DE LAATSTE BAZUIN?


Openbaring 11
En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
Wanneer vindt de Opname van de Gemeente plaats?

In een eerder artikel hebben we uitgelegd dat de Opname van de Gemeente voor de grote verdrukking plaatsvindt. Samengevat de belangrijkste Bijbelse argumenten:

1.  Geen enkele tekst over de grote verdrukking noemt de Kerk of Gemeente van Christus (Openbaring 4 t/m Openbaring 19). De reden waarom de Gemeente niet meer genoemd wordt, is omdat deze niet meer aanwezig is, en dus opgenomen is (tijdens de verdrukking zullen er wel mensen tot geloof komen. Deze mensen worden de gelovigen of heiligen uit de verdrukking genoemd, en het zal zelfs een grote schare zijn!)!

2.  Meerdere Bijbelteksten verklaren zonder twijfel dat de Gemeente de grote verdrukking niet zal meemaken! Enkele voorbeelden:

Openbaring 3:10: Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.

1 Thessalonicenzen 1:10: en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn.

2 Thessalonicenzen 2:6 (en verder): .... En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. .... Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden... (de wetteloze, ofwel de antichrist, zal pas geopenbaard worden als de Gemeente uit het midden (van aarde) verdwenen is!

3.  Veel Oudtestamentische verhalen beschrijven gebeurtenissen waarin rechtvaardigen gered worden voordat er een oordeel van God komt. Noach wordt gered, voor de vloed. Lot wordt gered, voor de vernietiging van Sodom en Gomorra. Het gaat tegen Gods natuur in Zijn kinderen te laten lijden. Waarom zou de Gemeente dan door de grote verdrukking moeten? De grote verdrukking is de periode waarin Gods Volk (Israël) Jezus als Messias zal aanvaarden!

Af en toe wordt de vraag gesteld of er een verband is tussen de laatste bazuin uit 1 Korinthiërs 15:52 en de zevende (laatste) bazuin uit Openbaring 11:15:

Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.

en

En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.

De vraag die gesteld wordt: "is dit niet een argument om te geloven dat de Opname van de Gemeente toch tijdens de grote verdrukking plaatsvindt?" Het korte antwoord op deze vraag luidt NEE, omdat de bovengenoemde argumenten deze visie niet ondersteunen.

Hoe zit het dan met de laatste bazuin?

Het feit dat er in 1 Korinthiërs 15:52 gesproken wordt over de laatste bazuin spreekt het gegeven van de Opname van de Gemeente voor de grote verdrukking niet tegen! Denk eens aan een laatste fluitsignaal bij een voetbalwedstrijd, of de laatste bel na een schooldag! Er zijn vele laatste fluitsignalen, en zo zijn er ook vele laatste bazuinen. De laatste bazuin uit 1 Korinthiërs 15:52 is dus een andere bazuin dan de zevende bazuin uit Openbaring 11:15.

Als we de Bijbel bestuderen, en in context lezen, valt ons op dat het woord "bazuin" zeer vaak gebruikt wordt. We moeten dus goed nagaan wat er gebeurt bij iedere bazuin, voordat we concluderen dat de bazuinen uit verschillende hoofdstukken hetzelfde zijn. In 1 Thessalonicensen 4:16 lezen we dat de gelovigen Jezus Christus tegemoet gaan. Er wordt gesproken over een bazuin. Het is dezelfde bazuin als die uit 1 Korinthiërs 15:52, maar het is niet de bazuin uit Openbaring 11:15! Je zou dus kunnen stellen dat de bazuin uit 1 Korinthiërs 15:52 een periode afsluit. Ga zelf eens na hoeveel bazuinen er in de Bijbel voorkomen! En, besef dat er meerdere "laatste bazuinen" zijn!

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook