VERHEERLIJKT ZIEKTE GOD?


Johannes 11
Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.


Wanneer we Johannes 11 lezen, lijkt het alsof God heerlijkheid (glorie) ontvangt uit of door een ziekte:

Zijn zusters dan stuurden Hem de boodschap: Heere, zie, hij die U liefhebt, is ziek. En toen Jezus dat hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt.

Helaas wordt dit Bijbel-deel door velen op een onverantwoordelijke manier gebruikt, of beter gezegd misbruikt. Wanneer we zorgvuldig lezen, komen we er al snel achter dat niet de ziekte Jezus glorie bracht, maar dat het werk van Jezus m.b.t. de ziekte Hem verheerlijkte! Natuurlijk kan iemand geloven dat ik onjuist ben in mijn veronderstelling, door te beweren "deze passage zegt duidelijk dat deze ziekte tot eer van God is om Hem te verheerlijken", maar het zegt niets over het eindresultaat en tevens zegt deze tekst:

Deze ziekte is niet tot de dood

Later in Johannes 11 lezen we:

Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven.

Als Jezus dit tegenwoordig gedaan had, zou Hij voor een leugenaar of een valse profeet uitgemaakt zijn. Wat bedoelde Jezus hier? Hij bedoelde dat Lazarus gered was en niet dood was als in eeuwig gescheiden van God. Jezus zei dat Lazarus sliep:

Lazarus, onze vriend, slaapt

Dit is dezelfde beschrijving gegeven aan elke gelovige wiens geest zijn fysieke lichaam heeft verlaten om bij Christus te zijn:

1 Korinthe 15
Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen.

1 Thessalonicenzen 4
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met Hem.

Daarom weten we dat Jezus niet loog. Critici zouden geprobeerd hebben zijn openbare bediening te vernietigen. In de tijd van Jezus was het niet anders, zoals we in hetzelfde hoofdstuk van Johannes kunnen lezen:

En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?

Jezus werd zelfs in Zijn tijd geconfronteerd met critici, net zoals Zijn volgelingen, toen en nu. Daarom geloof ik dat ik heel goed kan zeggen dat de context van deze passage bewijst dat het eindresultaat van de ziekte, of hoe Jezus Zijn gezag zelfs over de dood toonde, God tot heerlijkheid heeft gebracht. Het feit dat Lazarus ziek was, heeft God niet verheerlijkt! Als iemand "een andere visie" heeft, lees dan opnieuw Johannes 11 en zie dat de dode Lazarus Jezus eerder kritiek dan glorie bracht! Degenen die volhouden dat Jezus leerde dat de ziekte tot eer van God was, moeten het ook in context houden door te zeggen dat de ziekte niet tot de dood was. Met behulp van deze interpretatiemethode zou iemand ervan worden beschuldigd Christus een leugenaar te noemen, omdat Lazarus feitelijk stierf. Toch weten we dat als we het hele hoofdstuk en andere Bijbelgedeelten lezen, Jezus gerechtvaardigd wordt door deze afschuwelijke beschuldiging. Het feit dat Lazarus uit de dood is opgestaan, heeft God de eer gegeven (en niet de ziekte)!

We lezen verder in Johannes 11:

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. En Ik wist dat U Mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om Mij heen staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U Mij gezonden hebt. En toen Hij dit gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom naar buiten! En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn gezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tegen hen: Maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in Hem.

Jezus vroeg: "Zei ik niet tot u, dat u, als u zou geloven, de heerlijkheid van God zou zien?" Jezus wilde niet dat zij dit zagen als slechts een toekomstige gebeurtenis, maar Hij wilde dat zij er rekening mee hielden dat de opstanding en het leven NU beschikbaar waren! Door hun geloof hierin te plaatsen, zouden ze de glorie van God zien. In vers 45 wordt ons verteld dat de joden in Jezus geloofden. Wat zorgde ervoor dat de Joden in Jezus geloofden? Was het de ziekte en / of de dood zelf? Nee. Het feit dat de ziekte niet werd genezen zorgde ervoor dat sommigen kritiek hadden op Jezus (Johannes 11:37). Het veroorzaakte dat Martha de macht van God beperkte toen ze zei:

Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn.

Het zorgde ervoor dat de Joden weenden en huilen in plaats van zich te verheugen over het feit dat hun Verlosser daar middenin hen was. Dit zorgde ervoor dat Jezus in beroering raakte:

Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering.

De ziekte en de daaropvolgende dood brachten Jezus dus geen eer! Ook was de ziekte op deze manier geen glorie van God, maar, het was een gelegenheid om de kracht van God te demonstreren over ziekte en dood! De ziekte en dood brachten twijfel, verdriet, kritiek en rouw. Maar toen Jezus de opstandingskracht toonde, gingen velen in Hem geloven. De demonstratie van de kracht van God bracht Jezus glorie!

Romeinen 8
En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.

Ofwel, genezing is wat glorie brengt voor God. Wat Jezus de zusters van Lazarus vroeg, vraagt hij ieder ziek mens, ook tegenwoordig:

Jezus zei tegen haar: Heb Ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?

Zijn opstandingskracht, diezelfde macht die Lazarus opwekte uit de dood, diezelfde kracht die Jezus uit Zijn graf heeft opgewekt, is beschikbaar voor diegenen die geloven. Martha geloofde in en vertrouwde op God:

maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal.

De opstanding van Lazarus gaf God de glorie! Beantwoord gebed verheerlijkt God, zoals we in Johannes 14 en kunnen lezen:

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.
Gebedsverzoeken voor onszelf worden door God niet beschouwd als zelfzuchtig of egocentrisch. Integendeel, verhoord gebed brengt glorie aan God! Het Woord van God heeft genoeg beloften die ons de zekerheid geven dat het altijd Gods Wil is om ons lichaam te genezen, evenals onze geest en ziel. Genezing vragen en ontvangen, brengt eer aan Jezus. God krijgt eer wanneer we bidden in overeenstemming met Zijn Woord en Zijn beloften.

2 Korinthe 1
Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.

Het zou God geen glorie brengen om een gebed niet te verhoren wanneer er een duidelijke belofte voor is in Zijn Woord! Laat critici en Christelijke sceptici jou niet laten twijfelen aan de zegeningen die God jou duidelijk heeft beloofd. Genezing is een belofte van God. De Bijbel leert ons dat God wil dat we gezond zijn!.

Het is dus niet zo dat de Bijbel ons leert dat God er soms voor kiest om iemand een ziekte te laten ondergaan voor Zijn glorie. Johannes 9 is, in combinatie met Johannes 11 volgens velen het bewijs dat God glorie krijgt door ziekte. Laten we eerst eens Johannes 9 lezen:

En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken.

Toen de discipelen het lijden zagen werd hun nieuwsgierigheid gewekt, en niet hun medeleven. Het licht dat Jezus brengt en waarin we moeten lopen, moet onze prioriteiten drastisch veranderen. Het oplossen van theologische puzzels, en zelfs "correct" zijn in onze interpretaties van de Bijbel, zou minder belangrijk (dus niet onbelangrijk!) voor ons moeten zijn dan het tonen van de compassie en bezorgdheid voor anderen. Net zoals aangetoond is dat Johannes 11 deze valse doctrine niet onderwijst, maar feitelijk leert dat God de glorie ontving door de opstanding van Lazarus, zien we iets vergelijkbaars in Johannes 9. God heeft deze man niet ziek gemaakt. Velen hebben geleerd dat de man blind geboren was als een resultaat van "goddelijke voorzienigheid". Het tegendeel is waar! Het enige dat van belang is met betrekking tot de blindheid van deze man, is dat God geneest en daardoor verheerlijkt wordt! In de wereld, waar satan regeert - steelt, vernietigt en moordt, waarin Jezus en Zijn discipelen dienden, en waarin wij zelf nog steeds leven, is er geen waarneembare specifieke reden waarom deze man blind werd geboren of waarom mensen met een ziekte of afwijking geboren worden. De vragen van de discipelen en ook de vele beweringen van Jobs "vrienden", waren gebaseerd op de valse veronderstelling dat God achter alle dingen staat en dat er dus een goede reden moet zijn voor dingen als blindheid, demonische folteringen en vreselijke ziektes. Echter, Jezus weerlegt deze veronderstelling eenvoudig. Hij zegt in feite dat het enige antwoord op de droevige toestand van deze man uit Johannes 9 is: "Laat de werken van God gemanifesteerd worden!" Ofwel: we moeten de blindheid van deze man niet lezen als "goddelijke voorzienigheid" maar eerder als Goddelijke gelegenheid! Als we de passage zorgvuldig in de KJV lezen, valt ons op dat Jezus niet zei dat God ervoor zorgde dat deze man blind werd geboren, zodat God hem later zou kunnen genezen, maar dat omdat deze man blind werd geboren, dit een geweldige kans biedt om de werken van God te tonen.

Onthoud dus dat er een groot verschil is tussen "Goddelijke voorzienigheid" en "Goddelijke gelegenheid". Je zou dus kunnen stellen dat God van de "gelegenheid" gebruik maakt Zijn heerlijkheid te tonen wanneer satan iets steelt, vernietigt en moordt. Het is niet Gods voorzienigheid dat iemand ziek is, het is satans werk. En God? Hij maakt gebruik van de gelegenheid satans werk te keren, en toont zo Zijn glorie!

Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat?

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook