en te vernietigen. Maar Jezus is gekomen om je leven te geven en dat in overvloed. Hier heb je dus Jezus, die probeert om jou Zijn leven en gezondheid te geven, maar je hebt ook satan die probeert jou ziek te maken. Als jij je door zonde overgeeft aan satan, geef je hem macht en gelegenheden in je leven. Je kunt God dan vragen en bidden voor alle genezing die je maar wilt, maar jouw daden stellen de duivel in staat om binnen te komen en ziekte te veroorzaken. Als je dus in zonde leeft, moet je daar mee stoppen. 

Ik moet daar wel aan toevoegen dat je zó intern gericht kunt worden dat je gaat zeggen: 'Nou, ik ben altijd slechter dan ik zou moeten zijn.' En dan tot het punt komt dat, ook al geloof je dat God je zou kúnnen genezen, je denkt dat Hij dat niet wíl, omdat je het niet verdient. Dat is evenzeer verkeerd. Niemand van ons zal ooit genezing van God ontvangen omdat we het verdienen. God heeft tot op de dag van vandaag nog nooit iemand gehad die zich heeft gekwalificeerd om voor Hem te werken. Je moet daarom Gods werking in je leven niet afhankelijk maken van jouw prestaties of je heiligheid. Het moet gebaseerd zijn op wat Jezus voor jou heeft gedaan en jouw geloof in Hem. Tegelijkertijd kun je ook jouw eigen daden niet veronachtzamen en jezelf maar zonder tegenstribbelen overleveren aan de duivel. Je zult merken dat genezing veel gemakkelijker en veel beter in jouw leven werkt als je je bekeert en stopt met alles dat je doet wat satan een opening in je leven geeft. 

Een ander aspect wat genezing betreft, is waar sommige mensen niet aan denken, is dat de negativiteit en het ongeloof van andere mensen je kan beïnvloeden. Een van de klassieke voorbeelden hiervan staat in Markus 6, waar Jezus in zijn eigen vaderstad was en de mensen Hem niet erkenden omdat ze Hem als kleine jongen hadden gekend. Zij kenden Zijn vader en moeder, zijn broers en zusters en respecteerden Hem niet zoals andere mensen deden. Ze keerden zich tegen Hem en bekritiseerden Hem. In Markus 6:4-6 staat: En Jezus zei tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en onder zijn verwanten en in zijn huis ongeëerd. 5 En Hij kon daar geen enkele kracht doen; alleen genas Hij enige zieken door handoplegging. 6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. Hier staat dus niet dat Hij hier geen krachten wílde doen, behalve de handen op leggen bij enkele zieken, maar dat Hij het niet kón doen. 

Dit is dus Jezus, de Zoon van God, die als mens naar de aarde was gekomen, die zeker niet tekort schoot in Zijn geloof. En er was ook zeer zeker geen spoor van zonde in Zijn leven. Maar toch werd Hij ingeperkt in wat Hij voor andere mensen kon doen door hun ongeloof. Als je dit combineert met Mattheüs 13:58 waar staat: En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun ongeloof, begrijpen we dat Jezus, die zelf geen enkele beperking van Zichzelf had, en zeker geen zonde waardoor satan toegang tot Zijn leven had, ingeperkt werd in wat Hij kon doen door de mensen rondom Hem.

Dit is echt heel belangrijk om te begrijpen omdat ik wil uitleggen dat het Gods wil is, dat iedereen altijd geneest. Als je dat geloof, zou je de vergissing kunnen maken om naar het ziekenhuis te gaan en te proberen dat helemaal leeg te halen door iedere zieke te genezen, omdat jij gelooft dat het Gods wil is, dat ze zullen genezen. Het is zeker Gods wil voor hen dat ze zullen genezen, maar Hij zal nooit tegen hun eigen wil in werken. God beschermt het recht om ziek te zijn, hun recht om niet te genezen - en ze kunnen niet genezen op het geloof van een ander. Het geloof van een ander kan hen helpen als ze er moeite mee hebben, maar niemand kan het vóór hen doen. Je kunt een auto vooruit duwen die in zijn vrij staat, maar niet met de handrem erop of in de achteruit. Als iemand zich tegen genezing verzet kun je dat niet overwinnen. Daarom kun je niet een ziekenhuis leeghalen, of een kerkdienst binnengaan en daar iedereen zien genezen zonder hun medewerking. 

Toen Jezus mensen genas, zelfs doden opwekte, ging Hij naar iemand toe en zei: 'Ween niet.' Hij gaf een moeder opdracht te stoppen met huilen en wekte vervolgens haar zoon op uit de dood. Iemands geloof moet ergens ingezet worden. Er is geloof van onze kant nodig, en er spelen nog zoveel andere dingen een rol bij genezing. Ik heb er vandaag maar enkele van besproken en hopelijk kom je er een stukje verder mee, maar één van de belangrijkste dingen die je hieruit moet meenemen is, dat God getrouw is. Het is Zijn wil voor jou dat je genezen bent, maar je moet leren hoe je met Hem moet samenwerken. Hij kan dat niet voor jou doen. Hij moet het dóór jou doen. Het zal van binnenuit van jou komen. Ik bid dat deze dingen je zullen helpen om jezelf toe te wijden om de kracht van God door jou heen te laten stromen en te gaan wandelen in bovennatuurlijke gezondheid. 


Bijbelteksten en uitleg

1. In Mattheüs 8:17 lezen we 'opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zeide: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen. .' Vraag: wat heeft Jezus gedaan om genezing voor ons te verkrijgen? Antwoord: Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten weggedragen. 

2. In Hosea 4:6 lezen we 'Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.' Vraag: waarom genezen sommige mensen niet? Antwoord: Sommige mensen genezen niet vanwege onwetendheid (gebrek aan kennis).

3. In Johannes 9:1-3 lezen we '1 En voorbijgaande zag Hij een man, die sedert zijn geboorte blind was. 2 En zijn discipelen vroegen Hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? 3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden.' Vraag: wat dachten de discipelen dat de oorzaak was van de blindheid van deze man? Was hun gedachtengang juist? Antwoord: nee, hun gedachtengang was niet juist.

4. In Johannes 5:14 lezen we 'Daarna vond Jezus hem in de tempel en zeide tot hem: Zie, gij zijt gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome.' Vraag: Zonde opent een deur voor ziekte, maar niet altijd. Behalve ziekte, wat kan zonde nog meer aanrichten in een mens? Antwoord: vele dingen, nog erger dan ziekte, zelfs de dood (Romeinen 6:23).

5. In Romeinen 5:12-14 lezen we '12 Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door die zonde de dood, en de dood is het lot van alle mensen geworden, omdat ze allemaal gezondigd hebben. 13 Er was al zonde in de wereld voordat de wet van Mozes er was, maar als er geen wet is, wordt zonde niet aangerekend. 14 Toch heerste van de tijd van Adam af tot aan de tijd van Mozes de dood ook over hen die niet op dezelfde manier als Adam hadden gezondigd door een gebod te overtreden. Adam is een beeld van hem die komen moest.' Vraag: Als zonde niet altijd de oorzaak van ziekte is, wat kan nog meer een oorzaak zijn? Antwoord: De zondeval (Genesis 3) Door de overtreding van Adam werd zonde en ziekte in het menselijk ras ingebracht. 

6. In Handelingen 10:38 lezen we 'en hoe God toen Jezus van Nazaret heeft gezalfd met de heilige Geest en bekleed met macht. Als een weldoener ging hij rond: hij genas allen die in de macht van de duivel waren, want God was met hem.' Vraag: Volgens Handelingen 10:28 kan ziekte veroorzaakt worden door.... ? Antwoord: overweldiging door de duivel.

7. In Mattheüs 13:58 lezen we 'En hij deed er niet veel wonderen, omdat ze geen geloof hadden.' Vraag: Genezing kan worden belemmerd door.... ? Antwoord: ongeloof.

8. In Jakobus 5:15 lezen we 'En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden.' Vraag: Wat zal de zieke gezond maken? Antwoord: het gelovig gebed.

Bron: Andrew Wommack

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook