OPENBARING - PROFETEN?


Openbaring 1
Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.


Het Bijbel-boek Openbaring beschrijft een deel van het verleden, het heden, maar ook de toekomst van de mensheid. Bij het lezen van Openbaring moeten we goed beseffen dat na Openbaring 3 de Kerk (Gemeente van Christus) al in de hemel is. Vanaf hoofdstuk 6 is de Kerk niet eens meer het onderwerp! De Gemeente van Christus is dan al opgenomen. De "heiligen" waarover gesproken wordt betreffen diegenen die na de opname van de Gemeente Jezus aanvaard hebben als God en Verlosser.

In Openbaring 2 en 3 schrijft Johannes aan de zeven gemeenten. Opvallend is dat zowel hoofdstuk 2 als 3 eindigen met:

Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

Vervolgens wordt de Gemeente niet meer genoemd, omdat de Gemeente (de Kerk) opgenomen is (dus in de hemel is). Openbaring 4 start met:

Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

Vanaf Openbaring 4 lezen we dus wat er na de Opname van de Gemeente op de agenda staat (dus de tijd van de Opname van de Gemeente tot de grote verdrukking, waarvan niemand weet hoe lang die tijd zal zijn + de grote verdrukking zelf (tweemaal 42 maanden, dus totaal zeven jaar en de uiteindelijke wederkomst van Christus). Nu zullen sommigen zich afvragen waarom de Kerk er niet meer is. Daarvoor lezen we de laatste twee verzen uit Openbaring 1:

Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen: De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.

Johannes moet dus in de eerste plaats schrijven wat hij gezien heeft, in de tweede plaats wat (nu) is (Openbaring 2 en 3) en in de derde plaats wat "na dezen" zal gebeuren, ofwel wat na de tijd van de Kerk zal gebeuren. De tijd van de Gemeente bestaat uit de periode van de eerste Gemeente (Handelingen) tot de Opname van de Gemeente. Wat na de Opname van de Gemeente gaat gebeuren, lezen we vanaf Openbaring 4:

Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

"Na dezen" (dus na de periode dat de Kerk op aarde was, van Handelingen tot de Opname van de Gemeente), wordt aan Johannes getoond wat er gebeuren moet, nadat de Kerk (de Gemeente van Christus) opgenomen is. Bij het lezen van Openbaring moeten we dus steeds goed beseffen dat de Kerk vanaf Openbaring 4 niet meer genoemd wordt, omdat de Gemeente dan al opgenomen is! We moeten dus ook niet proberen gebeurtenissen of personen uit het verleden of heden, zoals de kruistochten, de pest, de tachtig-jarige-oorlog, de wereldoorlogen of een pandemie te koppelen aan Bijbelse profetieën of op basis daarvan proberen de toekomst te voorspellen of proberen te voorspellen wie de antichrist zal zijn. In feite zijn we dan bezig met inlegkunde en/of waarzeggerij.

We moeten ook niet denken of geloven dat we "moderne profeten" nodig hebben om Openbaring te begrijpen. Het boek Openbaring is in feite al een profetie over de eindtijd. Daarover hebben we geen nieuwe profetie nodig. Lester Sumrall waarschuwt in één van zijn boeken (The gifts and ministries of the Holy Spirit) ervoor dat Christenen geen "toekomst-voorspellers" of "profeten" nodig hebben om te achterhalen wat God allemaal gaat doen. Het is triest dat veel mensen altijd willen weten wat er morgen gaat gebeuren, of wat God allemaal gaat doen. Veel "profeten" hebben een visie, die keer op keer onjuist blijkt te zijn. Erger nog: veel gelovigen gaan kapot aan onjuiste voorspellingen (profetieën). Wat gaat gebeuren, gaat gebeuren! Waarom en waarover zouden we ons druk moeten maken? Als wij met Jezus wandelen, kunnen we erop vertrouwen dat we altijd de beste weg bewandelen. Niks kan ons overkomen. Jezus is immers gekomen, zodat zij die Hem aanvaarden leven en overvloed ontvangen (Johannes 10). We hebben daar geen "profeten" voor nodig. Als jij werkelijk op Jezus vertrouwt, hoef jij je niet druk te maken over de toekomst. Je hoeft ook niet te speculeren wat er morgen gaat gebeuren. Je hebt ook geen "moderne profeten" nodig. Profeteren heeft niks te maken met toekomst-voorspellerij!

Heb je Jezus Christus nog niet aanvaard als God en Verlosser? Heb je de gratis gift van gerechtigheid nog niet ontvangen, maar wil je het wel? Lees dan Romeinen 10:9 en bid dan bijvoorbeeld onderstaand gebed:

Hemelse Vader. Ik aanvaard Jezus Christus als God en Verlosser. Ik geloof dat Jezus voor al mijn zonden gestorven is, en dat Hij uit de dood is opgewekt. Door het geloof in Uw Woord ontvang ik redding. Ik dank U voor de vergeving van al mijn zonden. AMEN.

Vragen? Gebed of hulp nodig?
Bel of mail ons →


info@gelooft.com | Facebook